Esiopetuksesta kouluun

Lapset koulutiellä

Koulun aloittaminen on merkittävä tapahtuma sekä lapselle, huoltajille että lapsen kanssa työskenteleville. Tässä siirtymävaiheessa lapsen kanssa työskentelevät aikuiset vaihtuvat ja lapsen kehityksen ja oppimisen tukemisen jatkumon säilyttäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Siirtyminen kouluun

Tuleva koulun aloitus on yksi suurimpia muutoksia lapsen elämässä. Esiopetusvuosi tukee lapsen koulun aloitusta tutustuttamalla lasta koulun kulttuuriin ja koulussa tarvittaviin tärkeisiin taitoihin. Vantaalla esiopetusryhmät tekevät konkreettista yhteistyötä alkuopetuksen kanssa yhteisten tapahtumien ja kouluvierailujen kautta. Näin koulusta tulee tuttu ympäristö lapselle jo esiopetusvuoden aikana. Koulun kanssa esiopetusvuoden aikana tehtävän yhteistyön lisäksi koulut järjestävät tutustumispäivän koulutulokkaille toukokuussa.

Ensimmäinen kouluvuosi luo pohjaa lapsen koko myöhemmälle koulunkäynnille. Tällöin lapsi muodostaa myös käsityksen itsestään oppijana ja ryhmän jäsenenä. Luottamus omaan kykyyn oppia ja opiskella uusia tietoja ja taitoja sekä tietoisuus omasta kyvystä tulla toimeen niin kavereiden kuin aikuistenkin kanssa suojaavat varttuvan koululaisen tervettä kehitystä. Tämän vuoksi on tärkeää turvata lapselle mahdollisimman hyvä koulunaloitus. Koulussa työskentely isossa ryhmässä yhden aikuisen johdolla on haaste kaikille koulunsa aloittaville lapsille. Lapsen kouluun siirtymistä pehmennetään esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyöllä.

EsKo-tiedonsiirtomalli esiopetuksesta kouluun

Lapsen siirtymää kouluun tukee Vantaan EsKo – tiedonsiirtomalli (esiopetuksesta kouluun). EsKo -tiedonsiirtomalli on käytössä kaikissa vantaalaisissa esiopetusta tarjoavissa päiväkodeissa ja peruskouluissa. Esiopetusvuoden aikana esiopettajat havainnoivat kaikkia lapsia yhtenäisen havainnointimenetelmän avulla. Havainnoinnin kautta saadaan tärkeää tietoa lapsen oppimisvalmiuksista: Millainen oppija lapsi on? Millaisista opetusmenetelmistä lapsi hyötyy? Mitkä ovat lapsen vahvuudet? Millaista tukea lapsi tarvitsee? Havainnoinnilla saatua tietoa käytetään hyväksi esiopetusta suunniteltaessa. Lisäksi tietoa hyödynnetään lapsen siirtyessä kouluun.

Tiedonsiirto esiopetuksesta kouluun toteutetaan esiopetusvuoden keväällä yhteistyössä vanhempien kanssa. Esiopetuksen opettaja ja huoltajat käyvät keväällä keskustelun lapsen esiopetusvuodesta ja kouluun siirtymiseen liittyvistä asioista. Esiopetuksen opettaja täyttää tulevalle koululle lähetettävän EsKo-tiedonsiirtolomakkeen, jonka huoltajat allekirjoittavat. Tiedonsiirrolla pyritään varmistamaan lapsen sujuva polku esiopetuksesta kouluun sekä oppimisen tuen jatkumo koulun alkaessa.

Osa lapsista tarvitsee heti koulun alkaessa tukea, joka voidaan toteuttaa muun opetuksen yhteydessä. Nämä lapset eivät tarvitse kouluvalmiusarviota, vaan heidän tarvitsemansa tuki suunnitellaan EsKo – tiedonsiirron yhteydessä tehostettuna tiedonsiirtona. Tiedonsiirto toteutuu tehostettuna lasten kohdalla, jotka tarvitsevat käytännön tukitoimia heti koulun alkaessa (esimerkiksi lukkiintumisherkät, voimakkaasti muutoksiin reagoivat ja arat lapset). Tehostetun EsKo -tiedonsiirron avulla varmistetaan lapselle riittävä tuki koulun aloitukseen. Tiedonsiirto toteutetaan aina yhteistyössä huoltajien kanssa.

Kouluvalmiuden ja erityisen tuen tarpeen arvioiminen

Lapset, joiden arvioidaan tarvitsevan koulun alkaessa vahvaa erityistä tukea, ohjautuvat huoltajien suostumuksella Sujuvasti kouluun – prosessiin. Prosessin kautta koordinoidaan lasten kouluvalmiusarvioihin ohjautumista sekä koulun aloitukseen liittyvää lapsikohtaisen tuen suunnittelua.

Mikäli lapselle päädytään tekemään kouluvalmiusarvio, sen tekee psykologipalvelun psykologi, koulupsykologi, perheneuvolan psykologi tai erikoissairaanhoidossa työskentelevä psykologi. Osa tutkimuksista ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Tutkimustarve on selkeä silloin, kun lapsi tarvitsee mitä todennäköisimmin jatkuvaa opiskelua pienemmässä ryhmässä erityisopettajan johdolla (erityinen tuki). Arvio on tarpeen myös, kun harkitaan koulun aloittamista vuotta säädettyä myöhemmin.

Koulun aloittaminen vuotta myöhemmin tai aikaisemmin

Tietoa koulun aloittamisesta vuotta myöhemmin tai aikaisemmin löytyy perusopetuksen sivuilta.

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter