Vaalimainonnan periaatteet Vantaalla

Ehdokkaat voivat asettaa kaupunkitilaan vaalimainoksia tietyin ehdoin. Vaalimainonta on Vantaalla mahdollista aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua.

Keskitetty vaalimainonta


Vantaalla katujen ja puistojen palvelualue huolehtii aiempien vaalien tapaan virallisten vaalijulistetelineiden pystytyksistä sekä ajallaan toimitettujen vaalijulisteiden ja siltamainoksien asentamisesta ja poistamisesta. Vaalimainokset sijoitetaan niin, etteivät ne ole suoranaisessa näkö- tai muussa vaikutusyhteydessä ennakkoäänestyspaikkoihin tai vaalipäivän äänestyspaikkoihin.

Kaupunki ei vastaa muusta vaalimainonnasta. Katujen ja puistojen palvelualue ei asenna yksittäisiä vaalimainoksia eikä myönnä ehdokkaille lupia yksittäisten vaalimainosten sijoittamiseen kaupungin hallinnoimille katu- ja viheralueille.

Mainoskankaat


Vantaan kaupungin hallinnassa on siltoja, joihin voidaan asettaa mainoskankaita. Edellisten vaalien käytäntöjen mukaisesti kaupunki luovuttaa siltabanderollipaikkoja korvauksetta vaalimainontaa varten. Mainoskankaissa ei saa esiintyä ehdokkaiden kasvokuvia tai muita liikenteen huomioimisesta pois vieviä kuvia, värejä tai riippuvia osia.

Yksittäiset luvattomat vaalimainokset


Yksittäisten vaalimainosten sijoittelu kaupungin hallinnoimille yleisille alueille on kiellettyä. Kiellon perusteina ovat muun muassa tasapuolisuus, liikenneturvallisuus, kaupunki-infran suojeleminen sekä siistin ja selkeän kaupunkikuvan ylläpitäminen.

Yleisille alueille luvattomasti asennetut mainokset haittaavat usein liikennettä ja ovat ohjauslaitteisiin kiinnitettyinä vastoin liikennemerkkeihin asetettuja määräyksiä. Mainoksien asentaminen ja poistaminen liikennealueilla saattaa aiheuttaa vaaratilanteita niin mainosten pystyttäjälle kuin muulle liikenteelle.

Mainokset roskaavat julkista kaupunkitilaa, saattavat vaikeuttaa alueiden kunnossapitoa ja vahingoittaa kaupunkiomaisuutta. Mainokset likaantuvat ja rikkoontuvat helposti, ja ne joutuvat usein ilkivallan kohteiksi. Yksittäinen mainostaja ei yleensä kunnosta, puhdista tai poista huonokuntoisia mainoksiaan.

Luvattomien mainoksien poistaminen


Kaupunkiympäristön toimialan kunnossapitotyöntekijät poistavat järjestelmällisesti muun kunnossapitotoimintansa ohessa yleisille alueille asennetut luvattomat vaalimainokset. Kaupunki ei vastaa pois kerättyjen luvattomien vaalimainosten kunnosta.

Mainokset kerätään Länsi-Vantaalla Voimalantien tukikohtaan (Voimalantie 2) ja Itä-Vantaalla Koisotien tukikohtaan (Koisotie 10). Jos mainosten asettajat eivät nouda pois kerättyjä mainoksiaan tukikohdista, toimittaa kaupunki ne vaalien jälkeen energiajätteeksi.

Ajankohtaista