Vaalimainonnan periaatteet Vantaalla 2019

Eduskunta- ja europarlamenttivaalit

Suomessa toimitettiin eduskuntavaalit 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit 26.5.2019.

Ehdokkaat voivat asettaa kaupunkitilaan vaalimainoksia tietyin ehdoin. Vaalimainonta on Vantaalla mahdollista aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua.

Keskitetty vaalimainonta

Kuntatekniikan keskus huolehtii Vantaalla entiseen tapaan puolueiden ja valitsijayhdistysten virallisten vaalijulistetelineiden pystytyksistä ja purkamisesta sekä puolueiden sekä valitsijayhdistysten vaalimainosten kiinnittämisestä mainostelineisiin ja vaalimainosten poistamisesta telineistä. Kaupunki vastaa myös vaalimainoskankaiden kiinnittämisestä siltakaiteisiin sekä mainosten irrottamisesta. Kaupunki ei vastaa muusta vaalimainonnasta. Kuntatekniikan keskus ei asenna yksittäisiä vaalimainoksia eikä myönnä lupia yksittäisten vaalimainosten sijoittamiseen kaupungin hallinnoimille katu- ja viheralueille.

Mainoskankaat

Vantaan kaupungin kunnossapidon hallinnassa on siltoja, joihin voi asettaa vaalimainoksia (=siltabanderolleja). Edellisten vaalien käytännön mukaisesti kaupunki luovuttaa siltabanderollipaikkoja korvauksetta vaalimainontaa varten. Siltabanderollien paikkajako toteutetaan edellisten vaalien paikkajaon pohjalta. Mikäli paikkajakoihin halutaan muutosta tai mainoskankaille halutaan lisäpaikkoja, niin tällöin tulee ottaa yhteyttä kaupungin luvat ja valvonta-yksikön lupakäsittelyyn. Yhteydenotto toivotaan tapahtuvan Lupapiste.fi -palvelun keskusteluosion kautta tai sähköpostitse. Mainoskankaissa ei saa esiintyä ehdokkaiden kasvokuvia tai muita liikenteen huomioimisesta pois vieviä kuvia, värejä tai riippuvia osia.

Yksittäiset vaalimainokset

Yksittäisten vaalimainosten sijoittelu kaupungin hallinnoimille yleisille alueille on kiellettyä. Kiellon perusteina ovat mm. liikenneturvallisuus, kaupunki-infran suojeleminen, siistin ja selkeän kaupunkikuvan ylläpitäminen sekä tasapuolisuus. Yleisille alueille luvattomasti asennetut mainokset ovat osin liikennettä haittaavia sekä ohjauslaitteisiin kiinnitettyinä vastoin liikennemerkkeihin asetettuja määräyksiä. Toisaalta mainokset saattavat vaikeuttaa alueiden ylläpitoa ja vahingoittaa kaupunkiomaisuutta. Mainokset saattavat myös helposti likaantua ja rikkoontua tai ne voivat joutua ilkivallan kohteiksi. Huonokuntoisia mainoksia ei yleensä kunnosteta, puhdisteta tai poisteta mainostajien toimesta. Lisäksi mainoksien asentaminen ja poistaminen liikennealueilla saattaa aiheuttaa vaaratilanteita niin mainosten pystyttäjälle kuin muulle liikenteelle.

Vaalimainokset

Vaalimainokset sijoitetaan niin, että ne eivät ole suoranaisessa näkö- tai muussa vaikutusyhteydessä ennakkoäänestyspaikkoihin tai virallisiin äänestyspaikkoihin.

Luvattomat vaalimainokset

Kuntatekniikan keskuksen kunnossapitotyöntekijät poistavat järjestelmällisesti, edellisten vuosien tapaan, muun kunnossapitotoimintansa ohessa, yleisille alueille asennetut, luvattomat vaalimainokset. Mainokset kerätään Länsi-Vantaalla Voimalantien tukikohtaan (Voimalantie 2) ja Itä-Vantaalla Koisotien tukikohtaan (Koisotie 10). Jos poiskerättyjä mainoksia ei haeta mainosten asettajien taholta tukikohdista pois, niin kaupunki toimittaa mainokset vaalien jälkeen energiajätteeksi. Kaupunki ei vastaa pois kerättyjen vaalimainosten kunnosta.