Kodin ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö

Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tavoitteena on luoda hyvä pohja vanhempien ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden väliselle yhteistyölle. Hyvän ja toimivan yhteistyön avulla edistämme lapsen turvallista varhaiskasvatuksen alkua. Kasvattajat tutustuvat lapsen vanhempiin ennen varhaiskasvatuksn aloitusta ja vanhemmat voivat kertoa omat toiveensa ja odotuksensa.

Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö perustuu arkiseen kanssakäymiseen. Jokaisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta käydään vuosittain varhaiskasvatuskeskustelu huoltajien kanssa. Keskustelun pohjalta lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma, jossa kuvataan hänen kasvua, kehitystä ja oppimistaan. Lisäksi varhaiskasvatuksessa järjestetään vanhempainiltoja, joissa on mahdollista verkostoitua muiden huoltajien kanssa sekä kuulla ajankohtaisia kuulumisia.

Yhteydenpito kasvattajiin

Päivittäisten keskustelujen lisäksi vanhemmat voivat sopia yhteisestä keskustelusta lapsensa ryhmän kasvattajien tai päiväkodinjohtajan kanssa.

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY ry

Yhdistys toimii vantaalaisten vanhempien ja rekisteröityjen vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä. Yhdistys toimii varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen koulujen parissa.
VANVARY kokoaa eri koulujen ja päiväkotien vanhempia yhteen ja tarjoaa rakenteen kaupunkitasoiselle yhteistyölle. Alueyhdistys vaikuttaa myös sellaisten koulujen ja päiväkotien arkeen, joissa ei toimi omaa vanhempainyhdistystä. VANVARY järjestää vanhempainyhdistysten yhteisiä tapaamisia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, sekä tiedottaa vanhempainyhdistysten ja kattojärjestön toiminnasta. Yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi. Se pitää yhteyttä opetushallintoon ja muihin tarvittaviin viranomaisiin.

VANVARY on vantaalaisten vanhempien vaikuttamiskanava, kunnallinen vanhempien ja vanhempainyhdistysten yhteistyöfoorumi, jonka toiminta on täysin vapaaehtoisten voimin tehtyä työtä, siksi erityisen arvokasta. Sen kaikki toiminta on vantaalaisten lasten ja nuorten hyväksi, yhteistyössä vanhempien ja eri lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa

VANVARY ja Vantaan varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen yhteistyö on tärkeää! Se luo hyvän perustan lapsille ja huoltajille myöhemmin peruskoulun puolella jatkuvaan vanhempaintoimintaan ja yhteistyöhön yleisemminkin. Se toimii ikään kuin siltana päiväkotitoiminnan puolelta koulumaailmaan. Kun yhteistyö ja yhdessä vaikuttaminen mukavissa ja haastavissakin asioissa on aloitettu ja opittu jo päiväkotiaikaan, yhteistyötä on helppoa jatkaa myös kodin ja koulun yhteistyön parissa. Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry ja Vantaan varhaiskasvatus tekeekin tällä hetkellä vahvaa kehittämisyhteistyötä. Erityisessä keskiössä on vanhempainyhdistysten toiminnan käynnistäminen päiväkodeissa. Tässä on tukena Suomen Vanhempainliiton päiväkotikampanja, jossa sekä VANVARY, että Vantaa ovat yhteistyössä mukana.

VANVARY ja Vantaan varhaiskasvatus ovat lähteneet luomaan yhteistä kodin ja päiväkodin yhteistyömallia. Siihen sisältyy mm. laajempi yhteistyön kuvaus (vrt. kodin ja koulun yhteistyömalli), päiväkodin vanhempainillan malli sekä vanhempaintoiminnan aktivointipaketti (materiaalit, kohtaamisen tuki ja aktivointi etenemisohjeineen, mm. video yhteistyöstä vanhempaintoiminnan käynnistämisen tueksi). Tavoitteena on, että yhteistyömalli liitetään myöhemmin yhteen kodin ja koulun yhteistyömallin kanssa. Yhteistyö tarkoittaa pienryhmätyöskentelyä, laajempaa vanhempainverkoston aktivointia, johtoryhmätapaamisia, yhteistyötä Vanhempainliiton kanssa, jne.

Yhteistyötä tehdään useiden eri tahojen kanssa. Kun yhteinen asia valmistellaan hyvin yhdessä sekä kehittämistyöhön osallistetaan mukaan kaikki osapuolet ja mahdollisimman laaja joukko huoltajia, yhteistyömallista saadaan edustuksellinen. Se on VANVARYn mielestä perusedellytys sille, että toimintamallilla on mahdollisuus onnistua. Myös viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia kehitetään. VANVARY on myös ollut mukana kehittämässä Vantaan varhaiskasvatuksen sähköistä tiedotetta, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista varhaiskasvatuksen saralla.

VANVARY on mukana kehittämässä myös esiopetuksen yhteistyötä osallistuen sekä pienryhmätapaamisiin, että ohjausryhmätyöskentelyyn. Esiopetuksen vanhempaintoiminnan keskiössä on hyvinvointityö. Varhaiskasvatuksen yhteistyön syventäminen onkin alueyhdistyksen yksi lyhyen strategian keskeisistä toiminnan kehittämisen painopistealueista.

"Jotta alueyhdistys onnistuu yhteistyömallin kehittämisessä Vantaan kanssa, tarvitsee se mahdollisimman laajan joukon päiväkoti-ikäisten lasten huoltajia mukaan yhteiseen työhön. Kannustamme kaikkia osallistumaan erilaisiin yhteisiin kehittämistapaamisiin, joista viestimme alueyhdistyksen verkkosivuilla ja Facebook-ryhmässä. –painottaa VANVARYn puheenjohtaja Mika Jokinen.

Vanhempainyhdistysten perustaminen

Yhteistyökampanjalla Suomen Vanhempainliiton ja Vantaan kaupungin kanssa VANVARY pyrkii moninkertaistamaan varhaiskasvatuksen jäsenyhdistyksien määrän. Lyhyen tähtäimen strategiassaan VANVARY keskittyykin nimenomaan päiväkotien vanhempainyhdistysten toiminnan käynnistämisen tukemiseen.

"Olen ollut syksyn 2015 aikana mukana useiden päiväkotien vanhempainilloissa, joiden yhteydessä on perustettu uusia päiväkoti-vanhempainyhdistyksiä. Yhtään vanhempainyhdistystä ei ole jäänyt perustamatta. Kun paikalla olevien vanhempien kanssa keskustelee yhteisen toiminnan ja hyvän esimerkin tärkeydestä, syntyy halu lähteä toimimaan yhdessä. Yhteistä tahtoa auttaa esimerkkien kertominen ja päiväkodin henkilökunnan myönteinen suhtautuminen vanhempaintoimintaan.

"Kun me aikuiset näytämme omille lapsillemme hyvää yhteistyön ja suvaitsevaisuuden esimerkkiä, helpottaa se heidänkin kasvamistaan yhteiselle koulutielle. Koulu on monesti huomattavasti päiväkotia suurempi paikka, jossa jo päiväkotivaiheessa solmitut aikuisetkin yhteistyö- ja ystävyyssuhteet auttavat kouluarjessa ja sen haasteissa. Yhteinen päiväkoti-vanhempaintoiminta on tähän oiva väline! –kertoo Mika Jokinen.

Lisätietoja: www.vanvary.fi

Ajankohtaista

..

Twitter