Korso - Koivukylä

Tällä sivulla esitellään vuoden 2020 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Korso - Koivukylä alueella.

Katujen suunnittelukohteita 2020

Koivukylä

Koivukylän puistotie Asolanväylän risteyksessä

 • Liittyy kaavoitushankkeeseen, jossa olemassa olevaa asuinaluetta tiivistetään. Risteysalueen uusien kääntyvien kaistojen sekä suojatiejärjestelyiden suunnittelu.

Rekolan aseman itäinen LP-alue

 • Laurintien länsipään pysäköintialueen laajennus.

Laurintie välillä Kasperinpolku – Hanabölentie

 • Teknisen lautakunnan päätöksestä Laurintien katusuunnitelmaan on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden valituksen käsittelyaika on noin 1-2 vuotta. Laurintien kadun rakentamisen aloitusajankohtaa joudutaan siirtämään ja Laurintie budjetoidaan rakentamisohjelmaan alustavasti vuodelle 2019 . Tarkempi rakentamisen aloitusajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kiulukuja

 • Liittyy kaavoitushankkeeseen, jossa olemassa olevaa asuinaluetta tiivistetään. Nykyistä katua jatketaan. Kadun varteen rakennetaan kadunvarsipysäköintiä palvelemaan mm. viereisen päiväkodin saattoliikennettä.

Koivukylänväylän jalankulku- ja polkupyörätie Vanha Myllypolku – Trukkikuja – Lahdentie

 • Puuttuvan jalankulku- ja pyörätien sekä uuden Keravanjoen ylittävän kevyen liikenteen sillan rakentaminen.

Korso

Kuovirinne

 • Kadun pienimuotoinen perusparantaminen uusimalla kadun rakennekerrokset, avo-ojien perkaaminen sekä uudelleenpäällystys.

Tavitie ja Kisatie välillä Tavitie – Korson koulu

 • Tavitien ja Kisatien kadunrakentaminen alkaa 19.8.2019 urakka-alueen aloituskatselmuksella. Urakoitsijana rakennushankkeessa toimii Lakeuden Maanrakennus Oy.
 • Kadun suunnittelun aikana on kerätty sähköpostitiedotuslista kadunvarsien asukkaista. Lista siirretään urakoitsijan käyttöön rakentamistyön aikaiseen tiedottamiseen. Oheisessa asukastiedotteessa on tietoa kuinka oma sähköpostiosoite on mahdollista tiedotuslistalle vielä liittää tai poistaa sieltä.
 • Kadun rakentamisen aikana hankkeen tiedotuksesta vastaa urakoitsija.
 • Ohessa kaduista asemapiirustukset sekä tasauspiirustukset. Asemapiirustuksessa on esitetty ajoradan ja kevyen liikenteen väylän tuleva sijainti sekä nykyiset ja tulevat putki- ja kaapelirakenteet. Tasauspiirustuksessa on esitetty nykyisen maanpinnan korkolukemat (harmaalla) sekä tulevan kadun korkolukemat viivoina ja lukemina (mustalla).

Vierumäentie

 • Maanmittauslaitoksen kiinteistötoimitus Vierumäentien alueella on valmistunut. Vantaan kaupunki jatkaa Vierumäentien kadunsuunnittelua arviolta loppuvuodesta 2019. Asukkaille tullaan järjestämään asukastilaisuus suunnittelun alkuvaiheessa, jossa esitellään katusuunnitelmaluonnosta sekä kerrotaan hankkeen etenemisestä. Asukastilaisuuden ajankohta ilmoitetaan myöhemmin kaikille Vierumäentien ja sen poikkikatujen kiinteistöille kirjallisesti.
 • Vantaan kaupungin yhteyshenkilö Vierumäentien kadun suunnittelussa on Jarmo Lagstedt [ jarmo.lagstedt (at) vantaa.fi ].

Leppäkorventien jalankulku- ja polkupyörätie välillä Harmaahylkeentie – Lahdentie

 • Suunnitellaan tielle jalankulku- ja pyörätie. Nykyistä Lahden väylän siltaa levennetään. Suunnitellaan lisäksi Leppäkorventien perusparannus Harmaahylkeentien ja Lahden väylän väliselle alueelle.

Nieriäisentie

 • Nykyisen tiiviisti rakennetun pientaloalueen kadun perusparannus sekä asuinalueen kuivatuksen parantaminen.

Sääskitie välillä Kimalaisentie – Sääskipolku

 • Nykyisen tiiviisti rakennetun pientaloalueen kadun perusparannus sekä asuinalueen kuivatuksen parantaminen.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnittelukohteet 2020

Korso:

Marsinpuisto

 • Leikkipaikan kunnostusta suunnitellaan.

Metsopuisto

 • Puiston nykyistä reitistöä ja opastusta kehitetään, valaistusta parannetaan ja siltoja uusitaan ja kunnostetaan. Puiston pohjoisosaan tehdään viihtyisä levähdyspaikka.

Mikkolan lähiliikuntapaikka

 • Mikkolan alueelle suunnitellaan uusi ulkokuntoilupaikka.

Koivukylä:

Elmon urheilupuisto

 • Laaditaan alueelle yleissuunnitelma Koillis-Vantaan uimahallihankkeen edistämiseksi.

Käpypuisto

 • Puisto kunnostetaan ja valaistusta parannetaan.

Ilolan skeittipuisto

 • Koivukylänväylän ja kehäradan väliselle entiselle työmaa-alueelle suunnitellaan monipuolinen skeitti- ja pumptrackpuisto.

Ilolan koira-aitaus

 • Asuinalueelle suunnitellaan viheralueohjelman mukainen uusi koira-aitaus.

Notkopuisto

 • Puistokenttä kunnostetaan ja laajennetaan sekä rajataan aitaamalla.

Ulrikanpuiston silta

 • Nykyisen sillan tilalle suunnitellaan uusi kunnossapitokaluston kestävä kevyenliikenteen silta. Sillasta laaditaan rakentamissuunnitelmat.

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamiskohteet 2020

Korso:

Ankkapuisto

Karppipuisto

 • Meluvallin vihertöiden toteutusta ja puistoreittien rakentamista jatketaan.

Koivukylä:

Ulrikanpuiston silta

 • Nykyisen sillan tilalle rakennetaan uusi kunnossapitokaluston kestävä kevyenliikenteen silta.

Joukontien silta

 • Joukontien jatkeeksi rakennetaan uusi kevyenliikenteen silta.

Lipstikkapuisto ja Rekolanmetsä

Ajankohtaista