Kaavatyö alkaa

Nyt on osallistumisen ja arvioinnin aika!

Relanderinpiha

Alue sijaitsee Jokiniemessä osoitteessa Relanderinpiha 4. Tonteilla on yhteensä viisi asuinrakennusta, joista kaksi on merkitty talousrakennukseksi. Asemakaavamuutoksella halutaan muuttaa tilanne vastaamaan olemassa olevaa tilannetta ja asuinkäytössä jo olevat rakennukset virallistettaisiin asemakaavaan. Eli kaava ei tuo muutoksia ympäristöön.

Ajankohtaisia asemakaavoja Vapaalassa, Varistossa ja Myyrmäessä!

Luhtitien jatkaminen Raappavuorentielle avaa uuden yhteyden Pähkinärinteestä Louhelan asemalle ja tekee mahdolliseksi joukkoliikenteen kehittämisen ja Myyrmäen tiivistymisen.

Luhtitien kaava-alueeseen 141100 kuuluu Vapaalanmetsä palstaviljelyalueineen, Luhtitietä ja Luhtikulman alue, Raappavuorenpuiston lähivirkistysaluetta sekä Pellaksentie 9.

Asuinkerrostaloja Raappavuorenpuistoon 002049 ja Kelokuusenmäelle 002156 sekä Myyrmäen huollon tontti 002418.

Kaavamuutosalueet (kaavanrot 002049, 002156 ja 002418) sijaitsevat Myyrmäessä, Raappavuorentien länsipuolella. Kaupungin tavoitteena on kaavoittaa nykyisen Uomatien pohjois- ja eteläpuolelle asumista voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti sekä kaavoittaa Myyrmäen huollelle uusi huoltotontti Raappavuorentien varteen.

Kaavatilaisuus pidetään Kilterin koulun auditoriossa ja ruokalassa (Iskostie 8) keskiviikkona 27.3.2019 klo 17.30

Saagatien länsipäähän asumista

Suunnittelualue rajautuu lännessä ja pohjoisessa Nissaksenpuistoon, idässä Saagatien ympäristön asuinalueeseen sekä etelässä kevyen liikenteen reittiin Saagapolkuun. Tarkoituksena on, että alueelle aiemmin asemakaavoitettu tontti koulua varten voitaisiin muuttaa asumisen alueeksi.

Aviapolis pohjoinen, Veromies

Aviabulevardi II: Pysäköintiratkaisua muutetaan samalla, kun lisätään toimisto- ja muun työpaikkarakentamisen määrää. Mielipiteet 14.3.2019 mennessä, nro 002404.

Aviapolis eteläinen, Veromies

Aviapolis-aseman eteläisen sisäänkäynnin ympärillä oleva kortteli. Kaava tarkistetaan kaupunkimaisemmaksi ja mm. aukion muotoa muokataan torimaisemmaksi. Liike- ja toimistorakentamisen määrä pysyy ennallaan, mutta asumisen määrää lisätään.

Kivistön Kvartsikulmaan asuntorakentamista

Suunnittelualue (1,5 ha) sijoittuu Lumikvartsinkadun koillispuolelle ja Sinikvartsinkadun luoteispuolelle. Tavoitteena on täydentää Kivistön keskustan kaupunkikuvaa ja rakentaa tehokas asuinalue.  Alue on rakentamatonta sekametsää, josta noin puolet on hakattua.

Kilterinmäkeen asuinkerrostaloja

Kaavamuutos alue käsittää Kilterinkuja 2:ssa toimitilarakennuksen, viereisen pysäköintitalon sekä katu- ja torialueita. Toimitilarakennus puretaan ja tilalle suunnitellaan asuinkerrostalojoja.

Koivutorin ympäristö uudistuu

Suunnittelualue sijaitsee Koivukylän aseman itäpuolella. Aluetta rajaa lännessä päärata, pohjoisessa Varvikkopolku, idässä Kytötie ja etelässä Koivukylän puistotie. Alueelle suunnitellaan uusia asuntoja ja palveluita. Kaupungin tavoitteena on tiivistää Koivukylän keskustan aluetta tehokkaalla, erilaisia asumismuotoja ja palveluita tarjoavalla Koivutorin keskustakorttelilla.

Louhelan Patotien päiväkoti laajentaa

Kaavamuutoksen suunnittelualue käsittää nykyisen Patotie 8:ssa sijaitsevan päiväkotitontin sekä Viherpuiston puistoaluetta ulkoilureitteineen ja katualuetta päiväkodin kohdalla. Päiväkoti puretaan ja tilalle suunnitellaan suuremmat tilat päiväkotitoiminnalle.

Okmetic haluaa laajentua Koivuhaassa

Puolijohdeteollisuudelle piikiekkoja valmistava Okmetic haluaa kaksinkertaistaa tuotantotilansa Piitie 2:ssa. Rakennusoikeutta lisättäisiin n. 20 000 k-m2, mikä mahdollistaisi noin 450 uutta työpaikkaa.

Puu-Kivistön asumisen kortteleiden suunnittelu alkaa

Aloituskorttelit sijoittuvat Kehäradan pohjoispuolelle noin 500 metriä asemasta. Alueen pinta-ala on noin 7 000 m2. Tavoitteena on toteuttaa monipuolista asumista sekä yhteisöllisiä ja vehreitä pihoja ekologisuutta arvostaville asukkaille osana puukorttelinaapurustoa.

Turvalaaksonkujan alueen muutos Viinikkalassa

Suomen Pankki haluaa muuttaa Turvalaaksonkujan ja Turvalaaksonkaaren alueen rakentamattomat toimistokorttelit ja pysäköintialueet teollisuus-, varasto ja toimistorakennusten kortteleiksi. Rakennusoikeuden määrä vähenisi n. 20 000 k-m2. Turvalaaksonkujaa siirrettäisiin lähemmäksi Kehä III:a. Katriinantien reunaan haluttaisiin pikaruokaravintola.

Myyr Yorkin sporttikorttelit Kivikirveenkujalla

Kaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa korttelien rakennus- ja asuntokanta purkavan uudisrakentamisen kautta sekä tehostaa alueen maankäyttöä ja rakentaa alueelle viihtyisä ja laadukas asuinkortteli. VAV:n ja HOAS:n rakennukset puretaan ja tilalle suunnitellaan noin 25 000 – 29 000 kem2 asumista ja kaupungin päiväkoti. Asuinkorttelin teemaksi on ideoitu jotain liikunnallisuuteen tai aktiivisuuteen viittaavaa, koska se sijaitsee ihanteellisesti Myyrmäen urheilupuiston vieressä.

Länsimäkeen päiväkoti

Asemakaava sijoittuu pääosin Vartiotien varren omakotitonttien ja Varuskujan rivitalotonttien väliselle rakentamattomalle alueelle. Kulku päiväkotiin tulee Vartiotieltä. Alueesta suurin osa jää osaksi viereistä Juoksuhaudanpuistoa.

Kivistön tähden asemakaavatyö alkaa

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kehärataan, lännessä Kivistöntähden puistoalueeseen ja idässä sekä etelässä kaavoittamattomiin alueisiin. Alue on pääosin rakentamatonta sekametsää. Kaavalla mahdollistetaan asuinkortteleiden, niitä palvelevan pysäköintilaitoksen sekä uuden päiväkodin toteuttaminen aseman läheisyyteen.

Tammistontie 2:en asuinkerrostaloja

Kaavamuutosalue sijaitsee Tammistontien ja Tammiston kauppatien risteyksessä. Pinta-ala on noin 0,5 ha. Tavoitteena on muuttaa teollisuusrakentamisen tontti ja rakentaa korkeatasoista ja viihtyisää asumista. Rakentamisen tehokkuutta, korkeutta ja sovittamista ympäristöön tutkitaan kaavatyön aikana

Pirttiranta loma-asuntoalueeksi

Kaavatyössä selvitetään, millä ehdoin Pirttirannan alue on mahdollista asemakaavoittaa voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti loma-asuntoalueeksi.

Aviapoliksessa Kiitoradankujan ympäristöön asemakaava

Kaava-alue sijoittuu Tuusulanväylän, Junkersintien, Kiitoradantien ja Ilmakehän rajaamalle alueelle. Tarkoituksena on saada alueelle kaava, jotta alueelle rakentaminen ja rakennuslupien saaminen olisi mahdollista

Myyrmäen aseman kortteleihin asumista ja palveluja

Nykyiset ostoskeskusrakennukset ja pysäköintilaitos on esitetty purettaviksi ja tilalle rakennetaan asumista sekä liike-, palvelu- ja toimitiloja. Kaavatyön aikana tutkitaan myös ostarin säilyttävä ja osin säilyttävä suunnitteluvaihtoehto.

Viertolassa Peltolantie 9:än uusi kerrostalo

Sinirikonpuiston naapuriin käynnistyy kaavamuutos, joka mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen Keltamotien varteen. Kuusikerroksinen rakennus sijoittuu nykyisen pysäköintialueen paikalle. Autot sijoitetaan jatkossa korttelin sisälle, pihakannen alle.

Motonet laajenee Ylästössä

Motonetin kiinteistölle (Ansatie 1) halutaan toteuttaa autojen korjaamo-, pesula- ja rengaspalvelut sekä keskittää konttoritoimintoja. Osa Ansatiestä liitettäisiin tonttiin ja rakennusoikeutta lisättäisiin n. 1 100 k-m2.

Viinikkalaan uusi liittymä Vasamakujalle

Tavoitteena on mahdollistaa tonttiliittymän rakentaminen Vasamakujan päässä olevalle tontille (Vasamakuja 14), mikä edellyttää pieniä muutoksia katualueen ja naapuritonttien rajoihin. Asemakaavan määräykset päivitetään samalla

Tikkurilantie 84 b:n kortteliin asuinkerrostalo Koivuhaassa

Tikkurilantie 84b:n kaavaa tarkistetaan. Kaavamuutosalueen käyttötarkoitus muutetaan asuinkerrostalotontiksi ja sille kaavoitetaan lisärakennusoikeutta. Uusi kaava mahdollistaa asuinkerrostalon ja liiketilojen rakentamisen. Lisäksi kaavatyössä tarkastellaan mahdollisuutta sijoittaa palveluita tontille.

Louhelaan täydennysrakentamista

Haltiantielle haetaan kerrostalojen ja huoltorakennuksen rakentamista ja Eräkujalle kerrostalojen ja päiväkodin rakentamista. Samalla Louhelan kaava ajantasaistetaan.

Martinlaaksoon purkavaa saneerausta

Kivivuorenkuja 1 – 3 tonteille haetaan kolmen 3-kerroksisen kerrostalon purkamista ja uusien 4 – 13 -kerroksisten kerrostalojen rakentamista.

Laajaniitynkuja 5:n tontille haetaan viiden 3-kerrosisen kerrostalon purkamista ja uusien 6 – 13 -kerroksisten kerrostalojen rakentamista.

Rekolan keskustaan asuinkerrostaloja ja liiketilaa

Kaava-alue sijaitsee Rekolantien, Laurintien ja Ilkantien rajaamalla alueella Rekolan keskustassa. Alueelle on tarkoitus rakentaa asuinkerrostaloja ja liiketiloja.

Virkistysaluetta kehitetään Vaaralanlampien lähialueella

Vaaralanlampien sekä Slåttmossenin suon virkistyskäyttöä ja ulkoilureittiverkostoa kehitetään. Kaavatyön aikana selvitetään, onko Vaaralan lampia mahdollista käyttää virallisena uimapaikkana. Pohjavesien suojelu asettaa pohjavesialueella rajoitteita toiminnoille ja toimintojen sijoittumiselle. Lampien aluetta kehitetään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Kerrostaloja Korutielle

Myyrmäkeen Korutie 1 – 3:n tontille ja Korupuistoon alkaa hoitokodin laajennuksen ja kolmen kerrostalon kaavoitus.

Vehkalaan hyötyajoneuvokeskus

Vehkalan aseman länsipuolelle kaavoitetaan Vehkalan hyötyajoneuvokeskus, johon tulee myymälä, ja huoltopiste. Lisäksi osoitetaan pysäköintijärjestelyt ja alueelle johtavat kadut.

Tikkurilassa Neilikkatie 17:ään kerrostalo

Neilikkatie 17:ään käynnistyy kaavamuutos, joka mahdollistaa seitsemänkerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen pysäköintialueen paikalle. Tontin nykyinen toimistorakennus (mm. Destian toimitiloja) säilyy ennallaan. Kaikki autopaikat (asuntojen ja toimistojen) sijoittuvat suunnitelmassa asuinkerrostalojen väliin rakennettavan pihakannen alle. Rakennusoikeus kasvaisi nykyisen asemakaavan 12 000 kerrosneliömetristä 18 400 kerrosneliömetriin, josta asuinrakennusten osuus olisi noin 11 000 kerrosneliömetriä.

Kuohukujan ostarin tilalle asuntoja ja liiketilaa

Kaavamuutos koskee Kuohukujan ostoskeskuksen tontin kehittämistä Uomatien varrella. Ostoskeskuksen tilalle esitetään asuinrakentamista sekä liiketilaa rakennuksen kivijalkaan.

Ajankohtaista

Twitter