Päätöskäsittelyssä

Kaupunginhallituksessa 22.3. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kivistön keskustan kaavarunko

Kaavarunko esittää vision kestävästä, kahden aseman kaupunkikeskustasta tavoitevuodelle 2050. Kaavarungolla osoitetaan Lapinkylän aseman toteuttamisen ja käyttöönoton edellyttämä asukasmäärä mahdolliseksi. Kivistön tiivis ja vehreä kaupunkikeskusta mahdollistaa tulevaisuudessa asumista 45 000 asukkaalle ja merkittävän määrän työpaikkoja ja palveluja. Sekoittunut, pienimittakaavainen kaupunkirakenne perustuu kävelyyn ja kohtaamispaikkojen syntymiseen kaupunkiympäristössä sekä luontoarvot ja biodiversiteetin huomioivaan viherrakenteeseen. Lue lisää kaavasta.

Lausunto Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 -ehdotuksesta

Kaupunginvaltuustossa 8.3. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Veromiehessä toimitilakohde Mondoa käynnistyy

Kehäradan pohjoisaseman lähiympäristöön, Lentoasemantien ja Ilmakehäntien kulmaan suunnitellaan toimitilarakennusten korttelialuetta, johon sijoitettaisiin hotelli, toimistorakennuksia, vehreä sisäpiha ja pysäköintilaitos. Alue on osa kehittyvää Aviapoliksen keskuksen kaupunkirakennetta. Lue lisää kaavasta.

Aviapoliksessa Grand Wing alueelle toimistoja, hotelli ja elämyskeskus

Grand Wing kaava-alueelle rakennetaan toimistoja, hotelli ja elämyskeskus sekä näitä palveleva pysäköintitalo. Kaavamuutosehdotus on osa tekeillä olevaa koko korttelia koskevaa kaavamuutosluonnosta, johon suunnitellaan myös asumista.

Kaavaan tulee yhteensä 24 195 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Kaavassa annettu kerroskorkeus on 8 kerrosta, osa rakennuksista rakentuu luultavasti tätä matalammiksi. Käyttötarkoitus muuttuu toimistorakennusten korttelialueesta, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi ja katualueeksi. Alue on nykyisellään pääosin matalaa pensaikkoa ja puustoa.Lue lisää kaavasta

Hämevaarassa Vieteririnteelle pientalotontteja

Vieteririnteelle asemakaavoitetaan neljä uutta pientalotonttia, rakennusoikeutta 1 100 k-m2 +taloustiloja 160 k-m2. Näiden keskimääräinen tonttitehokkuus e = 0,27 vastaa alueentonttitehokkuutta.Lue lisää kaavasta,

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 16.1. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Varistoon Matkatielle sähköasema

Varistoon Matkatielle haetaan erityisalueen asemakaavoittamista lähivirkistysalueelle sähköasemaa varten. Samalla asemakaavaa ajantasaistetaan muiltakin osin. Lue lisää kaavasta.

Kaupunginvaltuustossa 25.1. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Yleiskaava 2020 (YK0048) hyväksyminen

Tutustu tarkemmin kaavaan.

Tikkurilassa Kielotie 38-44, suojelukaava

Alueelle ei ole tulossa lisärakentamista. Kaava tehdään, jotta alueella oleva ehjä 1950-luvun rakennuskanta ympäristöineen voidaan säilyttää. Lue lisää kaavasta.

Kaupunginhallituksessa 25.1. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Hakunilassa Saagatien länsipäätyyn asumista ja lähivirkistysaluetta

Saagatien päässä sijaitseva julkisille lähipalveluille kaavoitettu, rakentamaton tontti muutetaan asuinkäyttöön. Suunnittelualue sijaitsee 1990-luvulla rakennetun asuinalueen laidalla. Asuinalueen katuverkko ja kunnallistekniikka on rakennettu suunnittelualueelle asti. Kaava-alueen laajuus on noin 1,7 hehtaaria, josta rakentamista osoitetaan noin 1,3 hehtaarin alueelle. Kerrosala on 6 700 k-m2, käsittäen sekä rivi- että kerrostaloja. Tämä mahdollistaa kodit noin 170 uudelle asukkaalle. Lue lisää kaavasta.

Pähkinänsärkijätielle asuinkerrostaloja

Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien koillisnurkaan nykyisen risteyksessä olevan liikerakennuksen, sen pohjoispuolisen huoltotontin sekä itäpuolisen pysäköintialueen kohdalle suunnitellaan 6-8 -kerroksisia asuinkerrostaloja, joihintulee 350 asuntoa. Pysäköintilaitos tehdään noin 225 autolle sekä liiketilaa Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien varrelle. Lue lisää kaavasta.

Petikossa Tiilenlyöjänkujalle liike- ja toimistotiloja

Osoitteessa Tiilenlyöjänkuja 1 tavoitteena on purkaa nykyinen vanhahtava punatiilinen teollisuusrakennus ja rakentaa sen paikalle uusi kaksikerroksinen liike- ja toimistorakennus autokauppaa varten. Lue lisää kaavasta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 12.1. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kaavoitusohjelman 2021 hyväksyminen. Tutustu kaavoitusohjelmaan.

Kaupunginhallituksessa 11.1. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Yleiskaava 2020 (YK0048) hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti 16.11.2020 § 6 saattaa yleiskaava 2020 (YK0048) kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Käsittelyä jatkettiin 30.11.2020 § 21 rajaamalla hyväksyttävästä yleiskaavasta pois Kehä III ja Porvoonväylän itä- ja eteläpuolelle jäävä Länsisalmen alue. Rajauksen muutos liittyi Östersundomin yhteiseen yleiskaavaan ja sen Natura-vaikutuksiin. Aluerajauksen muutoksen myötä on tarpeen tehdä vastaavat korjaukset kaavamääräyksiin. Lisäksi yleiskaava-asiaan esitetään täydennettäväksi Uudenmaan ELY-keskuksen ja Metsähallituksen yleiskaavan Natura-arvioinnista antamat lausunnot sekä yhteistyössä ELY-keskuksen ja Tuusulan kunnan kanssa laadittu maantie 152:n aluevaraussuunnitelma.

Tutustu tarkemmin kaavaan.

Tikkurilassa Kielotie 38-44, suojelukaava

Alueelle ei ole tulossa lisärakentamista. Kaava tehdään, jotta alueella oleva ehjä 1950-luvun rakennuskanta ympäristöineen voidaan säilyttää. Lue lisää kaavasta.

Kaupunginvaluustossa 14.12. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Annefred eteläinen Veromiehessä

Asemakaavan muutoksella nykyiset teollisuus- ja varastorakennusten ja -laitosten sekä hotellirakennusten korttelialueet muutetaan asuinkerrostalojen, autopaikkojen, keskustatoimintojen ja yleisten rakennusten korttelialueiksi. Nykyisin rakentamattomalle alueelle sijoittuu kaupunkimaisia asuinkortteleita n. 1200 asukkaalle, monitoimirakennus Atomi, puistoalueita sekä katu- ja torialueita. Asuinrakentamista osoitetaan AK-korttelialueille yhteensä 56 440 k-m2. Y-korttelissa rakennusoikeutta on 11 000 k-m2 ja C-korttelissa 5000 k-m2. Rakentamisen määrä on kaikkiaan 72 440 k-m2. Lue lisää kaavasta.

Pientalotontteja Santamäentielle Hämeenkylässä

Entinen linja-autojen kääntöpaikka ja kevyen liikenteen väylä sekä muuta katualuetta Santamäentien ja Sahratien risteyksen tuntumassa muutetaan kolmeksi omakotitontiksi, yhteensä 540 k-m2. Kääntöpaikka toimii nyt rekkaparkkina. Lue lisää kaavasta.

Kaupunginhallituksessa 14.12. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Pirttiranta loma-asuntoalueeksi

Pirttirannan loma-asumisen asemakaavalla mahdollistetaan voimassa olevan yleiskaavan (kv 17.12.2007) mukaisesti alueen käyttötarkoitus loma-asuntoalueeksi. Alue varataan yksiasuntoisille ja yksikerroksisille loma-asunnoille. Rakentaminen perustuu palstakohtaisiin rakennusaloihin, ja rakennusoikeuden määrä on yhtä suuri jokaiselle rakennusalalle. Rakentaminen edellyttää, että tulvakorkeus on huomioitu Vantaan kaupungin tulvaohjelman ja rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksessa 16.11. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Aviapolis eteläinen

Asemakaavan muutoksella vahvistetaan Aviapoliksen palvelujen asiakaspohjaa, laajennetaan Aviaaukiota sekä muutetaan korttelin muita järjestelyjä. Avia-aukion pohjoispuolella rakennetaan noin 600 asukkaan asuinkerrostalot eli koti noin tuhannelle asukkaalle. Aukion laidalle sekä Aviabulevardin ja Aviakujan kulmaan sijoittuu liike- ja palvelutiloja. Lue lisää kaavasta.

Vantaan kaupungin lausunto Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksesta

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 3.11. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Vieteritielle lisää rakennusoikeutta

Hämevaarassa kahden omakotitontin rakennusoikeutta korotetaan. Lue lisää kaavasta.

Kaupunginhallituksessa 15.10 mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kuusijärven asemakaava ja asemakaavan muutos sekä maanalainen asemakaava

Asemakaavamuutos mahdollistaa Kuusijärvelle ja Sipoonkorpeen suuntaaville vierailijoille tarkoitetun suuremman pysäköintialueen ja uusien, turvallisempien ajoyhteyksien rakentamisen. Kuusijärven rannan läheisyyteen sijoitetaan alueen vierailijoita palvelevia rakennuksia sekä luontomatkailuun erikoistuneiden yritysten tukikohtatiloja. Lähivirkistysalueelle linjataan uusia latuja ja reittejä. Luontoarvot turvataan. Lue lisää kaavasta,

Vapaalassa Piikkirinteelle kerrostalo

Piikkirinne 3:n tyhjälle tontille kaavoitetaan kerrostaloa. Uudisrakennus sijaitsee Rajatorpan keskeisessä risteyksessä Piikkirinne 3 ja Nuijatie 15 kulmauksessa. Lue lisää kaavasta.

Osoitteeseen Vanha Nurmijärventie 36 pientaloja

Osoitteessa Vanha Nurmijärventie 36 ja Vantaanlaaksontie 39 suunnitellaan lisää rakentamista. Kaavatyön tavoitteena on rakentaa tontin eteläisimpään osaan pientaloja, joijen maksimikoko 500 kem2. Lue lisää kaavasta

Kaupunginhallituksessa 24.8. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Grand Wing Auramoon monipuolisten toimintojen alue

Grand Wing Auramo kaavaluonnosalueesta suunnitellaan kaupunkimainen, monipuolisten toimintojen alue. Alueelle tulee asumista jopa 1200 uudelle asukkaalle, toimistoja, hotelli ja elämyskeskus sekä näitä palvelevia pysäköintitaloja. Lue lisää kaavasta.