Päätöskäsittelyssä

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 16.9. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Hakunilassa Heporinteeseen asuinkerrostaloja sekä liike- ja palvelutilaa

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Hakunilantien varren täydennysrakentaminen muuttamalla liiketilojen korttelialueita sekä katualueita asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaava tuottaa kerrosalaa 7220 k-m2, josta vähintään 130 k-m2 on liiketilaa. AK-korttelialueen tehokkuudeksi muodostuu 1.62. Kaavamuutos valmistuessaan tarjoaa noin 140 asuntoa, noin 200 asukkaalle. Asunnoista yksiöitä on arviolta 29 %, kaksioita 39 % ja kolmioita 32 %. Kerrosalan ja arvioidun huoneistojakauman pohjalta määräysten mukainen autopaikkatarve on noin 70 ap.

Manttaalitie 10-14

Manttaalitien varteen rakennetaan asuntoja noin 640:lle asukkaalle, 32 000 asuinkerrosneliömetriä. Manttaalitietä pitkin kulkevaa Pytinojaa hyödynnetään vesiaiheena osana suunnitelmaa. Rakennusten maantasokerroksiin rakennetaan townhouse-tyyppisiä asuntoja, jotka aukeavat Pytinojan ja Manttaalitien suuntaan. Asuinrakennusten kerroskorkeuden vaihtelevat viidestä kahdeksaan. Tonttitehokkuudet ovat e=1,7 ja e= 2,0. Pytinojanpuistoon varataan tilaa laajoille hulevesialtaille. Alueella sijaitsee vuonna 1987 rakennettu Wulffin käytössä oleva kauppavarasto, joka on tarkoitus purkaa.

Hiekkaharjussa Vanhan Sahatien varteen kaavaillaan kerrostaloja

Vanhan Sahatien asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kolmen asuinkerrostalon ja talousrakennuksen rakentaminen. Kaavamuutoksen yhteydessä tehdään tonttijako ja tonttijaon muutos ja Pursupuiston sijainti muutetaan kaavamuutosalueen länsireunaan ja merkitään jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi. Kaavamuutosalueen länsipäähän, asuinkerrostalojen korttelialueelle (AK) on kaavoitettu 3600 k-m2 rakennusoikeutta, lisäksi 110 k-m2 talousrakennukselle. Rakennusoikeus kasvaa entisestä 3160,5 k-m2. Uusi tonttitehokkuus on 0,98. Uusi asuinrakennusoikeus mahdollistaa noin 95 asukasta. Autopaikkoja tulee asumiselle 33 paikkaa, vieraille ja huollolle 3-4.

Kelokuusenmäki

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kahden asuinkerrostalokorttelin ja pysäköintilaitoksen rakentaminen sekä Myyrmäen Huollon huoltotontin uudistaminen tulevan Luhtitien (nykyisen Uomatien) eteläpuolelle täydennysrakentamisalueelle sekä Luhtitien itäosan ja sen ylittävän hiihtosillan rakentaminen yleiskaavan 2007 mukaisesti. Kaava edellyttää maakaasuputken siirtoa. Kelokuusenmäen lähivirkistysalue merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi ja alueelle merkitään kaksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Kortteleihin esitetään asuinrakentamista 17 000 k-m2 (noin 340 asuntoa) ja asumista palvelevalle huoltotoiminnalle 1500 km2 . Liiketilaa edellytetään 100 k-m2.

Relanderinpiha

Alue sijaitsee Jokiniemessä osoitteessa Relanderinpiha 4. Tonteilla on yhteensä viisi asuinrakennusta, joista kaksi on merkitty talousrakennukseksi. Asemakaavamuutoksella halutaan muuttaa tilanne vastaamaan olemassa olevaa tilannetta ja asuinkäytössä jo olevat rakennukset virallistettaisiin asemakaavaan. Eli kaava ei tuo muutoksia ympäristöön.

Kaupunginhallituksessa 9.9. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kivistön kirkon korttelit

Kivistön kirkon kortteleiden asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Kivistön kirkon peruskorjaus ja laajennus sekä määrätään rakennussuojelusta. Lisäksi mahdollistetaan monimuotoistenbasuinkortteleiden, pysäköintilaitoksen sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön kasvavaan keskustaan. Nähtävillä olon jälkeen asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 25 615 k-m2, josta asumisen osuus on 25 300 k-m2, sisältäen yhteis- ja liiketiloja 530 k-m2.

Myyrmäessä Korutielle hoitokodin laajennus ja kerrostaloja

Vantaan kaupungin kiinteistöt ja asuminen hakee hoivakodin laajennusta ja 8–12 -kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamista Korutien varrelle. Samalla korttelista 15535 tarvitaan 79 m2 katualueeksi. Rakennukset rajaavat Korutien katutilaa ja merkitsevät Myyrmäen keskustaa etelästä tultaessa. Uutta rakentamista syntyy 12 471 k-m2 (e = 2,34)

Kaupunginvaltuustossa 26.8. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Asolassa asuinkerrostaloja sekä liike- ja palvelutilaa Ojalehdokuja 2:lle

Alue sijaitsee City-Mareketin pohjoispuolella, Asolanväylän, Ojalehdonkujan, Peijaksentien ja Rekolanojan välisellä alueella. Tavoitteena on mahdollistaa asumista sekä maantasokerroksen liike- ja palvelutilaa. Muutoksen yhteydessä rakennettavaksi suunnitellussa korttelissa kulkeva pääviemäri suunnitellaan siirrettäväksi virkistysalueen puolelle mahdollisimman lähelle korttelin rajaa. Uudelle linjalle suunnitellaan virkistysreitti. Virkistysalueen koko ei pienene

Tikkurilassa Kielotielle asuinkerrostaloja ja liiketilaa

Valtion virastotalo osoitteessa Kielotie 15 puretaan. Sen tilalle tulee asuinkerrostalokortteli ja päiväkoti. Kielotien ja Lummekujan varteen sijoittuu kivijalkaliiketiloja. Kielotiellä varataan tilaa katupuille ja Lummekujalla pikaraitiotielinjaukselle. Kirjastopuisto laajenee pohjoiseen nykyisen pysäköintialueen paikalle

Myyrmäkeen Kelokuusen päiväkoti

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan enintään kaksikerroksisen, 2200 k-m2 päiväkodin rakentaminen voimassa olevan yleiskaavan täydennysrakentamisalueelle (A1 tehokas asuntoalue) nykyisen Myyrmäenmetsän koira-aitauksen kohdalle. Ajoyhteys tontille tulee Kelokuusenkujalta, joka on uusi katu Virtatien ja Raappavuorentien risteyksestä. Liito-oravan kolopuu jää lähivirkistysalueelle.

Kaupunginhallituksessa 26.8. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Tehokas toimistokortteli Kielotielle

Muutos mahdollistaa Kielotie 13:ssa sijaitsevan virastorakennuksen purkamisen ja uuden, kaupungin toimitilan sisältävän rakennuksen rakentamisen uuteen keskustakortteliin. Toimistotilojen lisäksi kortteliin tulee liike- ja palvelutilaa sekä asumista.

Kivistön keskusta laajenee merkittävästi uudella Kivistöntähden alueella

Kivistöntähden kaavalla monimuotoisten asuinkortteleiden, päiväkodin, kahden pysäköintilaitoksen, lähivirkistys- ja puistoalueiden sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön aseman läheisyyteen. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 73 150 k-m2 , josta asumisen osuus on 69 700 k-m2

Hakunilaan Raudikkokujalle uusia kerrostaloja

Asuinkerrostaloja rakennetaan olemassa olevien kerrostalojen pysäköintitonteille ja tonteiksi muutettaville katualueille. Autopaikat sijoitetaan pihoille ja osin uudisrakennusten pohjakerroksiin.

Tammistontie 2:en asuinkerrostaloja

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa 3-5-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentaminen. Tammistontien ja Tammiston kauppatien risteykseen kaupunkikuvallisesti näkyvälle paikalle.

Viinikkalassa Turvalaaksonkujan alueen muutos

Turvalaaksonkujan ja Turvalaaksonkaaren alueen toimistokortteli ja pysäköintialue muutetaan teollisuus-, varasto ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

Luhtitien katulinjaus ja lähivirkistysalue

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Luhtitien jatkeen rakentaminen ja asuinpientalokortteleiden laajentaminen kadun pohjoispuolella yleiskaava 2007 mukaisesti. Pellaksenoja siirtyy asuinkortteleiden kohdalla Luhtitien eteläpuolelle. Luhtitie on osa HSL:n runkolinjaverkkoa LänsiVantaalla ja alentaa merkittävästi joukkoliikenteen kustannuksia. Raappavuorenpuiston lähivirkistysalueelle merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Kaavassa esitetään uutta asuinrakentamista 7000 k-m2 pääosin kaupungin maalle.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 19.8. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Raappavuorenpuisto

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalokorttelin rakentaminen Raappavuorentien ja tulevan Luhtitien (nykyisen Uomatien) risteykseen sekä Luhtitien jatkeen itäosan ja sen ylittävän hiihtosillan rakentaminen yleiskaava 2007 mukaisesti. Tämä asemakaavamuutos ei sisällä Luhtitien koko linjausta. Raappavuorenpuiston lähivirkistysaluelle merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue sekä asemakaavaa päivitetään Pellaksenojan ja ulkoilureitin siirtojen osalta. Asuinrakentamista sallitaan 11 000 k-m2 ja liiketilaa edellytetään 100 k-m2

Kaupunginhallituksessa 12.8. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Yleiskaavatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2019-2021

Kaupunginvaltuustossa 17.6 mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Vantaan kaupungin lausunto Uusimaa 2050 -kaavaehdotuksesta

Vehkalan länsipuoli 1

Kaavatyö kohdistuu kokonaan Vantaan kaupungin omistamalle maalle ja tuottaa 4 kpl työpaikkatontteja, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 105 996 k-m². Alue on 19,7 hehtaaria.

Tikkurilantielle Koivuhakaan asuinkerrostalo ja liiketilaa

Tikkurilantie 88:n rakennetaan tontille neli- ja kahdeksankerroksisia asuinkerrostaloja ja liiketiloja. Uutta asuinkerrosalaa tulee 4750 k-m2 ja liiketilakerrosalaa 150 k-m2, yhteensä 4 900 km2.

Länsimäkeen päiväkoti

Tarpeeton metroradan aluevaraus muutetaan julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi ja lähivirkistysalueeksi. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uusi päiväkotitontti Länsimäen kaupunginosassa. Tontille kulku tapahtuu viereisen Vartiotien kautta. Uusi lähivirkistysalue liitetään viereiseen Juoksuhaudanpuistoon.

Martinlaaksossa kerrostalorakentamista Kivivuorenkujalle

Kivivuorenkujalle 1 – 3 alueella purettaisiin kolme kolmekerroksista kerrostaloa ja niiden tilalle rakennettaisiin viisi 6–14 -kerroksista kerrostaloa. Yksi kuusikerroksinen kerrostalo kunnostetaan. Rakennuksista tulee keskenään erilaisia. Hanke sijoittuu lähelle rautatieasemaa ja kauppakeskusta.

Kaupunginhallituksessa 17.6 mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Puu-Kivistön aloituskorttelit

Aasemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajaehdotusten mukaisten kahden monimuotoisen puurakenteisen asuinkorttelin sekä yhden uuden jalankululle ja pyöräilylle varatun katualueen toteuttaminen Kivistön keskustaan. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 13 570 k-m2, josta asumisen osuus on 13 390 k-m2. Tämä mahdollistaa noin 200 uutta asuntoa.

Korsossa pientaloja Lehmustontielle

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Lehmustontien luoteispuolella sijaitsevan Naakkamäen pientaloalueen täydennysrakentaminen voimassa olevan yleiskaavan ratkaisuun perustuen sekä kaupungin omistaman maaomaisuuden hyödyntäminen monipuolisen asuntotarjonnan turvaamiseksi. Asemakaavamuutosalueen rakennusoikeus muutoksen jälkeen on yhteensä 39 289 kem². Alueen merkittävät luontoarvot turvataan kaavassa.

Kaupunginhallituksessa 3.6 mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Pohjois-Nikinmäkeen seniori- ja pientaloasumista Harrikujalle

Alue täydentyy kaksikerroksisilla pientaloilla ja palveluasumisella voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Kaavamuutos sallii useita pientalotyyppejä tehokkuudella e=0.20 - 0,25. Uusi asuinkortteli muodostuu Pohjoisen Nikinmäentien varteen. A-kortteleihin yhteenlaskettu kerrosala on 10 766 k-m². Ikäihmisten palvelutalon YSAA-tontti rakennusoikeudella 2700 k-m² sijaitsee Täkytien ja Harrikujan risteyksessä osittain yksityisellä maalla. Jokivarren vanhan koulun tontilla täydennetään piharakennuksen suojelumerkintä. Rakennusoikeudet eivät muutu. Viheralueen määrä lisääntyy Karppipuistossa ja pienenee hieman Siimapuistossa.

Martinlaakson Raappavuorentien oikaisu

Raappavuorentien oikaisu ja siihen liittyvä Martinlaaksontien liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisen liittymän parantaminen on Kuntatekniikan keskuksen rakentamisohjelmassa, mutta sen toteuttaminen vaatii asemakaavan muutosta etenkin Raappavuorenreuna-nimisen kadun osalta, joka linjataan uudestaan pysäköintitontin läpi. Nykyinen kadun linjaus on liian lähellä tulevaa risteysaluetta. Kaavamuutos ei tuota kerrosalaa.

Hakkilan Rusokalliolle logistiikkaa

Rusokallion lähivirkistysalueen ja välisiä rajoja muutetaan. Varastorakennusten korttelialue muutetaan myös ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat pienteollisuus- ja toimitilarakennukset sallivaksi. Rakennusten enimmäiskorkeutta nostetaan.

Louhelan Patotien päiväkoti laajentaa

Asemakaavamuutos mahdollistaa nykyisen Patotien päiväkodin korvaamisen suuremmalla päiväkotiyksiköllä. Tontin käyttötarkoitus muutetaan YS:stä (Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue) Y:ksi (yleisten palvelujen korttelialueeksi). Rakennusoikeutta päiväkodin tontille sijoittuu 2200 k-m2 ja kerrosluku sallii rakentamista enintään kolmeen kerrokseen. Rakennusoikeus kasvaa siten 800 k-m2 . Päiväkodin tonttiin otetaan mukaan osa nykyisestä Viherpuiston (VP) alueesta sekä Patotien katualueesta.

Okmetic haluaa laajentua Koivuhaassa

Piitie 2:n teollisuusrakennusten korttelialue muutetaan teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Lisärakennusoikeutta osoitetaan Okmetic Oy:n tuotantolaitoksen laajentamista varten 20 038 k-m2

.Tikkurilan keskustan monitilatoimistorakennuksen kilpailuohjelman käsittely / HP

Kaupunginvaltuustossa 20.5. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman (MAL 2019) hyväksyminen

Viertolaan Peltolantie 9:ään uusi kerrostalo

Viertolaan, lähelle Tikkurilan keskustaa, kaavoitetaan uusi asuinkerrostalo nykyisen pysäköintialueen paikalle. Peltolantie 9:ään sijoittuva kerrostalo on 5−6 kerroksen korkuinen ja sen rakennusoikeus on 3 960 kerrosneliömetriä. Osa sisäpihasta katetaan ja autopaikat sijoitetaan pihakannen alle.

Hämevaarassa Viikatepuiston pohjoisosaan pientaloasumista ja päiväkodin laajennus

Viikatepuiston keski- ja eteläosat säilyvät virkistysalueena. Asemakaavamuutoksessa Y-tontin rakennusoikeudeksi tulee 2 000 k-m2. Lisäksi alueelle kaavoitetaan asumista yhteensä 1 480 k-m2.

Päivittäistavarakauppa Vantaanlaaksontielle

Koukkuniityn puiston kaakkoisosa muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi enintään 2 800 k-m2 kokoista päivittäistavarakaupan myymälää varten. Alue sijaitsee Vantaanlaaksontie 34 alueella Hämeenlinnanväylän ja Martinlaaksontien liittymän itäreunassa Koukkuniitty -nimisen puiston kaakkoisosassa.

Kuohukujan ostarin tilalle asuntoja ja liiketilaa

Kaavamuutos koskee Kuohukujan ostoskeskuksen tontin kehittämistä Uomatien varrella. Ostoskeskuksen tilalle esitetään asuinrakentamista sekä liiketilaa rakennuksen kivijalkaan.

Kaupunginhallituksessa 29.4 mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Myyrmäen kaavarunko

Kaavarungossa kehitetään kasvavaa ja tiivistyvää kaupunginosaa ja keskustaa laajaalaisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tavoitteena on viihtyisä ja vehreä asuinympäristö ja elinvoimaisena kehittyvä keskusta, jossa kohtaavat ihmiset, palvelut, työ ja sujuva liikkuminen. Kaiken tämän sitoo yhteen paikallinen elävä kaupunkikulttuuri sekä selkeä kaupunkikuva ja korkeatasoinen arkkitehtuuri.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman (MAL 2019) hyväksyminen

Kormuniityn alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun A-alueen rakennuttajan valitseminen neuvottelumenettelyllä

Ajankohtaista

Twitter