Sijoitusluvat

Pysyväisluonteisten maanalaisten ja -päällisten rakenteiden sekä rakennelmien sijoittaminen kaupungin hallinnoimalle yleiselle alueelle edellyttää sijoituslupaa.

Sijoituslupa antaa rakenteelle oikeuden sijaita yleisellä alueella. Rakenteiden ja rakennelmien sijoittamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa.

Sijoituslupaa haetaan muiden lupien tapaan Lupapiste-asiointipalvelun kautta.

Varsinainen työ rakenteen sijoittamiseksi vaatii erillisen työluvan. Lisätietoa työluvista löytyy katu- ja viheraluelupia koskevilta sivuilta.

Sijoitusluvan varaiset rakenteet ja rakennelmat

 • Maan alle sijoitettavat putket ja kaapelit sekä näitä palvelevat vähäiset laitteet, kuten jakokaapit ja kaivot
 • Rakennuksien yleisen alueen puolelle ulottuvat osat (salaojat, routaeristeet, anturat, parvekkeet ja muut vastaavat riippumatta ylityksen suuruudesta)
 • Yleiselle alueelle sijoittuvat pelastustiet ja nostopaikat
 • Kiinteistöjen muurit, aidat ja muut rakennelmat, jotka sijoittuvat osin tai kokonaan yleiselle alueelle
 • Yleiselle alueelle johtavat avo-ojat ja muut hulevesien johtamiseen liittyvät rakenteet

Poikkeukset sijoitusluvan tarpeeseen

 • Kiinteistö liittyy HSY:n vesihuoltoverkostoon lyhyellä kadun poikittaisella liitoksella, eikä asenna työn yhteydessä omia kaivojaan
 • Operaattori asentaa sähkö- tai tietoliikennekaapelin olemassa olevaan putkitukseen
 • Olemassa olevaa rakennelmaa korjataan vastaavalla (vikatyö tai paikallinen korjaustyö)
 • Pelastustie tai nostopaikka sijoitetaan kokonaisuudessaan ajoradalle (ajoneuvot huomioitu katurakenteissa)
 • Kadun suuntaisesti sijoitettavan vesi-, kaukolämpö- tai kaasuputken pituus on alle 20 metriä
 • Kadun suuntaisesti sijoitettavan sähkö- tai tietoliikennekaapelin pituus on alle 40 metriä

Edellä mainituissa tapauksissa voidaan hakea suoraan työlupaa Lupapisteen kautta.

Sijoitussuunnitelmat

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa kunnallistekniikkaan perehtyneen asiantuntijan tekemät sijoitussuunnitelmat.

Suunnitelmat on tehtävä kadun tai puistoalueen asemapiirrokseen ja tyyppipoikkileikkauksiin.

Piirustuksia käytetään myös pohjana mikäli nykyiset kanta- ja johtokartta eivät ole ajan tasalla eli katu on juuri rakennettu.

Mikäli kadusta ei ole olemassa ajantasaisia piirustuksia, sijoitussuunnitelma on tehtävä ajantasaiselle kanta- ja johtokartalle.

Asemapiirustukset on luettavuuden parantamiseksi esitettävä värillisenä siten, että uudet johdot ja rakenteet viiteteksteineen esitetään punaisella, pohjakartta mustalla/harmaalla ja olemassa olevat johdot vihreällä.

Valokuvasovitteet esim. jakokaappien sijoittamisesta ja muista maanpäällisistä rakenteista tulee myös liittää sijoituslupahakemukseen.

Katu- ja puistoalueiden asemapiirustuksia voi tilata katujen ja puistojen palvelualueen arkistonhoitajalta: Hannu Sorsa, 043 827 2535, etunimi.sukunimi@vantaa.fi.

Muuta kartta-aineistoa sijoitushakemuksille voi tilata Vantaan kaupungin kartanmyynnin sekä Karttatilauspalvelun kautta. Huomioi tällöin karttatilauksista perittävät maksut.

Sijoitussuunnitelmien mallikuvia: