Kaavatyö alkaa

Nyt on osallistumisen ja arvioinnin aika!

Kelokuusenmäki

Tavoitteena on kaavoittaa nykyisen Uomatien eteläpuolelle asumisen korttelit (noin 27 000 k-m2), Myyrmäen Huollon tontti, tarvittavat katu- ja virkistysalueet sekä Luhtitien katuyhteys Raappavuorentieltä voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Rakentaminen on enimmillään 8-kerroksista, mutta osassa rakennusta voi olla 9-kerroksinen rakennusosa.

Kaupunki on laatinut luonnoksen, jonka mukaan Myyrmäen Huolto Oy voisi jäädä toimimaan nykyiselle omalle tontilleen.

Kirjallisen mielipiteen voi jättää 29.8.2019 mennessä.

Viertolassa Lauhatielle päiväkoti

Osoitteessa Lauhatie 19 Kurjenpolven päiväkodin alueen asemakaava uudistetaan vastaamaan tulevia tarpeita. Muutos mahdollistaa uuden kaksi- tai kolmekerroksisen päiväkodin rakentamisen. Lisäksi varaudutaan uudisrakennuksen myöhempään laajentamiseen. Uuden päiväkodin nimeksi on tulossa Lauhatien päiväkoti. Murattipuiston alue liitetään päiväkotitonttiin ja Murattitien itäpuolelle muodostetaan uusi puistoalue

Aviapolis Core

Aviapoliksen asemanseudulle Tikkurilantien ja lentoaseman välille on tehty kaupunkikuvallisen ja -rakenteellisen viitesuunnitelman. Ajatuksena on yhdistää luonto, cityelämä ja lentokenttä kävely-ystävälliseksi lentokenttäkaupungiksi, joka on kuitenkin luonnon keskellä. Nyt tätä työtä jatketaan laatimalla asemakaavan muutosluonnos, johon alueen tulevat kaavat pohjautuvat.

Relanderinpiha

Alue sijaitsee Jokiniemessä osoitteessa Relanderinpiha 4. Tonteilla on yhteensä viisi asuinrakennusta, joista kaksi on merkitty talousrakennukseksi. Asemakaavamuutoksella halutaan muuttaa tilanne vastaamaan olemassa olevaa tilannetta ja asuinkäytössä jo olevat rakennukset virallistettaisiin asemakaavaan. Eli kaava ei tuo muutoksia ympäristöön.

Ajankohtaisia asemakaavoja Vapaalassa, Varistossa ja Myyrmäessä!

Luhtitien jatkaminen Raappavuorentielle avaa uuden yhteyden Pähkinärinteestä Louhelan asemalle ja tekee mahdolliseksi joukkoliikenteen kehittämisen ja Myyrmäen tiivistymisen.

Luhtitien kaava-alueeseen 141100 kuuluu Vapaalanmetsä palstaviljelyalueineen, Luhtitietä ja Luhtikulman alue, Raappavuorenpuiston lähivirkistysaluetta sekä Pellaksentie 9.

Asuinkerrostaloja Raappavuorenpuistoon 002049 ja Kelokuusenmäelle 002156 sekä Myyrmäen huollon tontti 002418.

Kaavamuutosalueet (kaavanrot 002049, 002156 ja 002418) sijaitsevat Myyrmäessä, Raappavuorentien länsipuolella. Kaupungin tavoitteena on kaavoittaa nykyisen Uomatien pohjois- ja eteläpuolelle asumista voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti sekä kaavoittaa Myyrmäen huollelle uusi huoltotontti Raappavuorentien varteen.

Kaavatilaisuus pidetään Kilterin koulun auditoriossa ja ruokalassa (Iskostie 8) keskiviikkona 27.3.2019 klo 17.30

Saagatien länsipäähän asumista

Suunnittelualue rajautuu lännessä ja pohjoisessa Nissaksenpuistoon, idässä Saagatien ympäristön asuinalueeseen sekä etelässä kevyen liikenteen reittiin Saagapolkuun. Tarkoituksena on, että alueelle aiemmin asemakaavoitettu tontti koulua varten voitaisiin muuttaa asumisen alueeksi.

Aviapolis pohjoinen, Veromies

Aviabulevardi II: Pysäköintiratkaisua muutetaan samalla, kun lisätään toimisto- ja muun työpaikkarakentamisen määrää. Mielipiteet 14.3.2019 mennessä, nro 002404.

Aviapolis eteläinen, Veromies

Aviapolis-aseman eteläisen sisäänkäynnin ympärillä oleva kortteli. Kaava tarkistetaan kaupunkimaisemmaksi ja mm. aukion muotoa muokataan torimaisemmaksi. Liike- ja toimistorakentamisen määrä pysyy ennallaan, mutta asumisen määrää lisätään.

Kivistön Kvartsikulmaan asuntorakentamista

Suunnittelualue (1,5 ha) sijoittuu Lumikvartsinkadun koillispuolelle ja Sinikvartsinkadun luoteispuolelle. Tavoitteena on täydentää Kivistön keskustan kaupunkikuvaa ja rakentaa tehokas asuinalue.  Alue on rakentamatonta sekametsää, josta noin puolet on hakattua.

Kilterinmäkeen asuinkerrostaloja

Kaavamuutos alue käsittää Kilterinkuja 2:ssa toimitilarakennuksen, viereisen pysäköintitalon sekä katu- ja torialueita. Toimitilarakennus puretaan ja tilalle suunnitellaan asuinkerrostalojoja.

Koivutorin ympäristö uudistuu

Suunnittelualue sijaitsee Koivukylän aseman itäpuolella. Aluetta rajaa lännessä päärata, pohjoisessa Varvikkopolku, idässä Kytötie ja etelässä Koivukylän puistotie. Alueelle suunnitellaan uusia asuntoja ja palveluita. Kaupungin tavoitteena on tiivistää Koivukylän keskustan aluetta tehokkaalla, erilaisia asumismuotoja ja palveluita tarjoavalla Koivutorin keskustakorttelilla.

Louhelan Patotien päiväkoti laajentaa

Kaavamuutoksen suunnittelualue käsittää nykyisen Patotie 8:ssa sijaitsevan päiväkotitontin sekä Viherpuiston puistoaluetta ulkoilureitteineen ja katualuetta päiväkodin kohdalla. Päiväkoti puretaan ja tilalle suunnitellaan suuremmat tilat päiväkotitoiminnalle.

Okmetic haluaa laajentua Koivuhaassa

Puolijohdeteollisuudelle piikiekkoja valmistava Okmetic haluaa kaksinkertaistaa tuotantotilansa Piitie 2:ssa. Rakennusoikeutta lisättäisiin n. 20 000 k-m2, mikä mahdollistaisi noin 450 uutta työpaikkaa.

Puu-Kivistön asumisen kortteleiden suunnittelu alkaa

Aloituskorttelit sijoittuvat Kehäradan pohjoispuolelle noin 500 metriä asemasta. Alueen pinta-ala on noin 7 000 m2. Tavoitteena on toteuttaa monipuolista asumista sekä yhteisöllisiä ja vehreitä pihoja ekologisuutta arvostaville asukkaille osana puukorttelinaapurustoa.

Turvalaaksonkujan alueen muutos Viinikkalassa

Suomen Pankki haluaa muuttaa Turvalaaksonkujan ja Turvalaaksonkaaren alueen rakentamattomat toimistokorttelit ja pysäköintialueet teollisuus-, varasto ja toimistorakennusten kortteleiksi. Rakennusoikeuden määrä vähenisi n. 20 000 k-m2. Turvalaaksonkujaa siirrettäisiin lähemmäksi Kehä III:a. Katriinantien reunaan haluttaisiin pikaruokaravintola.

Myyr Yorkin sporttikorttelit Kivikirveenkujalla

Kaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa korttelien rakennus- ja asuntokanta purkavan uudisrakentamisen kautta sekä tehostaa alueen maankäyttöä ja rakentaa alueelle viihtyisä ja laadukas asuinkortteli. VAV:n ja HOAS:n rakennukset puretaan ja tilalle suunnitellaan noin 25 000 – 29 000 kem2 asumista ja kaupungin päiväkoti. Asuinkorttelin teemaksi on ideoitu jotain liikunnallisuuteen tai aktiivisuuteen viittaavaa, koska se sijaitsee ihanteellisesti Myyrmäen urheilupuiston vieressä.

Kivistön tähden asemakaavatyö alkaa

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kehärataan, lännessä Kivistöntähden puistoalueeseen ja idässä sekä etelässä kaavoittamattomiin alueisiin. Alue on pääosin rakentamatonta sekametsää. Kaavalla mahdollistetaan asuinkortteleiden, niitä palvelevan pysäköintilaitoksen sekä uuden päiväkodin toteuttaminen aseman läheisyyteen.

Tammistontie 2:en asuinkerrostaloja

Kaavamuutosalue sijaitsee Tammistontien ja Tammiston kauppatien risteyksessä. Pinta-ala on noin 0,5 ha. Tavoitteena on muuttaa teollisuusrakentamisen tontti ja rakentaa korkeatasoista ja viihtyisää asumista. Rakentamisen tehokkuutta, korkeutta ja sovittamista ympäristöön tutkitaan kaavatyön aikana

Pirttiranta loma-asuntoalueeksi

Kaavatyössä selvitetään, millä ehdoin Pirttirannan alue on mahdollista asemakaavoittaa voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti loma-asuntoalueeksi.

Aviapoliksessa Kiitoradankujan ympäristöön asemakaava

Kaava-alue sijoittuu Tuusulanväylän, Junkersintien, Kiitoradantien ja Ilmakehän rajaamalle alueelle. Tarkoituksena on saada alueelle kaava, jotta alueelle rakentaminen ja rakennuslupien saaminen olisi mahdollista

Ajankohtaista

Twitter