Päätöskäsittelyssä

Kaupunginvaltuustossa 17.6 mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Vantaan kaupungin lausunto Uusimaa 2050 -kaavaehdotuksesta

Vehkalan länsipuoli 1

Kaavatyö kohdistuu kokonaan Vantaan kaupungin omistamalle maalle ja tuottaa 4 kpl työpaikkatontteja, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 105 996 k-m². Alue on 19,7 hehtaaria.

Tikkurilantielle Koivuhakaan asuinkerrostalo ja liiketilaa

Tikkurilantie 88:n rakennetaan tontille neli- ja kahdeksankerroksisia asuinkerrostaloja ja liiketiloja. Uutta asuinkerrosalaa tulee 4750 k-m2 ja liiketilakerrosalaa 150 k-m2, yhteensä 4 900 km2.

Länsimäkeen päiväkoti

Tarpeeton metroradan aluevaraus muutetaan julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi ja lähivirkistysalueeksi. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uusi päiväkotitontti Länsimäen kaupunginosassa. Tontille kulku tapahtuu viereisen Vartiotien kautta. Uusi lähivirkistysalue liitetään viereiseen Juoksuhaudanpuistoon.

Martinlaaksossa kerrostalorakentamista Kivivuorenkujalle

Kivivuorenkujalle 1 – 3 alueella purettaisiin kolme kolmekerroksista kerrostaloa ja niiden tilalle rakennettaisiin viisi 6–14 -kerroksista kerrostaloa. Yksi kuusikerroksinen kerrostalo kunnostetaan. Rakennuksista tulee keskenään erilaisia. Hanke sijoittuu lähelle rautatieasemaa ja kauppakeskusta.

Kaupunginhallituksessa 17.6 mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Puu-Kivistön aloituskorttelit

Aasemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajaehdotusten mukaisten kahden monimuotoisen puurakenteisen asuinkorttelin sekä yhden uuden jalankululle ja pyöräilylle varatun katualueen toteuttaminen Kivistön keskustaan. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 13 570 k-m2, josta asumisen osuus on 13 390 k-m2. Tämä mahdollistaa noin 200 uutta asuntoa.

Korsossa pientaloja Lehmustontielle

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Lehmustontien luoteispuolella sijaitsevan Naakkamäen pientaloalueen täydennysrakentaminen voimassa olevan yleiskaavan ratkaisuun perustuen sekä kaupungin omistaman maaomaisuuden hyödyntäminen monipuolisen asuntotarjonnan turvaamiseksi. Asemakaavamuutosalueen rakennusoikeus muutoksen jälkeen on yhteensä 39 289 kem². Alueen merkittävät luontoarvot turvataan kaavassa.

Myyrmäkeen Kelokuusen päiväkoti

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan enintään kaksikerroksisen, 2200 k-m2 päiväkodin rakentaminen voimassa olevan yleiskaavan täydennysrakentamisalueelle (A1 tehokas asuntoalue) nykyisen Myyrmäenmetsän koira-aitauksen kohdalle. Ajoyhteys tontille tulee Kelokuusenkujalta, joka on uusi katu Virtatien ja Raappavuorentien risteyksestä. Liito-oravan kolopuu jää lähivirkistysalueelle.

Myyrmäessä Korutielle hoitokodin laajennus ja kerrostaloja

Vantaan kaupungin kiinteistöt ja asuminen hakee hoivakodin laajennusta ja 8–12 -kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamista Korutien varrelle. Samalla korttelista 15535 tarvitaan 79 m2 katualueeksi. Rakennukset rajaavat Korutien katutilaa ja merkitsevät Myyrmäen keskustaa etelästä tultaessa. Uutta rakentamista syntyy 12 471 k-m2 (e = 2,34).

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 10.6. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Tikkurilassa Kielotielle asuinkerrostaloja ja liiketilaa

Valtion virastotalo osoitteessa Kielotie 15 puretaan. Sen tilalle tulee asuinkerrostalokortteli ja päiväkoti. Kielotien ja Lummekujan varteen sijoittuu kivijalkaliiketiloja. Kielotiellä varataan tilaa katupuille ja Lummekujalla pikaraitiotielinjaukselle. Kirjastopuisto laajenee pohjoiseen nykyisen pysäköintialueen paikalle.

Kaupunginhallituksessa 3.6 mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Pohjois-Nikinmäkeen seniori- ja pientaloasumista Harrikujalle

Alue täydentyy kaksikerroksisilla pientaloilla ja palveluasumisella voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Kaavamuutos sallii useita pientalotyyppejä tehokkuudella e=0.20 - 0,25. Uusi asuinkortteli muodostuu Pohjoisen Nikinmäentien varteen. A-kortteleihin yhteenlaskettu kerrosala on 10 766 k-m². Ikäihmisten palvelutalon YSAA-tontti rakennusoikeudella 2700 k-m² sijaitsee Täkytien ja Harrikujan risteyksessä osittain yksityisellä maalla. Jokivarren vanhan koulun tontilla täydennetään piharakennuksen suojelumerkintä. Rakennusoikeudet eivät muutu. Viheralueen määrä lisääntyy Karppipuistossa ja pienenee hieman Siimapuistossa.

Martinlaakson Raappavuorentien oikaisu

Raappavuorentien oikaisu ja siihen liittyvä Martinlaaksontien liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisen liittymän parantaminen on Kuntatekniikan keskuksen rakentamisohjelmassa, mutta sen toteuttaminen vaatii asemakaavan muutosta etenkin Raappavuorenreuna-nimisen kadun osalta, joka linjataan uudestaan pysäköintitontin läpi. Nykyinen kadun linjaus on liian lähellä tulevaa risteysaluetta. Kaavamuutos ei tuota kerrosalaa.

Hakkilan Rusokalliolle logistiikkaa

Rusokallion lähivirkistysalueen ja välisiä rajoja muutetaan. Varastorakennusten korttelialue muutetaan myös ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat pienteollisuus- ja toimitilarakennukset sallivaksi. Rakennusten enimmäiskorkeutta nostetaan.

Louhelan Patotien päiväkoti laajentaa

Asemakaavamuutos mahdollistaa nykyisen Patotien päiväkodin korvaamisen suuremmalla päiväkotiyksiköllä. Tontin käyttötarkoitus muutetaan YS:stä (Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue) Y:ksi (yleisten palvelujen korttelialueeksi). Rakennusoikeutta päiväkodin tontille sijoittuu 2200 k-m2 ja kerrosluku sallii rakentamista enintään kolmeen kerrokseen. Rakennusoikeus kasvaa siten 800 k-m2 . Päiväkodin tonttiin otetaan mukaan osa nykyisestä Viherpuiston (VP) alueesta sekä Patotien katualueesta.

Okmetic haluaa laajentua Koivuhaassa

Piitie 2:n teollisuusrakennusten korttelialue muutetaan teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Lisärakennusoikeutta osoitetaan Okmetic Oy:n tuotantolaitoksen laajentamista varten 20 038 k-m2

.Tikkurilan keskustan monitilatoimistorakennuksen kilpailuohjelman käsittely / HP

Kaupunginvaltuustossa 20.5. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman (MAL 2019) hyväksyminen

Viertolaan Peltolantie 9:ään uusi kerrostalo

Viertolaan, lähelle Tikkurilan keskustaa, kaavoitetaan uusi asuinkerrostalo nykyisen pysäköintialueen paikalle. Peltolantie 9:ään sijoittuva kerrostalo on 5−6 kerroksen korkuinen ja sen rakennusoikeus on 3 960 kerrosneliömetriä. Osa sisäpihasta katetaan ja autopaikat sijoitetaan pihakannen alle.

Hämevaarassa Viikatepuiston pohjoisosaan pientaloasumista ja päiväkodin laajennus

Viikatepuiston keski- ja eteläosat säilyvät virkistysalueena. Asemakaavamuutoksessa Y-tontin rakennusoikeudeksi tulee 2 000 k-m2. Lisäksi alueelle kaavoitetaan asumista yhteensä 1 480 k-m2.

Päivittäistavarakauppa Vantaanlaaksontielle

Koukkuniityn puiston kaakkoisosa muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi enintään 2 800 k-m2 kokoista päivittäistavarakaupan myymälää varten. Alue sijaitsee Vantaanlaaksontie 34 alueella Hämeenlinnanväylän ja Martinlaaksontien liittymän itäreunassa Koukkuniitty -nimisen puiston kaakkoisosassa.

Kuohukujan ostarin tilalle asuntoja ja liiketilaa

Kaavamuutos koskee Kuohukujan ostoskeskuksen tontin kehittämistä Uomatien varrella. Ostoskeskuksen tilalle esitetään asuinrakentamista sekä liiketilaa rakennuksen kivijalkaan.

Kaupunginhallituksessa 29.4 mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Tehokas toimistokortteli Kielotielle

Muutos mahdollistaa Kielotie 13:ssa sijaitsevan virastorakennuksen purkamisen ja uuden, kaupungin toimitilan sisältävän rakennuksen rakentamisen uuteen keskustakortteliin. Toimistotilojen lisäksi kortteliin tulee liike- ja palvelutilaa sekä mahdollisesti asumista.

Myyrmäen kaavarunko

Kaavarungossa kehitetään kasvavaa ja tiivistyvää kaupunginosaa ja keskustaa laajaalaisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tavoitteena on viihtyisä ja vehreä asuinympäristö ja elinvoimaisena kehittyvä keskusta, jossa kohtaavat ihmiset, palvelut, työ ja sujuva liikkuminen. Kaiken tämän sitoo yhteen paikallinen elävä kaupunkikulttuuri sekä selkeä kaupunkikuva ja korkeatasoinen arkkitehtuuri.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman (MAL 2019) hyväksyminen

Kormuniityn alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun A-alueen rakennuttajan valitseminen neuvottelumenettelyllä

Kaupunginvaltuustossa 8.4. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Martinlaaksossa Laajaniitynkujalla purkamista ja lisärakentamista

Laajaniitynkuja 5:n kerrostalotontilla purettaisiin viisi kolmekerroksista kerrostaloa ja niiden tilalle rakennettaisiin uusia 6 – 14 -kerroksisia kerrostaloja. Tontilla on jo rakenteilla kolme kahdeksankerroksista kerrostaloa.

Motonet laajenee Ylästössä

Ansatien pohjoisosuuden länsireuna liitetään osaksi Ansatie 1:n kiinteistöä, jonka pääkäyttötarkoitus muutetaan vastaamaan kiinteistölle v. 2005 rakennettua vain paljon tilaa vaativan erikoistavaran vähittäiskaupan suuryksikköä. Lisärakennusoikeutta osoitetaan uutta toimistorakennusta sekä autojen huolto- ja rengaspalveluiden tiloja varten.

Viinikkalassa Katriinantielle teollisuus- tuotanto- ja varastotoimintaa

Alueen käyttötarkoitus muuttui teollisuus- tuotanto- ja varastotoimintaan sekä niihin liittyvää toimisto- ja näyttelytilaa sisältävää toimintaan. Tavoiteltu rakennusoikeus olisi 5600 k-m² kahteen kerrokseen.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 25.2. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Yleiskaava

Vantaan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.2.2019 § 13 asettaa yleiskaavaluonnoksen nähtäville. Luonnos tuodaan kaupunkisuunnittelulautakunnalle tiedoksi.

Viinikkalaan uusi liittymä Vasamakujalle

Tavoitteena on mahdollistaa tonttiliittymän rakentaminen Vasamakujan päässä olevalle tontille (Vasamakuja 14), mikä edellyttää pieniä muutoksia katualueen ja naapuritonttien rajoihin. Asemakaavan määräykset päivitetään samalla

Kaupunginhallituksessa 28.1. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kaupunkisuunnittelun kaavoitusohjelma 2019

Asolassa asuinkerrostaloja sekä liike- ja palvelutilaa Ojalehdokuja 2:lle

Alue sijaitsee City-Mareketin pohjoispuolella, Asolanväylän, Ojalehdonkujan, Peijaksentien ja Rekolanojan välisellä alueella. Tavoitteena on mahdollistaa asumista sekä maantasokerroksen liike- ja palvelutilaa. Muutoksen yhteydessä rakennettavaksi suunnitellussa korttelissa kulkeva pääviemäri suunnitellaan siirrettäväksi virkistysalueen puolelle mahdollisimman lähelle korttelin rajaa. Uudelle linjalle suunnitellaan virkistysreitti. Virkistysalueen koko ei pienene.

Kaupunginhallituksessa 7.1. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Myyrmäessä Louhelaan lisärakentamista

Louhelaan suunnitellaan kahden uuden kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon , liike- ja toimistotilojen, talousrakennuksen ja huoltorakennuksen rakentamista. Samalla kaavoitetaan Louhelantien kaavoittamaton katualue ja ajantasaistetaan Louhelan asemakaava. Uusia asuntoja tulisi 195 kpl.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 10.12. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Backaksen kartano

Asemakaavalla suojellaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Backaksen kartanoympäristö, sallitaan hieman uudisrakentamista suojelualueelle sekä mahdollistetaan liikerakennuksen rakentaminen entisen tallin ja puimalan yhteyteen.

Kaupunginhallituksessa 26.11. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 luonnoksesta

Lausunto Helsingin seudun liikenteelle (HSL) MAL2019 - suunnitelmaluonnoksesta sekä sen vaikutusten arviointiselostuksesta

Lausuntojen antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 100400 ja tonttijaosta, 10. Linnainen / Linnaisten omakotialueen laajennus, tehdyistä valituksista

Kaupunginhallituksessa 12.11. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Veromiehessä AUB-alueelle kaavaluonnos

Työnimeltään AUB-kilpailualueen Kaavatyö jaetaan myöhemmin useammaksi eri kaavamuutosalueeksi. Alueen asuinkerrostalojen korttelialueiden rakennusoikeus on yhteensä 78 000 k-m2, keskustatoimintojen 58 000 k-m2 ja yleisten rakennusten 11 000 k-m2. Rakentamisen määrä on yhteensä 147 000 k-m2.

Kivistön kirkon korttelit

Kivistön kirkon kortteleiden asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Kivistön kirkon peruskorjaus ja laajennus sekä määrätään rakennussuojelusta. Lisäksi mahdollistetaan monimuotoisten asuinkortteleiden, pysäköintilaitoksen sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön kasvavaan keskustaan. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 26 485 k-m2 , josta asumisen osuus on 26 170 k-m2, sisältäen yhteis- ja liiketiloja 530 k-m2.

Vantaan ratikan tavoitteisto ja linjaus Tikkurilan keskustassa

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 5.11. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Myyrmäessä Louhelaan lisärakentamista

Louhelaan suunnitellaan kahden uuden kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon, liike- ja toimistotilojen, talousrakennuksen ja huoltorakennuksen rakentamista. Uusia asuntoja tulisi 195 kpl.
Asia jätettiin pöydälle ja käsitellään uudestaan joulukuun kokouksessa.

Ajankohtaiset seudulliset lausunnot Uusimaa 2050 ja MAL2019 - luonnoksista / lähetekeskustelu

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 10.9. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Hakunilaan Raudikkokujalle uusia kerrostaloja

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kerrostalojen täydennysrakentaminen Hakunilan keskustassa keskeisellä korttelialueella. Rakentaminen monipuolistaa alueen nykyistä asuntotarjontaa. Asuinkerrostaloja rakennetaan olemassa olevien kerrostalojen pysäköintitonteille ja tonteiksi muutettaville katualueille. Autopaikat sijoitetaan uudisrakennuksiin pohjakerroksiin ja osittain pihoille.

Ajankohtaista

Twitter