Varikon suunnittelu alkaa (tarkastelualue 931200)

Suunniteltava varikko sijaitsee Vaaralan kaupunginosassa, Kehä III ja Länsimäentien liittymän eteläpuolella. Raideliikenne varikkoalueelle kulkee Fazerintien ja Länsimäentien risteyksestä Länsimäentietä pitkin. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa ja se on pääosin Vantaan kaupungin omistuksessa. Varikkorakennusten laajuus on yhteensä noin 10 000 kerrosneliömetriä. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu pääosin asemakaavoittamattomia metsäalueita ja se on osin Fazerilan pohjavesialueella. Varikon paikan valintaan ovat vaikuttaneet suunnittelualueen laajuus, sijainti suurten väylien läheisyydessä sekä varikon mahdollinen käyttö Helsingin raitiotielinjoille tulevaisuudessa.

Mielipiteitä voi jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta 6.5.2021 mennessä. Kirjalliset mielipiteet lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@vantaa.fi tai osoitteeseen: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki. Ilmoitathan mielipiteessä kaavatyön numeron 931200, oman osoitteen sekä sähköpostiosoitteesi. Suunnittelualuetta koskevat mielipiteet 23.11.2020 vireille tulleesta Vantaan ratikan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (062800) otetaan tässä kaavatyössä huomioon.

Linkki kaavatyöhön

Ratikan asemakaavat (tarkastelualue 062800) 

Ratikan asemakaavojen päätarkoituksena on osoittaa riittävä tila ratikan infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle. Osin tämä tarkoittaa olemassa olevan katualueen leventämistä, osin uuden katualueen kaavoittamista ja osin muiden välttämättömien kaavamuutosten tekemistä. Niillä alueilla, joilla asemakaavaa ei vielä ole, laaditaan uudet asemakaavat. Ratikkareitin varrella tehdään myös laajempia, reitin varren kaupunkikehittämiseen liittyviä asemakaavoja yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Asemakaavat valmistellaan vaiheittain selvitysten, mielipiteiden, vaikutusten arviointien sekä ratikan katu- ja puistosuunnittelun pohjalta. Kaavojen tarve ja rajaukset selviävät, kun katu- ja puistosuunnittelu etenee ja ratikan vaatimat tilavaraukset selviävät. Rajauksista ja kaavatyön aikatauluista luodaan myöhemmin kartta tälle sivulle.

Asemakaavaehdotusten luonnosten valmistumisesta ja kaavan etenemisestä ilmoitetaan kirjeitse maanomistajille ja -haltijoille, joita asemakaavoitus koskee.

Kun luonnokset valmistellaan asemakaavaehdotuksiksi, niiden nähtäville asettamisesta ja lausuntojen pyytämisestä päättää kaupunginhallitus tai kaupunkisuunnittelulautakunta. Tavoitteena on, että ehdotukset asetetaan nähtäville vaiheittain kesän 2021 ja vuoden 2022 alun välisenä aikana. Tällöin ratikan asemakaavat kuulutetaan nähtäville ja ne löytyvät virallisesti kaupungin verkkosivuilta.

Nähtävillä olon aikana kaavaehdotuksista pyydetään lausunnot ja kuntalaiset sekä osalliset voivat jättää niistä muistutuksen. Asiakirjat ja havainnollistava materiaali tulevat tällöin nähtäville näille sivuille. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan myös suunnittelualueisiin kuuluvien ja rajoittuvien kiinteistöjen ulkopaikkakuntalaisille omistajille ja haltijoille kirjeitse.

Nähtävillä olon jälkeen asemakaavaehdotukset viimeistellään hyväksyttäviksi, elleivät muutokset ole niin merkittäviä, että ehdotukset on tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Niistä merkittävimmät hyväksyy kaupunginvaltuusto ja muut kaupunkisuunnittelulautakunta. Tavoitteena on, että ne voidaan hyväksyä viimeistään vuoden 2022 aikana.

Tarkempia tietoja asemakaavoista löytyy niiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf).

Ajankohtaista