Rakentamiseen, asumiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset

Ilmoitus ympäristöä haittaavasta rakennustyöstä

Ympäristöä haittaavasta rakennustyöstä on tehtävä Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 18 §:n nojalla ilmoitus ympäristökeskukselle riittävän ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoitusvelvollisuus koskee rakennusten ulkoseinien ja muiden ulkona olevien rakenteiden, kuten siltojen, kaiteiden ja vastaavien rakentamista, piikkausta, kemiallista maalinpoistoa, elementtisaumausten purkua / uusimista, purkutyötä, märkähiekkapuhallusta ja muuta korjaustyötä. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä rakennuksen ulkoseinien ja muiden ulkona olevien rakenteiden vähäisestä paikkauskorjauksesta.

Vapautus liittymisvelvollisuudesta vesijohtoon ja viemäriin

Vesihuoltolain (119/2001) 10§:n mukaan alueella, missä on yleinen vesijohto- ja viemäriverkosto on kiinteistö liitettävä vesijohto- ja viemäriverkostoon. Vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisestä saa tietoa HSY Vedeltä. Ympäristöjohtaja voi myöntää vapautuksen liittymisvelvollisuudesta perustellusta syystä. Vapautusta haetaan pääsääntöisesti internetissä Lupapiste –palvelun (www.lupapiste.fi) kautta.
Jos hakemusta ei ole mahdollista tehdä Lupapisteen kautta, ota yhteyttä ympäristökeskuksen ympäristötarkastajiin (yhteystiedot löytyvät oikealta kohdasta Vapautus liittymisvelvollisuudesta). Ohjeet vapautuksen hakemiseen ja tarvittavista tutkimuksista haettaessa vapautusta vesijohtoon liittymisestä löytyvät myös Lupapisteestä.

Vesihuoltolain (119/2001) 10 - 11 §:n mukaan vesilaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin, mutta kunnan ympäristösuojeluviranomaisen on myönnettävä vapautus liittymisvelvollisuudesta, jos:

1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy

2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sekä

  • vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai
  • jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista tai
  • huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tarkoitettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Öljy-, polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden käsittely

Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (10 §) sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (344/83) edellyttävät, että öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä muiden kemikaalisäiliöiden kunto on tarkastettava säännöllisin väliajoin. Tällä pyritään ehkäisemään vaarallisten kemikaalien ja nestemäisten ongelmajätteiden varastoinnista aiheutuvia päästöjä ja niiden haitallisia vaikutuksia, jotka ilmenevät ympäristön, kuten maaperän ja pohjaveden, pilaantumisena.

Tärkeän pohjavesialueen ulkopuolella sijaitseva maanalainen öljy-, polttoaine- ja muu kemikaalisäiliö on tarkastettava ensimmäisen kerran 15 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Toinen tarkastus on tehtävä 10 vuoden kuluessa ensimmäisestä tarkastuksesta ja kolmannen kerran sekä siitä eteenpäin 5 vuoden kuluessa edellisestä tarkastuksesta, ellei säiliön kuntoluokituksen vuoksi ole tarpeen tehdä tarkastuksia useammin. (ympäristönsuojelumääräykset)

Tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevat maanpäälliset öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt sekä maanalaiset polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta ja toisen kerran 5 vuoden kuluessa edellisestä tarkastuksesta. Siitä eteenpäin tarkastukset tulee tehdä 5 vuoden välein, ellei säiliön kuntoluokituksen vuoksi ole tarpeen tehdä tarkastuksia useammin. (ympäristönsuojelumääräykset)

Tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettava Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua asennuksesta ja sen jälkeen säiliön kuntoluokituksen edellyttämässä määräajassa. (KTMp 344/1983)

Säiliön tarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja, joka on säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päteväksi arvioima tarkastaja.

Käytöstä poistetun säiliön käsittely

Käytöstä poistetut säiliöt ovat riski maaperälle ja pohjavedelle. Vanhat säiliöt sekä niiden putkistot ovat osoittautuneet ongelmallisiksi varsinkin niissä tilanteissa, joissa säiliön tarkastuksista ja puhdistuksesta ei ole huolehdittu. Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 11 §:n mukaan käytöstä poistettu säiliö on poistettava maaperästä. Tällä varmistetaan, että säiliöön mahdollisesti jäävä öljy ei säiliön rikkoontuessa pääse pilaamaan maaperää. Säiliö on puhdistettava ennen poistamista. Todistus puhdistuksesta on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten. Puhdistuksen suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito.

Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se on ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa (1.6.2006) asianmukaisesti puhdistettu ja täytetty hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Säiliöiden täyttö- ja ilmaputket on kuitenkin poistettava.

Ympäristölautakunta voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu maanalainen säiliö, mikäli poistaminen on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle. Joissakin tapauksissa käytöstä poistettu säiliö esimerkiksi sijaitsee sellaisessa paikassa, että sen poistaminen aiheuttaa riskin kiinteistön perustuksille tai lähellä kulkeville sähkö- tai putkilinjoille. Tällöin säiliön poistamisesta aiheutuva riski on suurempi kuin tarkastetun ja puhdistetun säiliön jättäminen maaperään.

Poikkeusta säiliön jättämiseksi maaperään haetaan Lupapiste -palvelun (www.lupapiste.fi) kautta. Hakemuksessa esitetään perustelut säiliön jättämiselle. Maahan jätettävä säiliö on syytä täyttää esimerkiksi hiekalla, koska varsinkin terässäiliöt ruostuvat ajan myötä ja aiheuttavat siten maanpinnan sortumisriskin. Asiakirjat säiliön tarkastamisesta sekä puhdistamisesta tulee säilyttää, ja kiinteistön vaihtaessa omistajaa tulee uudelle omistajalle kertoa säiliön olemassaolosta.

Mikäli säiliön poistamisen yhteydessä havaitaan, että maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista, on aiheuttajan ilmoitettava siitä välittömästi valvontaviranomaiselle (Ympäristönsuojelulaki 76 §).

Ajankohtaista