Vesihuolto

Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla pääasiallisena vesihuoltolaitoksena toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (jäljempänä HSY). Vantaalla vesihuoltoa suunnitellaan ja rakennetaan yhteistyössä HSY:n ja kaupungin kesken.

Vedenkuljetuspalvelut 2019

Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus on tehnyt sopimuksen 26.3.2019 Eerola – Yhtiöt Oy:n kanssa vedenkuljetuspalvelujen tarjoamisesta vedenpuutteesta kärsiville asuinkiinteistöille Vantaalla. Sopimuskausi on 1.4. – 31-12.2019 välisenä aikana.
Palveluun kuuluu vedenhankinta ja kuljettaminen sopimushintaan vedenpuutteesta kärsiville yksityisille asuinkiinteistöille, joiden ei ole teknisesti mahdollista liittyä yleiseen vesijohtoon.

Katso asukastiedote kohdasta linkit ja liitteet.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat

Vesihuollon kehittämissuunnitelmien avulla Vantaa ottaa kantaa siihen, missä ja millä aikataululla järjestetty vesihuolto laajentuu eri alueille. Kehittämissuunnitelmissa keskitytään yhdyskuntarakenteen kehittymisen aiheuttamien vesihuollon muutostarpeiden sekä nykyisten verkostojen ulkopuolella sijaitsevien ja vesihuollon tarpeessa olevien alueiden tunnistamiseen. Kehittämissuunnitelma ei ole sitova oikeusvaikutteiden asiakirja vaan tavoitteellinen suunnitelma, jossa esitetään kunnan vesihuollon kehittämisen suuntaviivat ja periaatteet.

Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelma on hyväksytty marraskuussa 2017 . Samanaikaisesti Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelman kanssa on laadittu HSY-alueen seudullinen vesihuollon kehittämissuunnitelma, jotta varmistetaan suunnitelmien vuorovaikutteisuus ja alueellinen tasapuolisuus.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmien tarkastelujakso on kymmenen vuotta ja päivitysväli neljä vuotta.

Vesihuollon toiminta-alue

Vesilaitoksella on vastuu vesihuollon järjestämisestä niillä alueilla, jotka on hyväksytty vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiksi. HSY:n vesihuollon toiminta-alue on esitetty kaupungin karttapalvelussa. Kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus vesihuoltoon toiminta-alueella.

Liittymisvelvollisuudesta vapautuksesta on tietoa sivulla talous- ja jätevedet. Toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta (vesihuoltolaki 6 §).

Vesihuollon toiminta-alue ennakoi verkostojen laajentumista, ja sen tarkastelujakso on kolme vuotta ja päivitysväli yksi vuosi.

Päivittäinen asiointi ja häiriöt vesihuollossa

Vesihuollon liittymisasioissa, muissa päivittäiseen vesihuoltoon liittyvissä asioissa ja mm. vedenjakelun häiriöistä saa lisätietoa HSY:n internet-sivuilta www.hsy.fi.

Hulevesien hallinta

Hulevedet eli sade- ja sulamisvedet johdetaan Vantaalla avo-ojissa ja hulevesiviemäreissä. Kiinteistöjen välisten rajaojien ja ajoliittymärumpujen kunnossapito on kiinteistöjen vastuulla. Hulevesien hallinnasta on lisätietoa sivulla hulevedet.

Kiilan alueen vesihuollon rakentaminen ja liittymishalukkuus, alustavan kyselyn tulokset

Vantaan kaupunki ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) valmistelevat vesihuollon toteuttamista Kiilan alueelle. Kiilan alue on Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026 ensimmäiseksi aikataulutettu kehittämisalue.

Liittymishalukkuuskyselyn tulos

Suunnittelun lähtötiedoiksi Kiilan alueen kiinteistöjen liittymishalukkuutta vesihuoltoverkostoon kartoitettiin alustavalla liittymishalukkuuskyselyllä helmi-maaliskuussa 2018. Kyselyitä toimitettiin Kuutamo-, Nykullan-, Täysikuun-, Katriinan-, Aurinko- sekä Tähtitaivaantien ja Tähtitaivaankujan kiinteistöille yhteensä 73 kpl mukaan lukien rakentamattomat kiinteistöt. Vastauksia palautettiin 44 kpl, eli koko alueen vastausprosentti oli 60%. Kysyttäessä kiinteistöjen halukkuutta liittyä alueelle toteutettavaan vesihuoltoon vastaukset jakautuivat seuraavasti:

-55% vastaajista liittyisi heti,
-26% vastaajista liittyisi kahden vuoden sisällä ja
-19% vastaajista ei liittyisi lainkaan.

Kyselyn tulosten perusteella Kuutamotielle ja Tähtitaivaantielle sekä –kujalle laaditaan yleissuunnitelma vesihuollon toteuttamisesta. Lisäksi tutkitaan, voidaanko vesihuolto rakentaa myös Aurinkotielle. Vesihuollon toteutettavuus Aurinkotielle riippuu suunnasta, josta vesihuolto Kiilan alueelle tuodaan.

Alustava aikataulu
Suunnittelukonsultti laatii vesihuollon yleissuunnitelman ja ottaa suunnittelun aikana yhteyttä maanomistajiin, joiden omistamien kiinteistöjen alueelle vesihuolto sijoittuisi.

Yleissuunnitelman laatimisen jälkeen talven 2018 - 2019 aikana järjestetään asukasilta ja toteutetaan uusi sitova liittymishalukkuuskysely. Mikäli liittymishalukkuus edelleen on riittävän korkea, tehdään lopullinen päätös vesihuollon toteuttamisesta ja toteutuksen laajuudesta. Arvioitu ajankohta rakentamisen aloittamiselle on vuosi 2019.

Liittymishalukkuuskyselyn aluerajaus

Jos vesihuoltoverkosto päätetään toteuttaa, sille määritellään toiminta-alue, jolla vesihuoltoon liittyminen on pakollista. Toiminta-alue määritetään 100 metrin etäisyydelle vesihuoltolaitoksen runkolinjoista (putkista). Liittymisvelvollisuus ei koske tätä etäämpänä sijaitsevia rakennuksia. Vapautus liittymisvelvollisuudesta voidaan myöntää, jos vesihuoltolaissa mainitut perusteet täyttyvät. Vapautusta liittymisvelvollisuudesta voi anoa Vantaan kaupungin ympäristökeskukselta vasta sitten, kun verkosto on rakennettu valmiiksi.

Vesihuoltolaitoksen veloittamista maksuista ja taksoista saa tietoa Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY:n internetsivuilta https://www.hsy.fi/fi/asiointi/uudelle-asiakkaalle/vesihuolto/Sivut/default.aspx. Hinnaston 2018 mukaisesti HSY:n verkostoihin liityttäessä peritään liittymismaksu, liitostyömaksu vesijohtoon ja jätevesiviemäriin sekä tonttijohtojen rakentamismaksu 0-3 metriä, jotka ovat esimerkkitapauksissa yhteensä noin:

omakotitalo 100 m2 6000 € (sis. alv)
omakotitalo 150 m2 7700 € (sis. alv)
omakotitalo 251 m2 10500 € (sis. alv)

Vesihuoltolaitoksen runkojohdosta eteenpäin kiinteistön putkien rakentaminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Ohjeellisena arviona tonttijohdon rakentamiskustannuksille voidaan pitää noin 100 €/m, mutta muun muassa maaperäolosuhteet vaikuttavat kunkin tontin toteutuskustannuksiin. Lisäkustannuksia saattaa tulla mahdollisesti tarvittavasta kiinteistökohtaisesta jätevedenpumppaamosta.

Lisätietoja: https://www.hsy.fi/fi/asiointi/Sivut/default.aspx

HSY:n liittymispalvelut: ma-pe 8.30-15.30 puh. 09 1561 2110 tai asiakaspalvelu@hsy.fi

HSY:n yhteyshenkilö: Minna Järvenpää, puh. 050 375 7375, minna.jarvenpaa@hsy.fi

Vantaan kaupungin yhteyshenkilö: Marja Leppänen, puh. 050 302 4296, marja.leppanen2@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter