Kaupunkiympäristölautakunta esittää hyväksyttäväksi Backaksen elämyskeskuksen kaavaa

Tiedote

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontui 22.3. Lautakunta käsitteli muun muassa Backaksen kartanoalueelle suunniteltavan elämyskeskuksen kaavamuutosta.

Havainnekuva Backaksen kartanoympäristön uudistumisesta.

Havainnekuva Backaksen elämyspuistosta

Backaksen kartanon ympäristöön on suunnitteilla elämyskeskus, uutta asumista ja palveluja. Elämyskeskuksesta tavoitellaan sekä kansainvälisesti että kaupungin elinvoiman kannalta merkittävää matkakohdetta, joka yhdistää suomalaisen luonnon, kulttuurihistorian ja kansainvälisesti kiinnostavat brändit. Livson Group Oy toteuttaa muumi- ja suomalainen luonto -aiheiset sisäpuistot sekä tapahtumakeskuksen palvelemaan kaiken ikäisiä.

Kaavamuutos on ollut lautakunnan käsittelyssä viimeksi loppuvuodesta 2021, minkä jälkeen kaavamuutos on ollut nähtävillä ja siitä on voinut jättää muistutuksen. Saapuneiden muistutusten johdosta kaavaan on tehty vielä tarkennuksia muun muassa ulkona järjestettävien tapahtumien meluhaittojen vähentämiseen ja hulevesien käsittelyyn liittyen. Kaavatyön edetessä on pyritty huomioimaan myös alueen asukkaiden huolia: maisema säilyy avoimena ja kartanoalue yleisön käytössä. Asuinrakentamisen määrää on pienennetty huomattavasti aiemmista suunnitelmista. Jalankulun ja pyöräilyn reittejä on lisätty. Koko alue pysyy erittäin vehreänä laajojen viheralueiden ja kasvikattojen ansiosta. Myös alueen eläimistön, lintujen, kalojen, lepakkojen ja pölyttäjien elinoloja turvataan kaavamääräyksin.

Lautakunta edellyttää, että sille tuodaan selvitys kaava-alueen ja sen lähiympäristön liikennejärjestelyiden toimivuudesta viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun kaavan mahdollistama elämyskeskus on valmistunut ja avattu käyttöön. Kaavamuutosta käsittelee seuraavaksi kaupunginhallitus, minkä jälkeen se etenee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Porttipuistoon päivittäistavarakauppa

Helsingin Osuuskauppa Elanto on hakenut poikkeamislupaa, jolla se voisi toteuttaa päivittäistavarakaupan Porttipuistoon, osoitteeseen Salpakuja 2 (asia 5). Kaupunki ei ole myöntänyt poikkeamislupaa alueen nykyisen kaavatilanteen ja tulevien kehittämistavoitteiden turvaamiseksi. Nykyinen asemakaava kieltää päivittäistavarakaupan myymälän sijoittamisen kiinteistölle. HOK Elanto on tehnyt kaupungin virkamiespäätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka lautakunta päätti nyt yksimielisesti hyväksyä osittain: poikkeamislupa myönnettäisiin haettua pienemmälle, korkeintaan 2700 k-m2:n kokoiselle päivittäistavarakaupalle määräajaksi, kevääseen 2030 saakka. 

Lautakunta katsoo, että päätös on valtuuston hyväksymän 2020 yleiskaavan linjauksen mukainen. Päätös ei tule haittaamaan alueen asemakaavoituksen suunnittelua, koska päivittäistavarakauppa tulee toimimaan jo olemassa olevassa liikekiinteistössä ja koska päätös on määräaikainen. Myönnettävän kerrosneliömetrimäärän pienentäminen vähentää sen yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia erityisesti Hakunilan keskustan kehittämiseen. 
Asiaa esitellyt kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine jätti asiasta eriävän mielipiteen. Kaupungin periaatteena on, että päivittäistavarakaupan sijoittuminen ratkaistaan asemakaavalla riittävien selvitysten perusteella, ei poikkeamisluvalla. Tällöin myös alueen asukkailla ja muilla toimijoilla olisi mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa alueen kehitykseen.

Tilaa ratikalle Hakunilan keskustaan kaavamuutoksella

Asemakaavamuutoksella varaudutaan Vantaan ratikkaan osoittamalla riittävä katutila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Hakunilantiellä ja Kyytitiellä suurentamalla katualueita ja pienentämällä muita alueita (asia 7). Muutos perustuu ratikan katusuunnitelmiin. Katualuetta levennetään sen verran, että ratikka, siihen liittyvä katuympäristö ja jalankululle ja pyöräilylle varatut parannetut yhteydet mahtuvat katualueelle. Kaavassa ei osoiteta uutta rakentamista. Huoltoasemarakennusten korttelialue esitetään muutettavaksi autopaikkojen korttelialueeksi. Ajoyhteysmerkintää muutetaan yhdessä korttelissa ja ajoliittymäkieltomerkintöjä muutetaan kolmessa korttelissa. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaisi kaavamuutoksen nähtäville.

Alkavia asemakaavatöitä Korsossa ja Varistossa

Lautakunnalle esiteltiin myös useita alkavia asemakaavatöitä. Korson Maakotkantielle suunnitellaan uutta asumista ja maantasokerrokseen liiketiloja. Luhtimäen alueelle Varistoon suunnitellaan monipuolisia pientaloja ja kerrostaloja. Pientalorakentaminen vaihtelee yhdestä kolmeen kerrokseen sisältäen muun muassa Townhouse-tyyppisiä kaupunkipientaloja ja erillispientaloja. Luhtitien varrelle tulee kolme kerrostaloa, joiden korkeus vaihtelee kolmesta viiteen kerrokseen. Uusi rakentaminen sijoittuu vuoden 1977 asuntomessualueelle. Lisäksi Vantaan rakennusjärjestyksen päivittäminen käynnistyy.

Alkavat kaavatyöt tuotiin lautakunnalle tiedoksi (asia 4). Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä kaavoituksen verkkosivuilla. Kaavaehdotuksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti tai edellä esitetyin muutoksin. 

Kokouksen esityslista Vantaan päätösarkistossa.
 

Avainsanat

KaavoitusKaupunkikehitys