Päätöskäsittelyssä

Kaupunginhallituksessa 23.3. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Backaksen kartano

Asemakaavalla suojellaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Backaksen kartanoympäristö, sallitaan hieman uudisrakentamista suojelualueelle sekä mahdollistetaan liikerakennuksen rakentaminen entisen tallin ja puimalan yhteyteen.

Yleiskaava 2020 (YK0048) ehdotus / RV

https://www.vantaa.fi/yleiskaava2020

Kaupunginvaltuustossa 23.3. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Veromieheen Manttaalitielle kerrostaloasumista

Manttaalitien varteen rakennetaan asuntoja noin 640:lle asukkaalle, 32 000 asuinkerrosneliömetriä. Manttaalitietä pitkin kulkevaa Pytinojaa hyödynnetään vesiaiheena osana suunnitelmaa. Rakennusten maantasokerroksiin rakennetaan townhouse-tyyppisiä asuntoja, jotka aukeavat Pytinojan ja Manttaalitien suuntaan. Asuinrakennusten kerroskorkeuden vaihtelevat viidestä kahdeksaan. Tonttitehokkuudet ovat e=1,7 ja e= 2,0. Pytinojanpuistoon varataan tilaa laajoille hulevesialtaille. Alueella sijaitsee vuonna 1987 rakennettu Wulffin käytössä oleva kauppavarasto, joka on tarkoitus purkaa.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 17.3. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asi

Lahokaviosammalen suojelusuunnitelma / Vantaan kaupunki /

Veromiehessä Pyhtäänkorventien uusi asuinalue

Pytinojan ympärille suunnitellaan asuinrakentamista 23 000 k-m2 noin 460:lle asukkaalle. Pytinojaa jasen pientä koskea ympäröi viheralue ulkoilureitteineen ja oleskelupaikkoineen. Asuinrakentaminen sovitetaan mittakaavaltaan hienoon luontoon ja nykyiseen rakennuskantaan sopivaksi. Korttelien rakennustehokkuudet ovat e=1,2.

Pohjois-Nikinmäkeen seniori- ja pientaloasumista Harrikujalle

Alue täydentyy kaksikerroksisilla pientaloilla. Asia poistettiin esityslistalta esittelijän toimesta.

Kaupunginvaltuustossa 24.2. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Hiekkaharjussa Vanhan Sahatien varteen kaavaillaan kerrostaloja

Vanhan Sahatien asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kolmen asuinkerrostalon ja talousrakennuksen rakentaminen. Kaavamuutoksen yhteydessä tehdään tonttijako ja tonttijaon muutos ja Pursupuiston sijainti muutetaan kaavamuutosalueen länsireunaan ja merkitään jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi. Kaavamuutosalueen länsipäähän, asuinkerrostalojen korttelialueelle (AK) on kaavoitettu 3600 k-m2 rakennusoikeutta, lisäksi 110 k-m2 talousrakennukselle. Rakennusoikeus kasvaa entisestä 3160,5 k-m2. Uusi tonttitehokkuus on 0,98. Uusi asuinrakennusoikeus mahdollistaa noin 95 asukasta. Autopaikkoja tulee asumiselle 33 paikkaa, vieraille ja huollolle 3-4.

Myyrmäessä Louhelaan lisärakentamista

As Oy Kaarenhaltia ja Louhelan Huolto Oy hakevat Louhelaan kahden uuden kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon , liike- ja toimistotilojen, talousrakennuksen ja huoltorakennuksen rakentamista. Samalla kaavoitetaan Louhelantien kaavoittamaton katualue ja ajantasaistetaan Louhelan asemakaava. Uusia asuntoja tulisi 195 kpl.

Kaupunginhallituksessa 24.2. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kelokuusenmäki

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kahden asuinkerrostalokorttelin ja pysäköintilaitoksen rakentaminen sekä Myyrmäen Huollon huoltotontin uudistaminen tulevan Luhtitien (nykyisen Uomatien) eteläpuolelle täydennysrakentamisalueelle sekä Luhtitien itäosan ja sen ylittävän hiihtosillan rakentaminen yleiskaavan 2007 mukaisesti. Kaava edellyttää maakaasuputken siirtoa. Kelokuusenmäen lähivirkistysalue merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi ja alueelle merkitään kaksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Kortteleihin esitetään asuinrakentamista 17 000 k-m2 (noin 340 asuntoa) ja asumista palvelevalle huoltotoiminnalle 1500 km2 . Liiketilaa edellytetään 100 k-m2.

Asemakaavamuutos 002049, 15 Myyrmäki / Raappavuorenpuisto / osittainen voimaan kuuluttaminen

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.2.2020

Kuohukujan ostarin tilalle asuntoja

Kuohukujan ostoskeskuksen paikalle esitetään uutta arkkitehtuuriltaan korkeatasoista 8-kerroksista asuinkerrostaloa ja yksikerroksista liikerakennusta. Rakentaminen sovitetaan näin Pohjois-Myyrmäen kaupunkirakenteeseen ja Uomatien kaupunkikuvaan

Kaupunginhallituksessa 27.1. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kaavoitusohjelman 2020 painopisteet

Vaaralanlampien lähialueen virkistyskäyttöä kehitetään

Kaavamahdollistaa virallisen uimapaikan ja siihen liittyvän vähäisen rakentamisen Vaaralanlammille sekä alueen ulkoilureittien kehittämisen. Lisäksi kaava vahvistaa Slåttmossenin suon luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet. Lampien aluetta tullaan kehittämään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Rakennuskiellon määrääminen / Veromiehen rakennuskieltoalue 90102R

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 14.1. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Viertolassa Lauhatielle päiväkoti

Osoitteessa Lauhatie 19 Kurjenpolven päiväkodin alueen asemakaava uudistetaan vastaamaan tulevia tarpeita. Muutos mahdollistaa uuden kaksi- tai kolmekerroksisen päiväkodin rakentamisen. Lisäksi varaudutaan uudisrakennuksen myöhempään laajentamiseen. Uuden päiväkodin nimeksi on tulossa Lauhatien päiväkoti. Murattipuiston alue liitetään päiväkotitonttiin ja Murattitien itäpuolelle muodostetaan uusi puistoalue.

Kaupunginhallituksessa 25.11. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Viinikkalassa Turvalaaksonkujan alueen muutos

Turvalaaksonkujan ja Turvalaaksonkaaren alueen toimistokortteli ja pysäköintialue muutetaan teollisuus-, varasto ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

Kaupunginhallituksessa 11.11. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Viertolassa Mönkkösen kulmaan asuinkerrostalo

Mönkkösen kulman asemakaavamuutoksella mahdollistetaan liiketiloja sisältävän asuinrakennuksen. Alue sijaitsee Viertolassa Tikkurilantien ja Osmankäämintien risteyksessä. Kaavamuutosaluetta rajaavat kolmella puolella sitä ympäröivät kadut, Kortetie, Tikkurilantie ja Osmankäämintie. Eteläpuolella aluetta rajaavat pientalotontit.

Kormuniityn alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun neuvottelumenettelyn päättäminen

Ajankohtaista

Twitter