Päätöskäsittelyssä

Kaupunginvaltuustossa 16.12. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Aviapoliksessa Kiitoradankujan ympäristöön asemakaava

Kiitoradankujan ympäristöön osalle asemakaavoittamatonta aluetta kaavoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta.

Tammistontie 2:en asuinkerrostaloja

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa 3-5-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentaminen. Tammistontien ja Tammiston kauppatien risteykseen kaupunkikuvallisesti näkyvälle paikalle.

Kaupunginhallituksessa 27.1. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kaavoitusohjelman 2020 painopisteet

Vaaralanlampien lähialueen virkistyskäyttöä kehitetään

Kaavamahdollistaa virallisen uimapaikan ja siihen liittyvän vähäisen rakentamisen Vaaralanlammille sekä alueen ulkoilureittien kehittämisen. Lisäksi kaava vahvistaa Slåttmossenin suon luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet. Lampien aluetta tullaan kehittämään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Rakennuskiellon määrääminen / Veromiehen rakennuskieltoalue 90102R

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 14.1. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Hiekkaharjussa Vanhan Sahatien varteen kaavaillaan kerrostaloja

Vanhan Sahatien asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kolmen asuinkerrostalon ja talousrakennuksen rakentaminen. Kaavamuutoksen yhteydessä tehdään tonttijako ja tonttijaon muutos ja Pursupuiston sijainti muutetaan kaavamuutosalueen länsireunaan ja merkitään jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi. Kaavamuutosalueen länsipäähän, asuinkerrostalojen korttelialueelle (AK) on kaavoitettu 3600 k-m2 rakennusoikeutta, lisäksi 110 k-m2 talousrakennukselle. Rakennusoikeus kasvaa entisestä 3160,5 k-m2. Uusi tonttitehokkuus on 0,98. Uusi asuinrakennusoikeus mahdollistaa noin 95 asukasta. Autopaikkoja tulee asumiselle 33 paikkaa, vieraille ja huollolle 3-4.

Viertolassa Lauhatielle päiväkoti

Osoitteessa Lauhatie 19 Kurjenpolven päiväkodin alueen asemakaava uudistetaan vastaamaan tulevia tarpeita. Muutos mahdollistaa uuden kaksi- tai kolmekerroksisen päiväkodin rakentamisen. Lisäksi varaudutaan uudisrakennuksen myöhempään laajentamiseen. Uuden päiväkodin nimeksi on tulossa Lauhatien päiväkoti. Murattipuiston alue liitetään päiväkotitonttiin ja Murattitien itäpuolelle muodostetaan uusi puistoalue.

Kaupunginhallituksessa 13.1. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Lausunto maantien 152 parantaminen välillä Hämeenlinnanväylä – Tuusulanväylä, aluevaraussuunnitelma, ympäristönvaikutusten arviointiohjelmasta / HP

Kaupunginvaltuustossa 16.12. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Vantaan ratikan yksityiskohtaisesta suunnittelusta päättäminen

Luhtitien katulinjaus ja lähivirkistysalue

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Luhtitien jatkeen rakentaminen ja asuinpientalokortteleiden laajentaminen kadun pohjoispuolella yleiskaava 2007 mukaisesti. Pellaksenoja siirtyy asuinkortteleiden kohdalla Luhtitien eteläpuolelle. Luhtitie on osa HSL:n runkolinjaverkkoa LänsiVantaalla ja alentaa merkittävästi joukkoliikenteen kustannuksia. Raappavuorenpuiston lähivirkistysalueelle merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Kaavassa esitetään uutta asuinrakentamista 7000 k-m2 pääosin kaupungin maalle.

Louhelan Patotien päiväkoti laajentaa

Asemakaavamuutos mahdollistaa nykyisen Patotien päiväkodin korvaamisen suuremmalla päiväkotiyksiköllä. Tontin käyttötarkoitus muutetaan YS:stä (Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue) Y:ksi (yleisten palvelujen korttelialueeksi). Rakennusoikeutta päiväkodin tontille sijoittuu 2200 k-m2 ja kerrosluku sallii rakentamista enintään kolmeen kerrokseen. Rakennusoikeus kasvaa siten 800 k-m2 . Päiväkodin tonttiin otetaan mukaan osa nykyisestä Viherpuiston (VP) alueesta sekä Patotien katualueesta.

Puu-Kivistön aloituskorttelit

Aasemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajaehdotusten mukaisten kahden monimuotoisen puurakenteisen asuinkorttelin sekä yhden uuden jalankululle ja pyöräilylle varatun katualueen toteuttaminen Kivistön keskustaan. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 13 570 k-m2, josta asumisen osuus on 13 390 k-m2. Tämä mahdollistaa noin 200 uutta asuntoa.

Raappavuorenpuisto

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalokorttelin rakentaminen Raappavuorentien ja tulevan Luhtitien (nykyisen Uomatien) risteykseen sekä Luhtitien jatkeen itäosan ja sen ylittävän hiihtosillan rakentaminen yleiskaava 2007 mukaisesti. Tämä asemakaavamuutos ei sisällä Luhtitien koko linjausta. Raappavuorenpuiston lähivirkistysaluelle merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue sekä asemakaavaa päivitetään Pellaksenojan ja ulkoilureitin siirtojen osalta. Asuinrakentamista sallitaan 11 000 k-m2 ja liiketilaa edellytetään 100 k-m2

Korsossa pientaloja Lehmustontielle

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Lehmustontien luoteispuolella sijaitsevan Naakkamäen pientaloalueen täydennysrakentaminen voimassa olevan yleiskaavan ratkaisuun perustuen sekä kaupungin omistaman maaomaisuuden hyödyntäminen monipuolisen asuntotarjonnan turvaamiseksi. Asemakaavamuutosalueen rakennusoikeus muutoksen jälkeen on yhteensä 39 289 kem². Alueen merkittävät luontoarvot turvataan kaavassa.

Hakunilassa Heporinteeseen asuinkerrostaloja sekä liike- ja palvelutilaa

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Hakunilantien varren täydennysrakentaminen muuttamalla liiketilojen korttelialueita sekä katualueita asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaava tuottaa kerrosalaa 7220 k-m2, josta vähintään 130 k-m2 on liiketilaa. AK-korttelialueen tehokkuudeksi muodostuu 1.62. Kaavamuutos valmistuessaan tarjoaa noin 140 asuntoa, noin 200 asukkaalle. Asunnoista yksiöitä on arviolta 29 %, kaksioita 39 % ja kolmioita 32 %. Kerrosalan ja arvioidun huoneistojakauman pohjalta määräysten mukainen autopaikkatarve on noin 70 ap.

Hakunilaan Raudikkokujalle uusia kerrostaloja

Asuinkerrostaloja rakennetaan olemassa olevien kerrostalojen pysäköintitonteille ja tonteiksi muutettaville katualueille. Autopaikat sijoitetaan pihoille ja osin uudisrakennusten pohjakerroksiin. Uudet kerrostalot muodostavat olemassa olevien kanssa liikennemelulta ja liikenteen pienhiukkasilta suojaavan suljetun pihapiirin

Kelokuusenmäki

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kahden asuinkerrostalokorttelin ja pysäköintilaitoksen rakentaminen sekä Myyrmäen Huollon huoltotontin uudistaminen tulevan Luhtitien (nykyisen Uomatien) eteläpuolelle täydennysrakentamisalueelle sekä Luhtitien itäosan ja sen ylittävän hiihtosillan rakentaminen yleiskaavan 2007 mukaisesti. Kaava edellyttää maakaasuputken siirtoa. Kelokuusenmäen lähivirkistysalue merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi ja alueelle merkitään kaksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Kortteleihin esitetään asuinrakentamista 17 000 k-m2 (noin 340 asuntoa) ja asumista palvelevalle huoltotoiminnalle 1500 km2 . Liiketilaa edellytetään 100 k-m2.

Kaupunginhallituksessa 25.11. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Viinikkalassa Turvalaaksonkujan alueen muutos

Turvalaaksonkujan ja Turvalaaksonkaaren alueen toimistokortteli ja pysäköintialue muutetaan teollisuus-, varasto ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

Kaupunginhallituksessa 11.11. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Viertolassa Mönkkösen kulmaan asuinkerrostalo

Mönkkösen kulman asemakaavamuutoksella mahdollistetaan liiketiloja sisältävän asuinrakennuksen. Alue sijaitsee Viertolassa Tikkurilantien ja Osmankäämintien risteyksessä. Kaavamuutosaluetta rajaavat kolmella puolella sitä ympäröivät kadut, Kortetie, Tikkurilantie ja Osmankäämintie. Eteläpuolella aluetta rajaavat pientalotontit.

Kormuniityn alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun neuvottelumenettelyn päättäminen

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 4.11. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Manttaalitie 10-14

Manttaalitien varteen rakennetaan asuntoja noin 640:lle asukkaalle, 32 000 asuinkerrosneliömetriä. Manttaalitietä pitkin kulkevaa Pytinojaa hyödynnetään vesiaiheena osana suunnitelmaa. Rakennusten maantasokerroksiin rakennetaan townhouse-tyyppisiä asuntoja, jotka aukeavat Pytinojan ja Manttaalitien suuntaan. Asuinrakennusten kerroskorkeuden vaihtelevat viidestä kahdeksaan. Tonttitehokkuudet ovat e=1,7 ja e= 2,0. Pytinojanpuistoon varataan tilaa laajoille hulevesialtaille. Alueella sijaitsee vuonna 1987 rakennettu Wulffin käytössä oleva kauppavarasto, joka on tarkoitus purkaa.

Relanderinpiha

Alue sijaitsee Jokiniemessä osoitteessa Relanderinpiha 4. Tonteilla on yhteensä viisi asuinrakennusta, joista kaksi on merkitty talousrakennukseksi. Asemakaavamuutoksella halutaan muuttaa tilanne vastaamaan olemassa olevaa tilannetta ja asuinkäytössä jo olevat rakennukset virallistettaisiin asemakaavaan. Eli kaava ei tuo muutoksia ympäristöön.

Kaupunginvaltuustossa 21.10. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kivistön kirkon korttelit

Kivistön kirkon kortteleiden asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Kivistön kirkon peruskorjaus ja laajennus sekä määrätään rakennussuojelusta. Lisäksi mahdollistetaan monimuotoistenbasuinkortteleiden, pysäköintilaitoksen sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön kasvavaan keskustaan. Nähtävillä olon jälkeen asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 25 615 k-m2, josta asumisen osuus on 25 300 k-m2, sisältäen yhteis- ja liiketiloja 530 k-m2.

Hakkilan Rusokalliolle logistiikkaa

Rusokallion lähivirkistysalueen ja välisiä rajoja muutetaan. Varastorakennusten korttelialue muutetaan myös ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat pienteollisuus- ja toimitilarakennukset sallivaksi. Rakennusten enimmäiskorkeutta nostetaan.

Kaupunginhallituksessa 7.10. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Vastaus Tarja Eklundin ja 33 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaalla otettava käyttöön asemakaavoituksessa ja tontin luovutuksessa viherkertoimen käyttövaatimus tontin rakentamisessa Helsingin tapaan (kvalt) / HP

Kaupunginhallituksessa 7.10. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Veromiehessä Pyhtäänkorventien uusi asuinalue

Pytinojan ympärille suunnitellaan asuinrakentamista 23 000 kem2 noin 460:lle asukkaalle. Pytinojaa ja sen pientä koskea ympäröi viheralue ulkoilureitteineen ja oleskelupaikkoineen. Asuinrakentaminen sovitetaan mittakaavaltaan hienoon luontoon ja nykyiseen rakennuskantaan sopivaksi.

Rakennuskieltojen voimassaoloaikojen jatkaminen / 2019

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 30.9. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Aviapoliksessa Kiitoradankujan ympäristöön asemakaava

Kiitoradankujan ympäristöön osalle asemakaavoittamatonta aluetta kaavoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta.

Martinlaakson Raappavuorentien oikaisu

Raappavuorentien oikaisu ja siihen liittyvä Martinlaaksontien liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisen liittymän parantaminen on Kuntatekniikan keskuksen rakentamisohjelmassa, mutta sen toteuttaminen vaatii asemakaavan muutosta etenkin Raappavuorenreuna-nimisen kadun osalta, joka linjataan uudestaan pysäköintitontin läpi. Nykyinen kadun linjaus on liian lähellä tulevaa risteysaluetta. Kaavamuutos ei tuota kerrosalaa.

Kaupunginhallituksessa 26.8. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Tehokas toimistokortteli Kielotielle

Muutos mahdollistaa Kielotie 13:ssa sijaitsevan virastorakennuksen purkamisen ja uuden, kaupungin toimitilan sisältävän rakennuksen rakentamisen uuteen keskustakortteliin. Toimistotilojen lisäksi kortteliin tulee liike- ja palvelutilaa sekä asumista.

Kivistön keskusta laajenee merkittävästi uudella Kivistöntähden alueella

Kivistöntähden kaavalla monimuotoisten asuinkortteleiden, päiväkodin, kahden pysäköintilaitoksen, lähivirkistys- ja puistoalueiden sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön aseman läheisyyteen. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 73 150 k-m2 , josta asumisen osuus on 69 700 k-m2

Kaupunginhallituksessa 3.6 mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Pohjois-Nikinmäkeen seniori- ja pientaloasumista Harrikujalle

Alue täydentyy kaksikerroksisilla pientaloilla ja palveluasumisella voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Kaavamuutos sallii useita pientalotyyppejä tehokkuudella e=0.20 - 0,25. Uusi asuinkortteli muodostuu Pohjoisen Nikinmäentien varteen. A-kortteleihin yhteenlaskettu kerrosala on 10 766 k-m². Ikäihmisten palvelutalon YSAA-tontti rakennusoikeudella 2700 k-m² sijaitsee Täkytien ja Harrikujan risteyksessä osittain yksityisellä maalla. Jokivarren vanhan koulun tontilla täydennetään piharakennuksen suojelumerkintä. Rakennusoikeudet eivät muutu. Viheralueen määrä lisääntyy Karppipuistossa ja pienenee hieman Siimapuistossa.

Okmetic haluaa laajentua Koivuhaassa

Piitie 2:n teollisuusrakennusten korttelialue muutetaan teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Lisärakennusoikeutta osoitetaan Okmetic Oy:n tuotantolaitoksen laajentamista varten 20 038 k-m2

.Tikkurilan keskustan monitilatoimistorakennuksen kilpailuohjelman käsittely / HP

Ajankohtaista

Twitter