Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta hyväksyi Tikkurilan, Kivistön ja Matarin päiväkotien tarveselvitykset 

Tiedote

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kokouksessa 16.5.2023 hyväksyttiin mm. Tikkurilan, Kivistön ja Matarin päiväkotien tarveselvitykset sekä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen lasten ja oppilaiden kuljetusten perusteet 1.8.2023 alkaen. 

Tikkurilan päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen 

Varhaiskasvatuspaikkojen tarve lisääntyy väestönkasvun myötä Tikkurilan suuralueella. Tikkurilan päiväkoti II vastaa tähän tarpeeseen ja korvaa Peltolan päiväkotipaviljongin huonokuntoisia tiloja. Päiväkodin uudisrakennus on suunniteltu toteutettavaksi 8-ryhmäisenä eli tilapaikkoja on 168. Sen tontti sijaitsee Tikkurilan Koivuhaassa, ja maa on Vantaan kaupungin omistuksessa. Tontti on asemakaavassa tällä hetkellä VP-aluetta eli puistoa. Alueesta on käynnissä kaavamuutos. Päiväkodin nimeksi tulee Puutarhatien päiväkoti, ja rakennuksen on tarkoitus valmistua kesällä 2026.  Uudisrakennuksen suuruus on 1823 brm2 ja sen kustannusennuste on 9,24 miljoonaa euroa (asia 8). 

Päätös: 
Päätettiin esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Tikkurilan päiväkoti II:n 28.4.2023 päivätty tarveselvitys sekä kustannusennuste 9,24 milj. euroa (alv 0 %, KL 116). 

Kivistön päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen 

Kivistön alue on voimakkaasti kasvava alue, joten 168-paikkaisen Kivistön päiväkoti II:n uudisrakennus vastaa kaupunginosan lapsimäärän kasvuun. Tontin sijainti on vielä avoin. Hanke vaatii asemakaavamuutoksen. Kaava-aikataulu ja tontin sijainti tarkentuvat hankesuunnitelmavaiheessa. Päiväkotihanke ei tarvitse väistötilaa, jos se etenee suunnitellussa aikataulussa ja toiminta saadaan aloitettua loppukesästä 2026. Uudisrakennuksen suuruus on noin 1824 brm2 ja sen kustannusennuste on 9,21 miljoonaa euroa (asia 9). 

Päätös: 
Päätettiin esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Kivistön päiväkoti II:n 2.5.2023 päivätty tarveselvitys ja sille kustannusennuste 9,21 milj. euroa (alv 0 %, KL 116). 

Matarin päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen 

Matarin päiväkodin 168-paikkainen uudisrakennus tarvitaan vastaamaan Korson suuralueen varhaiskasvatuksen tilatarpeisiin ja korvaamaan käyttöikänsä päässä olevaa Matarin paviljonkipäiväkotia. Päiväkodin tontti sijaitsee Matarin kaupunginosassa ja maa on Vantaan kaupungin omistuksessa. Alueesta on käynnissä kaavamuutos. Kaava-aikataulu tarkentuu hankesuunnitelmavaiheessa. Päivänkodin käyttöönotto olisi elokuussa 2026. Hankkeessa ei ole tarvetta väistötilalle, jos se etenee suunnitellussa aikataulussa ja toiminta nykyisessä Matarin paviljonkipäiväkodissa voi jatkua uudisrakennushankkeen valmistumiseen asti. Uudisrakennuksen suuruus on noin 1824 brm2 ja sen kustannusennuste on 8,92 miljoonaa euroa (asia 10). 

Päätös: 
Päätettiin esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Matarin päiväkodin 2.5.2023 päivätty tarveselvitys sekä kustannusennuste 8,92 milj. euroa (alv 0 %, KL 116). 

Muutoksia lasten ja oppilaiden kuljetusten perusteisiin 

Kuljetusperusteissa esitetään muutoksia lastensuojeluperusteisiin kuljetuksiin ja vammaisopetuksen oppilaiden kuljetuksiin tilapäishoitoon. Kyseisillä oppilailla on edelleen oikeus kuljetuksiin, mutta jatkossa kuljetuksista vastaa kaupungin sijasta hyvinvointialue. Oppilaat pääsisivät tältä osin kuljetuksiin aiempaa nopeammin, kun kuljetuksista päättäminen ja kuljetusten järjestäminen ei enää kiertäisi kasvatuksen ja oppimisen toimialan kautta. 

Koulumatkojen osalta kaupunki järjestää perusopetuslain mukaiset kuljetukset. Perusopetuslain vakiintuneen tulkinnan mukaan kuljetus esi- ja perusopetukseen järjestetään siitä osoitteesta, jonka mukaan lähikoulu määritellään eli väestörekisteriin merkitystä osoitteesta. Kuljetuksista varhaiskasvatukseen ei säädetä varhaiskasvatuslaissa, vaan ne ovat kunnan omassa harkinnassa. 

Niille 7.─9.-vuosiluokkien oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös, esitetään järjestettäväksi maksuton kuljetus julkista joukkoliikennettä käyttäen, kun koulumatka on yli kolme kilometriä. Aiemmin etuus myönnettiin 1.─6.-vuosiluokkien erityisen tuen oppilaille. Ehdotetun muutoksen myötä yläkoulun erityistä tukea saavien oppilaiden koulunkäynnin tuki paranee.  

Esiopetuksen ja 1.─2.-vuosiluokkien oppilaille esitetään järjestettäväksi maksuton kuljetus julkista joukkoliikennettä käyttäen silloin, kun koulumatka on yli kolme kilometriä. Aiemmin kilometriraja on ollut viisi kilometriä. Muutos parantaa esiopetuksen ja 1.–2.-vuosiluokkien mahdollisuutta kuljetusetuuteen (asia 12). 

Päätös: 
Päätettiin, että 

a) kuljetuksia varhaiskasvatukseen järjestettäessä noudatetaan seuraavia perusteita: 

1. Kuljetus voidaan järjestää kehityksen ja oppimisen tukea tarvitsevalle lapselle, jonka edun mukaista on osallistua varhaiskasvatukseen ja jonka huoltajalla on perusteltu este kuljettaa lapsi hänelle osoitettuun varhaiskasvatuspaikkaan. 

2. Kuljetuspäätös tehdään pääsääntöisesti yhteen suuntaan huoltajien ja varhaiskasvatuksen välisen yhteydenpidon turvaamiseksi. 

3. Kuljetuksen myöntäminen on harkinnanvaraista. Kuljetustarpeen arvioinnissa ja päätöksen perusteena otetaan huomioon, mikäli: 

i. lapselle osoitettuun varhaiskasvatuspaikkaan on yli 2 kilometrin matka lapsen kotoa; 

ii. lapselle osoitettuun varhaiskasvatuspaikkaan ei ole lapsen kotoa kohtuullista joukkoliikenneyhteyttä; 

iii. huoltajilla ei ole mahdollisuutta kuljettaa lasta tai kulkea matkaa lapsen kanssa; 

iv. lapsella on kuljetusta puoltava asiantuntijalausunto; tai 

v. perheen kokonaistilanne ei kohtuudella mahdollista lapsen kuljettamista. 

b) kuljetuksia esiopetukseen järjestettäessä noudatetaan seuraavia perusteita: 

1. Esiopetukseen tai esiopetuksen yhteydessä perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvalla lapsella (jäljempänä esiopetukseen osallistuva lapsi) on oikeus maksuttomaan kuljetukseen vain lapsen asuinpaikkaan perustuvan oppilaaksiottoalueen mukaiseen esiopetuksen tai valmistavan opetuksen järjestämispaikkaan (jäljempänä esiopetuksen järjestämispaikka). Maksuton kuljetus voidaan järjestää vain lapsen väestötietojärjestelmään merkitystä osoitteesta. 

2. Esiopetukseen osallistuvalle lapselle maksuton kuljetus järjestetään, kun matka kotoa esiopetuksen järjestämispaikkaan on yli kolme (3) kilometriä.  

3. Kuljetus esiopetukseen järjestetään ensisijaisesti maksamalla esiopetukseen osallistuvan lapsen huoltajalle avustuksena matkan kustannukset edullisimman julkisen joukkoliikenteen maksujen mukaisesti. Jos oppilaan kuljettaminen edellyttää oman auton käyttöä, voidaan maksaa saattamisavustuksena korkeintaan verohallinnon ohjeistuksen mukainen oman auton käytöstä maksettava enimmäiskorvaus, ei kuitenkaan enempää kuin mitä oppilaan taksikuljetus tulisi kaupungin järjestämä maksamaan. Korvaus maksetaan huoltajalle jälkikäteen toteutuneiden esiopetuspäivien ja matkojen mukaan. Huoltaja sitoutuu huolehtimaan kuljetuksesta koko lukukauden ajan.  

4. Taksikuljetus voidaan järjestää lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan lausuntoon perustuen ja vain siksi ajaksi, jona huoltajalla on tosiasiallinen este kuljettaa lastaan. Päätöksentekijä ottaa edellä mainitun lausunnon huomioon tehdessään kuljetuspäätöstä. 

c) koulukuljetuksia järjestettäessä noudatetaan seuraavia perusteita: 

1. Oikeus maksuttomaan kuljetukseen on vain perusopetuslain 6 §:ssä tarkoitettuun lähikouluun tai kunnan osoittamaan muuhun opetuspaikkaan. Maksuton kuljetus järjestetään siitä oppilaan väestötietojärjestelmään merkitystä osoitteesta, jonka perustella oppilaalle on osoitettu lähikoulu. Mikäli oppilas on painotetussa opetuksessa muualla kuin lähikoulussa, kuljetus voidaan myöntää, mikäli kuljetusperusteet täyttyivät myös oppilaan lähikouluun. 

2. Kuljetukseen oikeutetuille oppilaille, jotka osallistuvat kaupungin osoittamaan aamu- ja iltapäivätoimintaan, järjestetään kuljetus kotiosoitteesta aamupäivätoimintaan ja iltapäivätoiminnasta kotiin, tai vaihtoehtoisesti koulusta iltapäivätoimintaan. 

3. Kuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä käyttäen. Toiselta vuosiluokalta lähtien kuljetus voidaan järjestää myös vaihdollisten yhteyksien varaan. 

4. 1.–2. vuosiluokkien oppilaille järjestetään maksuton kuljetus julkista joukkoliikennettä käyttäen, kun koulumatka on yli kolme (3) kilometriä. 

5. Oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös, järjestetään maksuton kuljetus julkista joukkoliikennettä käyttäen, kun koulumatka on yli kolme (3) kilometriä. 

6. Valmistavassa opetuksessa oleville alle 10-vuotiaille oppilaille maksuton kuljetus järjestetään, kun koulumatka on yli kolme (3) kilometriä ja 10-vuotiaille ja vanhemmille, kun matka on yli viisi (5) kilometriä. 

7. Valmistavan opetuksen oppilaille kuljetus voidaan järjestää aluekoordinaattorin lausuntoon perustuen myös kilometrirajat alittaville matkoille kuuden (6) kuukauden ajaksi siitä, kun oppilas on aloittanut koulun Suomeen tulon jälkeen. 

8. Kuljetus julkista joukkoliikennettä käyttäen voidaan järjestää terveydellisen perusteen vuoksi lautakunnan hyväksymät kilometrirajat alittavilla koulumatkoilla lääkärin, psykologin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön lausunnon perusteella. 

9. Kuljetus voidaan järjestää taksikuljetuksena, mikäli oppilaan terveydentila sitä edellyttää. Perustelu taksikuljetuksen tarpeelle tulee ilmetä lääkärin, psykologin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön lausunnosta. Tällä menettelyllä taksikuljetus voidaan järjestää yhden lukuvuoden ajalle. Seuraavana lukuvuonna taksikuljetusperusteiden täyttyminen arvioidaan koululla. Tämän jälkeen taksikuljetustarpeesta tulee toimittaa vastaava lausunto uudelleen. Taksikuljetus voidaan myöntää myös pidemmälle kuin kahden vuoden ajalle, mikäli oppilaan kuljetustarve on pysyvä. Aluekoordinaattorin lausunnolla taksikuljetus voidaan myöntää korkeintaan kahden kuukauden ajalle oppilaille, jotka ovat vasta saapuneet maahan. 

10. Vammaisopetuksen oppilaalle järjestetään kouluun tapahtuvien kuljetusten lisäksi jatko-opiskelupaikkaan tutustumismatkat, työhön tutustumisjakson matkat sekä opetuspaikan vaihdosta johtuvat koulumatkat kuten oppilaan päivittäinen koulukuljetuksen järjestäminen edellyttää. 

11. Taksikuljetus järjestetään lääkärin lausunnon perusteella myös muussa kuin perusopetuslain 6 §:ssä tarkoitetussa lähikoulussa Vantaalla tai kunnan osoittamassa muussa opetuspaikassa opiskeleville oppilaille, jotka tapaturman tai vamman seurauksena ovat tilapäisesti kykenemättömiä kävelemään kouluun tai käyttämään julkista joukkoliikennettä koulumatkoillaan. 

12. Taksikuljetuspäätöksen voimassaoloaikana oppilaalla on oikeus siirtyä käyttämään taksin sijasta julkista joukkoliikennettä myös näiden kuljetusperusteiden mukaiset normaalit kilometrirajat alittavilla matkoilla, paitsi tilanteissa, joissa kuljetus on myönnetty tien vaarallisuuden perusteella. 

13. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on huoltajan toimesta tapahtuva oppilaan saattaminen kouluun ja saattamisavustuksen maksaminen huoltajalle. Saattamisavustuksena maksetaan koululaiskausilipun hinta. Jos oppilaan kuljettaminen edellyttää oman auton käyttöä, voidaan maksaa saattamisavustuksena korkeintaan verohallinnon ohjeistuksen mukainen oman auton käytöstä maksettava enimmäiskorvaus, ei kuitenkaan enempää kuin mitä oppilaan taksikuljetus tulisi kaupungin järjestämä maksamaan. Korvaus maksetaan huoltajalle jälkikäteen toteutuneiden koulupäivien ja matkojen mukaan. Huoltaja sitoutuu huolehtimaan kuljetuksesta koko lukukauden ajan. 

14. Koulumatkan vaarallisuutta arvioitaessa tietä ei pidetä vaarallisena, jos nopeusrajoitus on enintään 50 km/h. Jos nopeusrajoitus on yli 50 km/h, tietä ei pidetä vaarallisena, jos siinä on erillinen kevyen liikenteen väylä tai leveä piennartila. Tien ylitystä ei pidetä vaarallisena, jos tiellä on merkityt suojatiet tai liikennevalot, ja nopeusrajoitus on enintään 50 km/h. Koulumatkan vaarallisuuden arviointiin vaikuttavat lisäksi tien geometria ja näkyvyys sekä oppilaan ikä. 

15. Työelämään tutustumisjaksojen ajalle maksuton kuljetus järjestetään työpaikkoihin, jos kuljetuksen myöntämisperusteet matkan pituuden osalta täyttyvät. Maksuton kuljetus myönnetään seutukuntiin sekä Tuusulaan, Sipooseen, Keravalle ja Nurmijärvelle. Muihin kuntiin maksutonta kuljetusta ei myönnetä. 

d) tämän päätöksen mukaiset kuljetusperusteet tulevat voimaan 1.8.2023 alkaen, ja 

e) tällä päätöksellä kumotaan opetuslautakunnan päätös 18.1.2021 § 8. 
  

Esityslistalla lisäksi:   

  • Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset (asia 5) 
  • Virkasuhteisen vakanssin 404791 Talous- ja hallintopäällikkö virkanimikkeen muuttaminen Yhteisten palveluiden päälliköksi (asia 6) 
  • Maksuton heinäkuu 2023 Vantaan kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaille (asia 7) 
  • Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus (asia 11) 
  • Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan päivitys 1.8.2023 alkaen (asia 13) 
  • Varhaiskasvatuksen palvelusetelin ylimääräinen indeksitarkistus 1.8.2023 alkaen (asia 14) 
  • Ryhmäperhepäiväkoti Ruiskukan lakkauttaminen 1.8.2023 alkaen (asia 15) 
  • Perusopetuksen lehtorien virkasuhteisten vakanssien (900103 ja 900104) perustaminen (asia 16) 
  • Toisen asteen opinto-ohjaajan vakanssin 900183 perustaminen 1.8.2023 alkaen (asia 17) 

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.   

Ajankohtaisissa asioissa varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä esitteli varhaiskasvatuksen paikkatilannetta ja vs. perusopetuksen johtaja Pepita Kaskentaus oppilaiden hyvinvointituloksia (SchoolDay). 

Esityslista kokonaisuudessaan

 

 

  

 

 

Avainsanat

LautakunnatPäiväkoditKoulukuljetus