Henkilötietojen käsittely liikunnan palveluissa

Asiasanat

Liikunta ja ulkoiluAsukkaat

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja rekisteröidyn oikeuksista.

Tässä asiakirjassa kerrotaan, millä tavoin Vantaan kaupunki käsittelee henkilötietojasi seuraavissa liikunnan palveluissa: uimahallit ja kuntosalit, Timmi-tilavarausjärjestelmä, ohjattu liikunta ja kesäleirit, venepaikat ja kalastusluvat.

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Liikunnan palveluissa asiakkailta kerätään vain välttämättömät tiedot kunkin palvelun tuottamiseksi. Käyttötarkoitukset ovat:

 • uimahallien ja kuntosalien asiakkaat: haettujen uimakorttien ja kuntosalikorttien myöntäminen
 • Timmi-tilavarausjärjestelmän käyttäjät: tilavarausten käsittely, myöntäminen, hallinnoiminen, laskutus
 • ohjatun liikunnan ja kesäleirien osallistujat: ohjatun liikunnan ja kesäleirien järjestäminen sekä näihin liittyvät tehtävät
 • venepaikkojen hakijat: venepaikkojen vuokraus ja vuokrasuhteen hallinta
 • kalastuslupien hakijat: kalastuslupien käsittely

Mihin henkilötietojen käsittely perustuu?

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, eli liikuntapalveluiden järjestämiseen (uimahallien ja kuntosalien asiakkaat, Timmitilavarausjärjestelmän käyttäjät, ohjattu liikunta ja kesäleirit, kalastusluvat). Venepaikkojen hakijoiden osalta henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. Timmi-tilavarausjärjestelmän käyttäjille voidaan lähettää uutiskirjeitä, jolloin käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja sen voi peruuttaa milloin tahansa (ks. alla kohta 11). Käsittelyn oikeusperusteet: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 6 artikla 1 kohta a, b ja c alakohta Tietosuojalaki (1020/2018) 6 §.

Mitä henkilötietoja liikunnan palveluissa kerätään ja keneltä tiedot saadaan?

Liikunnan palveluissa kerätään seuraavat tiedot:

 • uimahallien ja kuntosalien asiakkaat: nimitiedot ja puhelinnumero, tieto kortin tyypistä, tuoteryhmä. Erityisuimakortin ja erityisryhmien kuntosalikortin hakemisen yhteydessä asiakkaan tulee esittää myöntämisperusteiden mukainen selvitys, kuten lääketieteellinen selvitys. Selvitys tarkistetaan kortin oston yhteydessä, mutta selvitystä ei kirjata tai tallenneta Vantaan kaupungin tietoihin. Mikäli selvitys on toimitettu paperisena, selvitys tuhotaan tietoturvallisesti tarkistuksen jälkeen. Lisäksi hakijan kuva liitetään ostettaessa korttiin, mutta Vantaan kaupungille ei jää kopiota kuvasta.
 • Timmi-tilavarausjärjestelmän käyttäjät: asiakastyyppi, henkilö- tai Y-tunnus, yhteystiedot(nimi- ja muut yhteystiedot), muut tiedot (asiakasryhmä laskutusta varten, yhdistyksen rekisterinumero ja rekisteröintivuosi) ja mahdolliset lisätiedot (esim. osoitteen muuttuminen)
 • ohjatun liikunnan ja kesäleirien osallistujat: osallistujan (ja alaikäisten osalta myös huoltajan) nimi- ja yhteystiedot, henkilötunnus
 • venepaikkojen hakijat: nimi- ja yhteystiedot, henkilötunnus
 • kalastuslupien hakijat: nimi- ja yhteystiedot, syntymäaika

Kaikki tarvittavat tiedot saadaan asiakkaalta, osallistujalta tai hakijalta itseltään.

Onko henkilötietojen antaminen välttämätöntä?

Pyydettyjen henkilötietojen antaminen on välttämätöntä. Timmi-järjestelmän käyttäjille suunnattujen uutiskirjeiden vastaanottaminen on vapaaehtoista.

Luovutetaanko henkilötietoja eteenpäin?

Tietoja voidaan luovuttaa vain sen henkilön suostumuksella, jonka tiedoista on kyse tai jos laki velvoittaa luovuttamaan tiedot. Tietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille tahoille markkinointitai muihin kaupallisiin tarkoituksiin.

Millä tavoin henkilötiedot on suojattu?

Henkilötietojen tietoturva ja tietosuoja on varmistettu erilaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Henkilötietoja saavat esimerkiksi käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työ- tai virkatehtäviensä hoitamiseksi ja vain siinä laajuudessa, kuin yksittäinen tehtävä sitä edellyttää. Henkilökunnalla on myös salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu työ- ja virkasuhteen päättymisen jälkeen.

Siirretäänkö henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle?

Tapauksissa, joissa henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja Vantaan kaupungin lukuun, asianmukaisesta tietoturvan ja tietosuojan tasosta on sovittu käsittelijän kanssa tehdyssä sopimuksessa. Pääsääntöisesti tietoja käsitellään vain EU:n tai ETA:n alueella, mutta käsittelijä voi siirtää tietoja myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Siirto on kuitenkin sallittu vain, kun siirto täyttä sille tietosuojalainsäädännössä ja sopimuksessa asetetut vaatimukset, joilla varmistetaan riittävä henkilötietojen suojan taso.

Miten kaupunki toimii tietoturvaloukkauksen sattuessa?

On mahdollista, että suojauksesta huolimatta henkilötiedot voivat poikkeustapauksessa joutua tietoturvaloukkauksen kohteeksi sekä ulkopuolisen haltuun. Näissä tilanteissa Vantaan kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi ja tekee tarvittavat ilmoitukset kansalliselle tietosuojavaltuutetulle ja rekisteröidyille. Vantaan kaupunki ilmoittaa loukkauksesta kuluessa loukkauksen ilmitulosta, paitsi jos loukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.

Mikäli loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille, Vantaan kaupunki ilmoittaa loukkauksesta rekisteröidyille ilman aiheetonta viivytystä. Tällöin kaupunki ilmoittaa tietojen vuotamisesta niille rekisteröidyille, joiden tietoihin tietoturvaloukkaus kohdistuu. Jos tietovuoto koskee suurta ihmisjoukkoa, eikä asia vaadi rekisteröidyiltä välittömiä toimenpiteitä, tietoturvaloukkauksesta voidaan ilmoittaa myös yleisellä tiedotteella.

Kuinka pitkään tietoja säilytetään?

Tiedot säilytetään ja hävitetään Vantaan kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. Tiedonohjaussuunnitelmassa määritellyt asiakirjojen säilytysajat perustuvat lainsäädäntöön, Kansallisarkiston (ent. Arkistointilaitos) määräyksiin pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista sekä Kuntaliiton suosituksiin määräajan säilytettävistä asiakirjoista. Säilytysajan päätyttyä tiedot hävitetään. Liikunnan palveluissa tietojen säilytysajat vaihtelevat (ks. alla kohta 15).

Käytetäänkö tietoja profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon?

Tietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja miten oikeuksia voi käyttää? Kuinka kauan asian käsittely kestää?

Rekisteröidyllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jonka henkilötietojen käsittelystä on kyse. Rekisteröidyllä on käsittelyperusteesta riippuen oikeus:

 • tarkastaa, mitä tietoja käsitellään
 • vaatia virheellisten tai epätarkkojen tietojen oikaisemista
 • vaatia tietojen poistamista
 • vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • oikeus saada tiedot ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sekä peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa, jos käsittely perustuu suostumukseen

Tarkastuspyyntö tehdään erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla vantaa.fi -sivustolta ja Vantaainfoista. Mikäli haluat käyttää rekisteröidyn muita oikeuksia tai kysyä lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, olethan yhteydessä alla kohdassa 15 mainittuun yhteyshenkilöön. Laissa säädetyt edellytykset oikeuksien käyttämiseksi tarkistetaan tapauskohtaisesti. Oikeuksien käyttäminen voi edellyttää henkilöllisyyden todistamista.

Vantaan kaupunki toteuttaa pyydetyt toimenpiteet ilman aiheetonta viivytystä mutta kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Jos määräaikaa jatketaan, Vantaan kaupunki ilmoittaa viivästymisestä ja sen perusteesta pyynnön esittäjälle kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Onko rekisteröidyn oikeuksien käyttö maksullista?

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Vantaan kaupunki voi kuitenkin periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisia kustannuksia vastaavan kohtuullisen maksun tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimenpidettä, jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia ja jos niitä esitetään toistuvasti. Jos pyynnön toteuttamisesta aiotaan periä maksu, Vantaan kaupunki on yhteydessä pyynnön esittäjään ennen pyynnön toteuttamista. Mikäli Vantaan kaupunki kieltäytyy suorittamasta pyydettyä toimenpidettä, pyynnön esittäjälle ilmoitetaan kirjallisesti kieltäytymisen perusteet sekä tieto mahdollisuudesta saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Miten voin tehdä valituksen valvontaviranomaiselle?

Jos epäilet, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakituinen kotipaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa katsot säännösten rikkomisen tapahtuneen. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Mistä voin pyytää lisätietoja ja kuka on rekisterinpitäjä?

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla mainitulta yhteyshenkilöltä. Otathan ystävällisesti huomioon, että sähköposti ei ole turvallinen väline henkilötietojen käsittelyyn, joten ethän lähetä esimerkiksi henkilötunnusta tai arkaluonteista tietoa sähköpostilla.

Lisätietoja

Anu Jokela

Liikuntapalvelut
Liikuntapäällikkö
043 825 8845 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Mikael Valtomaa

Lakimies, Vantaan kaupungin tietosuojavastaava
040 071 3358 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Avainsanat

TietosuojaTietopyynnöt