Päätöskäsittelyssä

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.1. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Kaupunkisuunnittelun kaavoitusohjelma 2019

Asolassa asuinkerrostaloja sekä liike- ja palvelutilaa Ojalehdokuja 2:lle

Alue sijaitsee City-Mareketin pohjoispuolella, Asolanväylän, Ojalehdonkujan, Peijaksentien ja Rekolanojan välisellä alueella. Tavoitteena on mahdollistaa asumista sekä maantasokerroksen liike- ja palvelutilaa. Muutoksen yhteydessä rakennettavaksi suunnitellussa korttelissa kulkeva pääviemäri suunnitellaan siirrettäväksi virkistysalueen puolelle mahdollisimman lähelle korttelin rajaa. Uudelle linjalle suunnitellaan virkistysreitti. Virkistysalueen koko ei pienene.

Päivittäistavarakauppa Vantaanlaaksontielle

Koukkuniityn puiston kaakkoisosa muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi enintään 2 800 k-m2 kokoista päivittäistavarakaupan myymälää varten. Alue sijaitsee Vantaanlaaksontie 34 alueella Hämeenlinnanväylän ja Martinlaaksontien liittymän itäreunassa Koukkuniitty -nimisen puiston kaakkoisosassa.

Hämevaarassa Viikatepuiston pohjoisosaan pientaloasumista ja päiväkodin laajennus

Viikatepuiston keski- ja eteläosat säilyvät virkistysalueena. Asemakaavamuutoksessa Y-tontin rakennusoikeudeksi tulee 2 000 k-m2. Lisäksi alueelle kaavoitetaan asumista yhteensä 1 480 k-m2.

Kaupunginhallituksessa 7.1. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Myyrmäessä Louhelaan lisärakentamista

Louhelaan suunnitellaan kahden uuden kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon , liike- ja toimistotilojen, talousrakennuksen ja huoltorakennuksen rakentamista. Samalla kaavoitetaan Louhelantien kaavoittamaton katualue ja ajantasaistetaan Louhelan asemakaava. Uusia asuntoja tulisi 195 kpl.

Tikkurilassa Veturipolulle asuntoja ja päiväkoti

Purettavan kerrostalon ja päiväkodin paikalle kaavoitetaan tontit kuudelle asuinkerrostalolle ja uudelle päiväkodille. Kuusikerroksisten asuintalojen rakennusoikeus on 12 000 kerrosneliömetriä ja päiväkodin 2 000 kerrosneliömetriä. Osa Esikkopuistosta muuttuu päiväkodin käyttöön. Ratarampin pysäköinti alueelle mahdollistetaan pysäköintitalo ja sen katutasoon huoltoasema.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 10.12. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Backaksen kartano

Asemakaavalla suojellaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Backaksen kartanoympäristö, sallitaan hieman uudisrakentamista suojelualueelle sekä mahdollistetaan liikerakennuksen rakentaminen entisen tallin ja puimalan yhteyteen.

Pohjois-Nikinmäkeen seniori- ja pientaloasumista

Pohjois-Nikinmäen alue täydentyy kaksikerroksisilla pientaloilla ja palveluasumisella voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Kaavamuutos sallii useita pientalotyyppejä tehokkuudella e=0.20 - 0,25. Uusi asuinkortteli muodostuu Pohjoisen Nikinmäentien varteen. A-kortteleihin yhteenlaskettu kerrosala on 10 766 k-m2. Ikäihmisten palvelutalon YSAA-tontti rakennusoikeudella 2700 k-m2 sijaitsee Täkytien ja Harrikujan risteyksessä osittain yksityisellä maalla. Jokivarren vanhan koulun tontilla täydennetään piharakennuksen suojelumerkintä. Rakennusoikeudet eivät muutu. Viheralueen määrä lisääntyy Karppipuistossa ja pienenee hieman Siimapuistossa.

Viertolaan Peltolantie 9:ään uusi kerrostalo

Viertolaan, lähelle Tikkurilan keskustaa, kaavoitetaan uusi asuinkerrostalo nykyisen pysäköintialueen paikalle. Peltolantie 9:ään sijoittuva kerrostalo on 5−6 kerroksen korkuinen ja sen rakennusoikeus on 3 960 kerrosneliömetriä. Osa sisäpihasta katetaan ja autopaikat sijoitetaan pihakannen alle.

Viinikkalassa Katriinantielle teollisuus- tuotanto- ja varastotoimintaa

Alueen käyttötarkoitus muuttui teollisuus- tuotanto- ja varastotoimintaan sekä niihin liittyvää toimisto- ja näyttelytilaa sisältävää toimintaan. Tavoiteltu rakennusoikeus olisi 5600 k-m² kahteen kerrokseen.

Motonet laajenee Ylästössä

Ansatien pohjoisosuuden länsireuna liitetään osaksi Ansatie 1:n kiinteistöä, jonka pääkäyttötarkoitus muutetaan vastaamaan kiinteistölle v. 2005 rakennettua vain paljon tilaa vaativan erikoistavaran vähittäiskaupan suuryksikköä. Lisärakennusoikeutta osoitetaan uutta toimistorakennusta sekä autojen huolto- ja rengaspalveluiden tiloja varten.

Martinlaaksossa kerrostalorakentamista Kivivuorenkujalle

Kivivuorenkujalle 1 – 3 alueella purettaisiin kolme kolmekerroksista kerrostaloa ja niiden tilalle rakennettaisiin viisi 6–14 -kerroksista kerrostaloa. Yksi kuusikerroksinen kerrostalo kunnostetaan. Rakennuksista tulee keskenään erilaisia. Hanke sijoittuu lähelle rautatieasemaa ja kauppakeskusta.

Vehkalan länsipuoli 1

Kaavatyö kohdistuu kokonaan Vantaan kaupungin omistamalle maalle ja tuottaa 4 kpl työpaikkatontteja, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 105 996 k-m². Alue on 19,7 hehtaaria.

Kaupunginvaltuustossa 17.12. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Martinlaaksossa Vihertie 44-46

Toimistorakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan siten, että huoneistoja voidaan muuttaa myös asumiseen ja liiketiloiksi. Rakennuksessa on nykyisellään kaksi asuntoa. Muutokset ovat rakennuksen sisäisiä.

Lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 luonnoksesta

Kaupunginhallituksessa 26.11. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 luonnoksesta

Lausunto Helsingin seudun liikenteelle (HSL) MAL2019 - suunnitelmaluonnoksesta sekä sen vaikutusten arviointiselostuksesta

Lausuntojen antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 100400 ja tonttijaosta, 10. Linnainen / Linnaisten omakotialueen laajennus, tehdyistä valituksista

Kaupunginvaltuustossa 12.11. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Myyrmäessä Virtakujalle kerrostalo

Autopaikkojen korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi , jolle rakennetaan kahdeksankerroksinen ja 5 660 k-m2 suuruinen kerrostalo. Samalla kaavoitetaan Uomapolku Virtakujalta Uomarinteelle.

Myyrmäentie 2:en kerrostaloja

Myyrmäentie 2:ssa oleva Myyrinhalmeen toimistorakennus ja pysäköintitalo puretaan ja kortteli rakennetaan tehokkaaksi kaupunikeskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu asuntoja 33 000 k-m² ja liiketiloja sekä pysäköintilaitos. Nivamutkan katualue, jossa on nyt yleistä pysäköintiä, liitetään kortteliin.

Havukoskelle uusia asuintaloja

Koivukylänväylän ja Hanabölentien liittymän tuntumaan rakentuu Piippalakin asuinalue. Tavoitteena on asemakaavoittaa alueelle lähiym¬pä¬ristöön soveltuvia kytkettyjä asuinrakennuksia. Alueelle tulee uusia asuntoja arviolta noin 200.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019–2022

Kaupunginhallituksessa 12.11. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Veromiehessä AUB-alueelle kaavaluonnos

Työnimeltään AUB-kilpailualueen Kaavatyö jaetaan myöhemmin useammaksi eri kaavamuutosalueeksi. Alueen asuinkerrostalojen korttelialueiden rakennusoikeus on yhteensä 78 000 k-m2, keskustatoimintojen 58 000 k-m2 ja yleisten rakennusten 11 000 k-m2. Rakentamisen määrä on yhteensä 147 000 k-m2.

Tikkurilantielle Koivuhakaan asuinkerrostalo ja liiketilaa

Tikkurilantie 88:n rakennetaan tontille neli- ja kahdeksankerroksisia asuinkerrostaloja ja liiketiloja. Uutta asuinkerrosalaa tulee 4750 k-m2 ja liiketilakerrosalaa 150 k-m2, yhteensä 4 900 km2.

Kuohukujan ostarin tilalle asuntoja ja liiketilaa

Kaavamuutos koskee Kuohukujan ostoskeskuksen tontin kehittämistä Uomatien varrella. Ostoskeskuksen tilalle esitetään asuinrakentamista sekä liiketilaa rakennuksen kivijalkaan.

Martinlaaksossa Laajaniitynkujalla purkamista ja lisärakentamista

Laajaniitynkuja 5:n kerrostalotontilla purettaisiin viisi kolmekerroksista kerrostaloa ja niiden tilalle rakennettaisiin uusia 6 – 14 -kerroksisia kerrostaloja. Tontilla on jo rakenteilla kolme kahdeksankerroksista kerrostaloa.

Kivistön kirkon korttelit

Kivistön kirkon kortteleiden asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Kivistön kirkon peruskorjaus ja laajennus sekä määrätään rakennussuojelusta. Lisäksi mahdollistetaan monimuotoisten asuinkortteleiden, pysäköintilaitoksen sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön kasvavaan keskustaan. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 26 485 k-m2 , josta asumisen osuus on 26 170 k-m2, sisältäen yhteis- ja liiketiloja 530 k-m2.

Vantaan ratikan tavoitteisto ja linjaus Tikkurilan keskustassa

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 5.11. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Myyrmäessä Louhelaan lisärakentamista

Louhelaan suunnitellaan kahden uuden kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon, liike- ja toimistotilojen, talousrakennuksen ja huoltorakennuksen rakentamista. Uusia asuntoja tulisi 195 kpl.
Asia jätettiin pöydälle ja käsitellään uudestaan joulukuun kokouksessa.

Petikkoon huoltoasematontit Klinkkerikaarelle

Pysäköintitontti muutetaan kahdeksi huoltoasema- ja liikerakennustontiksi . Tontille voi sijoittua myös esimerkiksi autopesula. Tontin länsiosassa toimii Gasum Oy:n kaasuntankkausasema määräaikaisella poikkeamisluvalla vuokra-alueella. Tontti on kaupungin omistuksessa.

Ajankohtaiset seudulliset lausunnot Uusimaa 2050 ja MAL2019 - luonnoksista / lähetekeskustelu

Kaupunginvaltuustossa 8.10. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Hakkilassa Metsolle tuotantotila

Metso Oyj:n teollisuusventtiileiden Suomen tuotanto- sekä hallintotoiminnot ja noin 700 työntekijää ovat siirtyneet toisista toimipisteistä Hakkilaan yhteiseen osoitteeseen, johon nyt laaditaan tuotantotilat salliva asemakaavamuutos.Käyttötarkoitukset muuttuvat tämän kiinteistön osalta yhteneviksi muun kaavamuutosalueen kanssa.

Kaupunginhallituksessa 8.10. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kormuniityn alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 1.10. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Viinikkalaan uusi liittymä Vasamakujalle

Tavoitteena on mahdollistaa tonttiliittymän rakentaminen Vasamakujan päässä olevalle tontille (Vasamakuja 14), mikä edellyttää pieniä muutoksia katualueen ja naapuritonttien rajoihin. Asemakaavan määräykset päivitetään samalla

Asuntoreformi 2018 -kilpailun tulokset, 94 Hakunila

Osallistuminen Myyrmäen asemanseudulla aluesuunnittelukilpailun järjestämiseen

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 10.9. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Asemakaavan muutos 002400, 15 Myyrmäki / Myyrmäen asemanseudun korttelit

Myyr York Downtown – Myyrmäen asemakortteleihin asumista, palveluita sekä liike- ja toimistotilaa, asemakaavamuutos 002400 / suunnittelukilpailun järjestäminen. Asia poistettiin listalta.

Hakunilaan Raudikkokujalle uusia kerrostaloja

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kerrostalojen täydennysrakentaminen Hakunilan keskustassa keskeisellä korttelialueella. Rakentaminen monipuolistaa alueen nykyistä asuntotarjontaa. Asuinkerrostaloja rakennetaan olemassa olevien kerrostalojen pysäköintitonteille ja tonteiksi muutettaville katualueille. Autopaikat sijoitetaan uudisrakennuksiin pohjakerroksiin ja osittain pihoille.

Ajankohtaista

Twitter