Henkilötietojen käsittely vapaaehtoistoiminnassa

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja rekisteröidyn oikeuksista.

Tässä asiakirjassa kerrotaan, millä tavoin Vantaan kaupunki käsittelee sinun henkilötietojasi, kun toimit vapaaehtoisena Vantaan kaupungin organisoimassa vapaaehtoistoiminnassa.

Kuka ja miksi tietojani kerätään?

Kun ilmoittaudut vapaaehtoiseksi, vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilö pyytää yhteystietosi. Vapaaehtoistoiminnasta täytetään sopimus, johon merkitään yhteystietojen lisäksi vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin kannalta olennaiset tiedot. Vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilö voi antamiesi tietojen perusteella löytää sinulle sopivan vapaaehtoistehtävän. Käytämme yhteistietojasi myös vapaaehtoistoiminnasta tiedottamiseen. Tietoja ei koskaan käytetä esimerkiksi suoramarkkinointiin tai kaupallisiin tarkoituksiin.

Mitä tietoja kaupunki tarvitsee vapaaehtoistoiminnan järjestämiseksi?

Vapaaehtoistoiminnan järjestämistä varten välttämättömiä tietoja ovat nimi ja yhteystiedot. Joissakin tehtävissä vaaditaan täysi-ikäisyyttä, siksi kysymme myös syntymävuotta. Alaikäiseltä voidaan vaatia vanhempien suostumus sopimuksen tekoon ja vapaaehtoistoiminnan aloittamiseen. Tarvitsemme myös tietoja siitä, milloin ja missä voit toimia vapaaehtoisena sekä tiedon siitä, oletko osallistunut vapaaehtoistoiminnan koulutukseen. Voit kertoa myös aiemmasta vapaaehtoistoimintaan osallistumisestasi ja harrastuksistasi tai taidoista/osaamisesta.

Mistä kaupunki saa tiedot?

Tarvittavat tiedot saadaan ensisijaisesti vapaaehtoiselta itseltään.

Luovuttaako kaupunki tietojani eteenpäin?

Tietoja voidaan luovuttaa siinä määrin kuin se on vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin kannalta välttämätöntä. Tietoja voidaan luovuttaa kaupungin sisäisesti esimerkiksi kaupungin palvelutaloon tai asukastilaan, missä toimit vapaaehtoisena. Tiettyjä vapaaehtoistoimintoja kaupunki koordinoi yhdessä jonkin muun tahon, kuten Vantaan seurakuntien kanssa, jolloin tiedot luovutetaan sovitusti yhteistyötaholle. Tietojen luovutuksista kerrotaan vapaaehtoiselle ja voit aina tarkistaa, mihin tietosi luovutetaan.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Vantaan kaupunki säilyttää vapaaehtoisten tietoja vain niin kauan kuin se on tarpeellista eli sen ajan kuin vapaaehtoinen on vapaaehtoistoiminnassa mukana. Säilytysajan päätyttyä asiakastiedot hävitetään. Vapaaehtoistoiminnan asiakastiedot hävitetään, kun vapaaehtoinen ei ole vuoden aikana osallistunut toimintaan eikä häneen saada yhteyttä. Tiedot kuitenkin säilytetään, jos vapaaehtoinen on ilmoittanut olevansa tauolla vapaaehtoistoiminnasta tietyn ajan.

Kuka voi käsitellä tietojani?

Vantaan kaupungilla vapaaehtoistoiminnan tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävien hoitamiseksi, esimerkiksi työntekijät, jotka ohjaavat tai koordinoivat vapaaehtoisia. Salassa pidettävien tietojen, kuten vapaaehtoisten henkilötietojen, osalta jokaisella kaupungin henkilöstöön kuuluvalla on vaitiolovelvollisuus. Sama vaitiolovelvollisuus koskee myös yhteistyötahoja, jotka käsittelevät vapaaehtoisten tietoja.

Millä tavoin tietojani käsitellään vapaaehtoistoiminnassa?

Tietojasi käsitellään aina lainmukaisesti ja luottamuksellisesti. Asiakirjat säilytetään turvallisessa, lukitussa paikassa ja sähköiset asiakirjat asianmukaisesti suojattuina. Toiminnassa noudatetaan säännöksiä, mitkä on säädetty EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa.

Millä tavalla tietoni on suojattu?

Vantaan kaupungin ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu teknisesti. Tietojärjestelmiin pääsevät vain työntekijät käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Paperisia asiakirjoja säilytetään lainmukaisesti lukituissa tiloissa.

Miten kaupungilla toimitaan, jos tietoni joutuvat vääriin käsiin?

On mahdollista, että suojauksesta huolimatta tietosi voivat poikkeustapauksessa joutua vääriin käsiin. Tässä tilanteessa kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi kaupunki ilmoittaa tietojen vuotamisesta välittömästi tai viimeistään 72 tunnin kuluessa asian havaitsemisesta, jos tietojesi vuotaminen voi aiheuttaa merkittävää haittaa oikeuksillesi. Kaupunki ilmoittaa tietojen vuotamisesta niille, joilta tiedot ovat vuotaneet. Jos tietovuoto koskee suurta ihmisjoukkoa, eikä asia vaadi sinulta välittömiä toimenpiteitä, tietojen vuotamisesta voidaan ilmoittaa myös yleisellä tiedotteella.

Mitä voin tehdä, jos epäilen että tietojani on käsitelty lainvastaisesti?

Jos epäilet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu tietosuojasääntelyä, voit saattaa asian valvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Lisätietoja tietosuojavaltuutetulta.

Voinko tarkistaa tai siirtää omat tietoni?

Voit tarkistaa omat tietosi vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöltäsi ja saada tiedoista kopiot maksuttomasti kerran vuodessa. Sinulla on oikeus myös pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla Vantaa-infossa. Henkilöllisyys tarkistetaan tarkastuspyynnön esittämisen yhteydessä. Tarkastuspyyntö tehdään erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla Vantaa-infossa.

Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista tai poistamista?

Voit pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista, jos tiedot ovat epätarkkoja tai virheellisiä. Tietojen oikaisu- tai poistopyynnön voit tehdä vapaaehtoistoiminnasta vastaavalle henkilölle. Tarvittaessa voit jättää kirjallisen oikaisupyynnön Vantaan kaupungin kirjaamoon.

Voinko vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?

Jos tietosi eivät pidä paikkaansa, voit vaatia Vantaan kaupunkia rajoittamaan asiakastietojesi käsittelyä, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Voinko peruttaa suostumukseni tietojen käsittelyyn?

Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen kuitenkin rajoittaa toimimistasi kaupungin vapaaehtoisena ja tiedonkulkua.

Mistä voin kysyä lisää henkilötietojen käsittelystä?

Voit pyytää lisätietoja vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöltäsi, Vantaan kaupungin tietosuojavastaavalta tai eri toimialojen tietosuojayhteyshenkilöiltä (katso tiedot alla). Voit pyytää myös tarkemman Vapaaehtoistoiminnan rekisterin tietosuojaselosteen Vantaa -infoista, kirjaamosta tai toimialan tietosuojavastaavalta.

Lisätietoja

Mikael Valtomaa

Lakimies, Vantaan kaupungin tietosuojavastaava
040 071 3358 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Huomaathan, että sähköpostin tietoturvallisuutta ei pystytä takaamaan, joten ethän lähetä henkilötietoja sähköpostilla.

Leena Rusanen

Kaupunkikulttuuri
Yhteisten palvelujen päällikkö, kaupunkikulttuurin toimialan tietosuojavastaava
050 314 5702 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Huomaathan, että sähköpostin tietoturvallisuutta ei pystytä takaamaan, joten ethän lähetä henkilötietoja sähköpostilla.

Avainsanat

TietosuojaTietopyynnöt