Katujen suunnittelu ja rakentaminen

Katujen, siltojen, torien, puistojen ja raittien sekä vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen ovat kasvavassa kaupungissa asumisen ja viihtymisen edellytyksiä. Lisäksi katu- ja puistoalueet sekä vesihuoltoverkostot vaativat jatkuvaa kunnostamista.

Julkisen kaupunkitilan rakentamiseen ja perusparantamiseen käytetään vuosittain noin 35 miljoonaa euroa. Kunnallistekniikan investointiohjelma valmistellaan kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Lähtökohtana toimivat mm. erilaiset sopimukset, kaupunkitasoiset suunnitelmat, tontinluovutusohjelmat ja yleissuunnitelmat.

Vuosittain laadittava suunnitteluohjelma esitellään Vantaan asukaslehdessä sekä internetsivuilla. Suunnitelmat perustuvat asemakaavan mukaiseen katu- ja puistoverkostoon ja ne laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti mm. tiedottamalla katu- ja puistosuunnittelun käynnistymisestä.

Suunnitteluohjelmat laaditaan taloussuunnitelman, sopimusten, erilaisten kaupunkitasoisten muiden ohjelmien, lähiympäristösuunnitelmien ja yleissuunnitelmien pohjalta.

Rakentamisohjelmaan otetut ja/tai lähivuosina tulevat kadut suunnitellaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa. Suunnittelu perustuu asemakaavassa ratkaistuun katuverkkoon ja samoin asemakaavassa määritettyyn katutilaan. Eli kadun luokka ja sijainti on ratkaistu jo asemakaavassa.

Katusuunnittelussa mitoitetaan katu- ja vesihuoltorakenteet yksityiskohdittain. Tällöin muun muassa tutkitaan kadun korkeusasema sekä kuivatusjärjestelyt.

Mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun

Kiinteistönomistajilla on mahdollisuus vaikuttaa ja saada tietoa suunnittelusta. Katujen suunnitteluun kuntalaiset voivat vaikuttaa sekä suunnittelun kuluessa että vielä suunnitelmien virallisen nähtävilläoloaikana.

Ennen katusuunnittelun aloittamista tiedotetaan katuun liittyvien kiinteistön omistajille tai haltijoille kirjeitse hankkeen käynnistämisestä. Kirjeessä ilmoitetaan arvioitu suunnitteluaika ja tehtävää hoitavat henkilöt yhteystietoineen. Suunnitteluun vaikuttavia seikkoja voi tällöin viestittää asiaa hoitaville henkilöille.

Yleisötilaisuuksia pidetään merkittävistä katukohteista. Tilaisuuksista tiedotetaan kirjeitse kiinteistön omistajille ja haltijoille.

Katusuunnitelmien nähtävilläolo

Katusuunnitelmaehdotuksien valmistumisen jälkeen ne pidetään nähtävillä kahden viikon ajan.

Kaikki nähtävillä olevat katusuunnitelmaehdotukset ovat Kuntatekniikan keskuksen tiloissa osoitteessa Kielotie 13, toisen kerroksen ilmoitustaululla, johon kuulutus ja ao. suunnitelmat on kiinnitetty. Vantaa-infoissa ovat näytteillä vain ao. alueen katusuunnitelmat. Katusuunnitelmiin voi tutustua myös Nähtävillä olevat suunnitelmat -sivulla.

Katusuunnitelmien esittelyyn nähtävilläoloaikana on varauduttu Kielotie 13:ssa. Esittelijöinä toimivat kadunsuunnittelupäällikkö, alueen suunnitteluinsinööri tai ao. suunnittelija. Muissa toimipisteissä esittelyä ei suoriteta.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistön omistajille ja haltijoille. Ilmoitus lähetetään tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi vähintään viikkoa ennen nähtäville asettamista. Lisäksi nähtäville asettamisesta tiedotetaan siten, kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Tekninen lautakunta hyväksyy katusuunnitelmat.

Katujen ja vesihuollon rakentaminen

Katujen, torien ja raittien sekä asuinalueiden kuivatushankkeiden rakentamiseen varataan rahat vuosittain talousarviossa. Rakentaminen tapahtuu hyväksytyn rakentamis- ja työohjelman mukaisesti.

Rakennuskohteet toteutetaan kaupungin omana työnä tai kilpailutetaan hankintalakia noudattaen ulkopuolisilla rakennusurakoitsijoilla.

Ajankohtaista

Twitter