Haja-asutuksen jätevedet

Lähes kaikki vantaalaiset (noin 97 %) ovat liittynyt yleiseen jätevesiviemäriverkostoon. Heidän jätevetensä käsitellään Helsingin Viikissä ja Espoon Suomenojalla sijaitsevissa jätevedenpuhdistamoissa. Vantaan viemäröimättömällä haja-asutusalueella asuu kuitenkin noin 4000 asukasta. Haja-asutusalueella on noin 1500 kiinteistöä, joissa jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Myös viemäröidyllä alueella on vielä kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet jätevesiviemäriverkostoon.

Jätevesien hyvä käsittely pitää kaivoveden ja lähirannat puhtaina

Huonosti käsitelty tai väärään paikkaan johdettu jätevesi pilaa kaivovesiä ja uimarantoja sekä kasveja sekä aiheuttaa hajuhaittoja. Jäteveden sisältämä eloperäinen aine kuluttaa vesistöjen happivaroja. Vesistöt rehevöityvät eli niissä esiintyy leväongelmia, rannat kaisloittuvat, ojat kasvavat umpeen ja kalakannat muuttuvat.

Jätevesijärjestelmän kunnostaja sijoittaa tulevaisuuteen. Kun jätevedet käsitellään hyvin, kaivovedet säilyvät puhtaana eivätkä hajuhaitat laske asumisviihtyisyyttä. Lisäksi kiinteistön arvo nousee. Kun lähivesien kuormitus vähenee, se vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat. Puhtaissa lähivesisssä on mukava uida, kalastaa ja meloa. Ammattitaitoinen suunnittelija auttaa parhaaseen jätevesiratkaisuun. Ympäristön ja terveyden kannalta on parasta käsitellä käymälä- ja pesuvedet erikseen.

Jätevesiä koskevat uudet määräykset

Haja-asutuksen talousjätevesiä koskevia määräyksiä on ympäristönsuojelulaissa ja lain nojalla annetussa uudessa valtioneuvoston asetuksessa, joissa on annettu kiinteistökohtaiselle jätevedenkäsittelylle puhdistusvaatimukset sekä Vantaan ympäristönsuojelumääräyksissä. Haja-asutusalueella olevien asuinkiinteistöjen ja teollisuuden jätevesien käsittelyä valvotaan ympäristönsuojelulain nojalla. Viemäröidyllä alueella on noudatettava vesihuoltolakia, joka velvoittaa liittymään heti yleiseen viemäriverkostoon.

Uudisrakennusten on täytettävä puhdistusvaatimukset heti. Samoin, jos rakennukselle tehdään korjaus- tai muutostöitä, jotka vaativat rakennus- tai toimenpideluvan. Pohjavesialueella, Päijänne-tunnelin suojavyöhykkeellä ja ranta-alueella (ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen) jätevesijärjestelmä pitää kunnostaa viimeistään 31.10.2019 mennessä.

Uudisrakennuksen jätevesijärjestelmän puhdistustehovaatimuksien täyttyminen varmistetaan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Jätevesijärjestelmän uudistaminen vaatii rakennusvalvonnan toimenpideluvan. Hakemukset tehdään sähköisesti internetissä Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Rakennusvalvonta pyytää tarvittaessa lausunnon ympäristökeskukselta rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen liitteenä esitetystä jätevesisuunnitelmasta. Rakennusvalvonta ja ympäristökeskus yhdessä opastavat rakentajia teettämään suunnitelman pätevällä suunnittelijalla. Rakentajan tulisi valita mahdollisimman hyvin juuri hänen kiinteistölleen sopiva järjestelmä. Tärkeää on suunnitella ja rakentaa järjestelmä huolellisesti. Rakennusta käyttöönotettaessa siellä on oltava myös jätevesijärjestelmää koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet, joita on noudatettava.

Ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen haltijoiden on tehtävä jätevesien käsittelyjärjestelmästään selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Jätevesiselvitys ja käyttö- ja huolto-ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä, ja järjestelmää on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Ympäristökeskus pyytää selvityksiä alueittain ja arvioi, miten olemassa olevaa kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää on uudistettava, että se täyttää ympäristönsuojelulain ja jätevesiasetuksen vaatimukset.

Järjestelmän uudistaminen vaatii rakennusvalvonnan toimenpideluvan, joka haetaan sähköisesti internetissä Lupapiste.fi -palvelun kautta. Kunnostamisesta pitää teettää suunnitelma ammattitaitoisella suunnittelijalla. Suunnitelma ja jätevesiselvityslomake on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupalupahakemukseen. Vastaava työnjohtaja täyttää asennuksen yhteydessä jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirjan (katso alla olevat liitteet).

Millaisen järjestelmän valitsen?

Jätevesijärjestelmä kannattaa valita yhdessä ammattitaitoisen suunnittelijan kanssa. Näin löydetään asukkaalle ja hänen kiinteistölleen sopivin vaihtoehto. Lisätietoa erilaisista kiinteistökohtaisista jätevesien käsittelyjärjestelmistä ja niistä tehdyistä tutkimuksista sekä kompostikäymälöistä saa Suomen ympäristökeskuksen internetsivuilta sekä Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n haja-asutusalueen jätevesioppaasta. Kodissa ja vapaa-ajanasunnossa teetettävän jätevesijärjestelmän uudistamisen työkustannukset voi vähentää osittain verotuksessa. Lisätietoa kotitalousvähennyksestä Veronmaksajain Keskusliitto ry:n internetsivuilta.

Ajankohtaista

Twitter