Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta jätti pöydälle Kulomäen opetuspisteen hankesuunnitelman

Tiedote

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kokouksessa 15.3.2022 jätettiin pöydälle Kulomäen opetuspisteen hankesuunnitelma ja hyväksyttiin suomenkielisen perusopetuksen ensimmäisten luokkien enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2022–2023.

Kulomäen opetuspiste eli nykyisen Vierumäen koulun Metson opetuspiste sijaitsee Korson kaupunginosassa osoitteessa Maauuninpolku 3. Sinne tarvitaan terveelliset, turvalliset opetuksen tilat ja tehdään opetussuunnitelman ja pedagogisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet.

Tarve on vuonna 1981 rakennetun talon tilamuutoksille ja tekniselle peruskorjaukselle. Hankkeen kustannusennuste on 2 590 000 euroa (alv 0 %). Kulomäen opetuspisteen hanke kuuluu kaupunkitasoiseen palveluverkkosuunnitelmaan 2018─2027. Korson Kulomäen opetuspisteen hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen sekä toimitilajohtamisen edustajien kanssa (asia 6).

Päätös: Jätettiin pöydälle Kulomäen opetuspisteen 1.3.2022 päivätty hankesuunnitelma ja tavoitehinta 2 590 000 euroa (alv 0 %)

Suomenkielisen perusopetuksen ensimmäisten luokkien enimmäisoppilasmäärät lukuvuonna 2022–2023

Oppilaille tulee perusopetuslain mukaan osoittaa opiskelupaikaksi ns. lähikoulu tai muu soveltuva paikka. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Opetuslautakunta on päättänyt, että Vantaalla on 1.8.2020 lähtien neljä oppilaaksiottoaluetta, Myyrmäki, Kivistö-Aviapolis, Korso-Koivukylä ja Tikkurila-Hakunila. Opetuslautakunta on lukuvuodesta 2006–2007 alkaen tehnyt erikseen päätöksen kunkin peruskoulun ensimmäisten ja seitsemänsien vuosiluokkien oppilaspaikkojen määristä ottaen huomion koulun tilat ja muut olosuhteet. Rehtorit perustavat tarvittavan määrän opetusryhmiä koulun talousarvion puitteissa.

Oppilaaksiottoalueiden vaatiman vuosittaisen luokkasuunnittelun valmistelusta ovat vastanneet aluepäälliköt. Aluepäälliköt ovat yhdessä alueensa koulujen rehtoreiden ja aluekoordinaattoreiden kanssa laatineet esityksen alueen ensimmäisten vuosiluokkien oppilaiden sijoittelusta. Alueellisista esityksistä on neuvoteltu perusopetuksen johtajan johdolla käydyssä perusopetusryhmäneuvottelussa, jossa on tehty lopullinen esitys enimmäisoppilasmääristä kouluittain.

Oppilaiden sijoittelu on tehty lautakunnan hyväksymien oppilaaksioton perusteiden mukaisesti eikä kokonaisoppilasmääriä saa ensimmäisillä luokilla ylittää muiden kuin alueelle muuttavien tai perusopetukseen valmistavasta opetuksesta siirtyvien oppilaiden osalta.

Suomenkielisen perusopetuksen ensimmäisten luokkien enimmäisoppilasmäärä lukuvuonna 2022-2023 (asia 11).

Päätös: Päätettiin
a) hyväksyä suomenkielisten peruskoulujen ensimmäisten vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät kouluittain lukuvuodeksi 2022–2023 liitteessä esitellyllä tavalla
b) että aluepäälliköt ja rehtorit eivät saa ylittää em. oppilasmääriä oppilaaksiotossa
c) että lukuvuoden aikana alueelle muuttaville oppilaille on määriteltävä lähikoulu, kuten muillekin oppilaille. Aluepäälliköt vastaavat lähikoulun määrittelystä. Muuttavien oppilaiden ja perusopetukseen valmistavasta opetuksesta siirtyvien oppilaiden osalta voidaan perustellusta syystä ylittää hyväksytyt enimmäisoppilasmäärät.

Esityslistalla lisäksi: 

  • Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutos 1.10.2022 lukien (asia 7)
  • Opettajavakanssien perustaminen tutkintoon valmentavaan koulutukseen Vantaan ammattiopisto Variaan 1.8.2022 alkaen (asia 8)
  • Esiluokanopettajan virkasuhteisten vakanssien (804016, 801326, 804005, 804018, 804017 ja 804011) lakkauttaminen (asia 9)
  • Ilolan ja Simonkylän koulujen vuosiluokkamuutosehdotus 1.8.2023 alkaen (asia 10)
  • Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon indeksitarkistus 1.8.2022 (asia 12)

Ajankohtaisissa asioissa kehittämispäällikkö Juhani Kärki esitteli kasvatuksen ja oppimisen toimialan digiohjelman.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin. 

Esityslista kokonaisuudessaan 

Avainsanat

LautakunnatPeruskoulut