Maanalaisten johtojen sijaintitietopalvelu

Maanalaisia johtoja

Maanalaisten johtojen sijaintiselvityksen tarkoituksena on estää johtojen vaurioituminen kaivu- tai muun maaperään kohdistuvan toimenpiteen yhteydessä. Ennen toimenpiteen aloittamista sen suorittajalla on velvoite hankkia kaikkien toimenpidealueen maaperään sijoitettujen johtojen sijaintitiedot.

Esim. viestintämarkkinalaki (393/23.5.2003 § 111)

Telekaapeleita vaarantava työ

Ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita. Teleyrityksen on annettava maksutta tietoja telekaapeleiden sijainnista. Teleyrityksen on annettava työn suorittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet.

Yleisten säännösten mukaisesti maanalaisia johtoja omistavan yrityksen tai laitoksen on tunnettava niiden sijaintitiedot. Vantaalla on pyritty määrätietoisesti sopimaan laitosten kanssa näiden sijaintitietojen viennistä kaupunkimittaukset ylläpitämälle johtokartalle. Katujen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen ja ylläpito on kaupungin tehtävä. Näiden alueiden hallinta edellyttää tietoa maanalaisten johtojen ja niihin liittyvien rakenteiden sijainnista. Johtokartalla on siis kaikkien yleisillä alueilla (kadut, torit, puistot) olevien maanalaisten johtojen sijaintitiedot. Johtokartalta kuitenkin puuttuu suurin osa yksityisten kiinteistöjen maanalaisista johdoista.

Edellä mainittujen sopimusten mukaisesti maankäytön asiakaspalvelupisteessä selvitetään kaikkien toimenpidealueen maanalaisten johtojen sijaintitiedot. Selvitys perustuu sijaintitarkkaan johtokarttaan. Tarvittaessa johtojen sijainti osoitetaan maastonäytöllä. Selvityksessä voidaan hyödyntää kunkin laitoksen verkkokarttaa ja rakenteilla olevan verkon suunnitelmakuvia. Asiakkaalle palvelu on maksutonta. Laitokset osallistuvat toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen.

Johtokartta ei sisällä Helsinki-Vantaan lentoasema-alueen (15 km2) eikä Liikenneviraston raideliikennealueiden johtotietoja. Tiedot ovat puutteellisia myös Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoimilta yleisten teiden tie- ja liitännäisalueilta. Näillä alueilla työskentely on aina luvanvaraista.

Kartoitusohjeet

Miksi maanalaiset johdot pitää kartoittaa?

Maanalaisten johtojen sijainninmittauksen tavoitteena on saada aikaan johtokartta, jonka perusteella kaikki maastossa olevat johdot voidaan myöhemmin paikantaa tarkasti uudelleen. Johtokarttaa käytetään yhdyskunnan maankäytön, kunnallistekniikan ja erilaisten johtoverkostojen suunnittelussa. Tarkan johtokartan avulla verkostojen jatkokset, haarakappaleet, putkitusten päät ym. kohteet on paikannettavissa siten, että verkostolaajennusten tai huoltotoimenpiteiden yhteydessä tarvittavat kaivutyöt voidaan minimoida. Johtokartan avulla ehkäistään kaivuvaurioiden syntyminen.

Uudet maanalaiset johdot tulee kartoittaa välittömästi niiden rakentamisen yhteydessä. Kartoitus on tehtävä avokaivannosta. Peittämisen jälkeen johtojen kartoittaminen vaikeutuu huomattavasti. Kaivannon peittäminen ja rakennetun johtoreitin osoittaminen maalimerkeillä tai puupaaluilla jälkikäteen tehtävää kartoitusta varten ei ole varma tapa.

Johtojen sijainnin määrittäminen hakulaitteilla on hidasta ja siten kallista toimintaa. Osa kohteista jää varmasti havaitsematta. Lisäksi paikannustarkkuutta heikentävät muut maanalaiset verkostot, maaperän ominaisuudet ym. seikat. Toisaalta tarkat kartoitusmenetelmät menettävät merkityksensä, mikäli kartoitus joudutaan tekemään jälkikäteen esim. luiskakauhan pyyhkäisyjäljistä.

Toiminta perustuu lainsäädäntöön

Katujen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen ja ylläpito on kaupungin tehtävä. Näiden alueiden hallinta edellyttää tietoa maanalaisten johtojen ja niihin liittyvien rakenteiden sijainnista. Kaupungin alueella toimiva, johtoja rakentava laitos saa maanalaisten johtojen sijoitusluvan yleisille alueille, mikäli sen omistamien johtojen sijaintitiedot viedään järjestelmällisesti johtokartalle.

Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA 895/1999 § 45):

Johdot ja laitteet katualueella

Kunta voi kadunpidon järjestämiseksi sekä katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden tilojen yhteen sovittamiseksi pitää kartastoa tai tiedostoa, johon johtojen, laitteiden ja rakennelmien omistajan tai haltijan tulee toimittaa tarpeelliset tiedot.

Johtoja rakentavan laitoksen velvollisuus on hallita verkostonsa sijaintitiedot. Vantaan kaupunki ylläpitää johtokarttaa, joten kaikkien laitosten kanssa on pyritty erikseen sopimaan johtojen sijaintitietojen viennistä johtokartalle. Kaupunki perii laitokselta maksun johtokartan laadinnasta ja ylläpidosta.