Geotekniikan yksikön esittely

Vantaa sijaitsee suurelta osin vanhalla merenpohjalla, joka maankohoamisen seurauksena paljastui viimeisen jääkauden jälkeen. Kaupungin rakentaminen vaikeisiin pohjasuhteisiin on edellyttänyt panostamista geoteknisiin tutkimuksiin ja suunnitteluun. Tehtäväkenttään erikoistunut geotekniikkayksikkö perustettiin 1970-luvulla maatutkimustoimiston nimellä.

Geotekniikkayksikkö kuuluu Maankäytön ja ympäristön toimialan kuntatekniikan keskukseen. 2000-luvulla yksikön koko on vakiintunut noin 25 henkilöön koostuen toimistohenkilöstöstä, maastotutkimusyksiköstä ja maalaboratoriosta.

Geotekniikan yksikön päätehtäviä ovat

Kaupungin tarvitsemat geotekniset tutkimus- ja suunnittelupalvelut

Geotekniikkayksikkö tuottaa tai hankkii geoteknisiä tutkimus- ja asiantuntijapalveluja kaupungin maankäytön ja ympäristön sekä tilakeskuksen toimialoille. Tutkimukset toteutetaan oman maatutkimusyksikön ja maalaboratorion toimesta sekä sopimuskonsulttien avulla.

Geotekniset tietopalvelut

Yksikkö ylläpitää rekisteriä kaupungin alueella tehdyistä maaperätutkimuksista, joita ovat esimerkiksi pohjatutkimukset kuten kairaukset ja maalaboratoriotutkimukset sekä pohjavesimittaukset ja antaa niistä tietoja maksutta.

Ylijäämämassojen käytön ja sijoituksen suunnittelu

Yksikkö suunnittelee ja kehittää yhteistyössä muiden maankäytön ja ympäristön toimialueiden kanssa puhtaiden ylijäämämaiden sijoituskohteita sekä uusiokäyttöä.

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen toteutus

Yksikkö suunnitteluttaa ja valvoo kaupungin hallinnoimien pilaantuneiden maa-alueiden kunnostustöitä. Lisätietoja: Pilaantunut maaperä.

Rakentamisen ympäristövaikutukset

Yksikkö vastaa maaperään liittyvien ympäristövaikutusten selvityksistä, esimerkiksi pohjaveden hallinta, tärinä, maapohjan painumat tai siirtymät.

Maatutkimus

Vantaan kaupungin maatutkimus on kerännyt yli 40 vuotta tietoja maaperästä, pohja- ja orsivesien pinnoista, sekä laatinut maastomalleja ja tehnyt tarkkavaaituksia kaupungin alueelta. Käytössämme on kolme monitoimikairaa varusteineen. Maastomittauksissa on käytössä uudenaikaisia takymetri ja GPS -mittausvälineitä.

Vantaan kaupungin maatutkimus tekee edellä mainittuja tutkimuksia vain kaupungin omiin kohteisiin.

Pohjatutkimukset

Maatutkimus suorittaa geotekniseen suunnitteluun tarvittavat pohjatutkimukset. Käytössämme olevat monitoimikairat on varustettu maastotallentimilla, jolloin tiedot kairauksista saadaan lähes reaaliajassa asiakkaiden käyttöön. Monitoimikairoilla pystymme tekemään perinteisten kairauksien (painokairaus, heijarikairaus, porakonekairaus, siipikairaus) lisäksi pohjavesiputkien asennusta sekä ottamaan häiriintyneitä ja häiriintymättömiä maanäytteitä.

Geotekniset mittaukset

Rakentamisen kannalta tärkeä tieto on seurata pohjavesitilannetta ja maanpainaumia. Pohjaveden tarkkailuputkista seurataan pohjaveden pinnan vaihteluita eri vuosina. Pohjaveden tarkkailuputkia on yksikön toimitaaikana asennettu yli tuhat kappaletta. Näistä putkista noin viittäsataa mitataan ainakin kerran vuodessa. Mittauksia voidaan tarpeen mukaan tehdä tiheämmin. Mittaustietoja on tallennettu rekisteriin useammalta vuosikymmeneltä.

Painumamittauksia tehdään tarkkavaaituskoneella. Tarkkavaaituksia tehdään valituista kohteista ympäri kaupunkia. Tarkkavaaituksilla seurataan maanrakenteiden toimivuutta ennen ja jälkeen rakentamisen.

Tarkkavaaituksia voidaan tehdä esirakennustoimenpiteiden yhteydessä, esimerkiksi mittaamalla painopenkereitä tai jo rakennettuja rakenteita (tiet, kadut, pihat, rakennukset). Tarpeen vaatiessa seurantamittauksia voidaan tehdä yli 10 vuotta rakentamisen jälkeen.

Maastomallit

Maastomalleja käytetään avuksi suunniteltaessa maankäyttöä, liikenneverkkoja ja kunnallistekniikkaa. Maastomalleja mittaamalla saadaan tarkka päivitetty tieto suunnitellusta alueesta. Maastomalleihin tallennetaan aina x, y, z -koordinaatit jolloin saatuja mittaustietoja voidaan käyttää avuksi massoja laskettaessa. Mittaustulokset tallennetaan laajaan sähköiseen tietokantaan.

Laboratorio

Kaupungin oma laboratorio tekee maanäytteille kaikki tarvittavat laboratoriokokeet. Kemialliset ominaisuudet analysoi Helsingin kaupungin ympäristökeskus. Laboratoriossa tehdään rakeisuusmäärityksiä sekä häiriintymättömistä että häiriintyneistä näytteistä. Käytössämme on alan uusimmat tutkimuslaitteet. Rakeisuuskäyrät arkistoidaan sähköiseen tietokantaan.

Ajankohtaista