Marraskuun asukasfoorumissa käytiin kattavasti keskustelua Korson asioista

Uutinen

Asiasanat

Korson suuralueDemokratia ja osallisuus

Syksyn asukasfoorumissa kaupungin johto ja asiantuntijat vastailivat korsolaisten kysymyksiin 21.11. klo 18-20.

Syksyn asukasfoorumi järjestettiin yhteistyössä Korson kyläneuvoston kanssa 21.11. klo 18–20 Lumosalissa ja etäyhteyksin. Asukasfoorumissa korsolaiset pääsivät keskustelemaan kaupungin johdon ja asiantuntijoiden sekä poliisin ja HSL:n edustajien kanssa alueen kuumimmista kysymyksistä.

Asukasfoorumin aluksi yleisö pääsi nauttimaan Vantaan musiikkiopiston opiskelijan Anita Minan pianoesityksestä. Kaupunginjohtaja antoi puheessaan ohjeita vantaalaisille energian säästämiseen ja kertoi muista kaupungin ajankohtaisista asioista. Aluearkkitehti Mari Jaakonaho kertoi, että Korson ydinkeskustan yleiskaava tulee korsolaisten kommentoitavaksi keväällä 2023. Elinkeinopalveluiden erityisasiantuntijaa Mirka Järnefelt esitti konkreettisena ideana keväälle 2023 järjestettäväksi Korson yritysfoorumi -tilaisuuden yhteistyössä kyläneuvoston ja paikallisten yritystoimijoiden kanssa.

Korsolaisilla pääsivät myös esittämään omia kiperiäkin kysymyksiään kaupungin johdolta. Keskustelussa nousi esiin kysymyksiä turvallisuustilanteesta, rotista, päivähoitopaikoista sekä tutusti rakentamisesta ja liikenteestä. Teemapöytäkeskusteluissa asukkaat ja etäosallistujat pääsivät keskustelemaan tarkemmin eri teemoista. Kaupungin yleisiin asioihin keskittyneen teemapöydän keskustelu striimattiin ja se on mukana tässä tallenteessa.

Asukasfoorumeja järjestetään kaksi kertaa vuodessa eri puolilla Vantaata. Jos et pääse paikalle tai ruudun ääreen tapahtuman aikaan, voit katsoa jälkikäteen tallenteen tilaisuudesta. Korson kyläneuvoston sivuilta ja Korso-lehdestä 1.12.2022 voit myös lukea jutut asukasfoorumista.

Vastauksia ennakkoon tulleisiin korsolaisten kysymyksiin

Kysymyksiä liikenteestä ja rakentamisesta

Vanha Porvoontie on erittäin liikennöity tie niin autoin, jalan kuin pyörilläkin. Tielle tulisi saada kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen tai muutoin tien turvalevennys.

Vanha Porvoontie on valtion ja Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima yleinen tie eikä valtiolla ole suunnitelmia jalankulku- ja pyörätien rakentamiselle.  Eteläpäässä välillä Lahdentie-Neidonrinne Vanha Porvoontie on kaupungin katu, jonne on laadittu yleissuunnitelma jalankulku- ja pyörätiestä. Rakentamisesta ei ole toistaiseksi päätöksiä, koska pyörätie on poikkeuksellisen hankala toteuttaa maaston poikkeuksellisen suurten korkeuserojen ja tonttiliittymien vuoksi. 

Miten etenee Vierumäentien jalkakäytävän rakentaminen?

Vierumäentien perusparannus on tällä hetkellä rakentamisohjelmassa vuodelle 2027–2028. Kapean katutilan haasteiden takia kohde vaatii vielä katusuunnitelmien tarkentamista ja rakentamisen aikaisten liikennejärjestelyiden suunnittelua.  

Mitä aiotaan tehdä pientaloalueiden teille, jotka ovat useassa paikassa erittäin huonoja?

Viimeisen vuosikymmenenaikana katujen ja puistojen investointimäärärahat ovat pääosin menneet uusien asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen. Keväällä 2023 laaditaan katujen ja puistojen investointiohjelma, jossa esitetään toimenpiteet ja rahoitustarve rakennus- ja korjausvelan kasvun hillitsemiseksi ja taittamiseksi.  

Miten alueen ulkoilumahdollisuuksia aiotaan kehittää? Esimerkiksi jokivarren reitin parantaminen, palveluiden lisääminen, pyöräteiden perusparannus, esimerkiksi kulkuyhteys Metsolan ja Pohjois-Nikinmäen välillä.

Korson alueen ulkoilureitistön kehittäminen seurailee alueen muiden hankkeiden edistymistä. Elmon alueella kehitetään mm. Rekolanojan vartta seuraavia reittejä, jotka pohjoisessa jatkuvat Metsopuistoon ja Ankkapuistoon. Metsopuiston ulkoilureittien ja puistosiltojen parantamisesta on valmistunut suunnitelma, joka toteutetaan vuonna 2023. Pyöräilyä edistetään Tikkurilasta Keravalle radan vartta kulkevan pohjoisbaanan rakentamisella vuoteen 2030 mennessä. Uudessa yleiskaavassa on esitetty Keravanjoen rantaan ohjeellinen ulkoilureitti. Itärannalla on nykyisellään käveltävissä ja pyöräiltävissä oleva reitti Leppäkorventien sillalta Ravuntien sillalle. Leppäkorventien pohjoispuolelle on hiljattain valmistunut kevyen liikenteen väylä, joka edistää yhteyksiä Metsolan ja Nikinmäen välillä.  Itä-länsisuuntaisia yhteystarpeita on tunnistettu muitakin, mutta ne eivät ole vielä kaupungin rakentamisohjelmassa. 

Harmaahylkeentie Leppäkorpi-Metsola -välillä on pimeä ja kapea. Pyörätie olisi ehdottomasti tarpeen.

Harmaahylkeentien pohjoisosaan on suunniteltu jalankulku- ja pyörätietä, jonka rakentaminen on rakentamisohjelmassa vuodelle 2024. Harmaahylkeentien eteläosa on asemakaavatonta aluetta, johon ei toistaiseksi voida toteuttaa raittia eikä siitä ole laadittu suunnitelmia.  

Korson pysäköintipaikkojen riittävyys huolestuttaa

Vaadittavien pysäköintipaikkojen määrä ja toteutustapa arvioidaan jokaisen hankkeen yhteydessä asemakaavassa ja rakennusluvassa.  

Miksi Mikkolan ilmoitustaulua ei ole uusittu?

Kaupungin, myös Mikkolan, ilmoitustaulujen kuntotarkistukset tehdään viikolla 47 ja tarvittaessa siistitään ympäristö. 

Mitä tehdään Korson juna-aseman uudistamiseksi?

Korson asema on Väyläviraston omistama ja hallinnassa. Aseman kunnosta käydään jatkuvaa keskustelua kaupungin ja valtion välillä. Korsonaukion kunnostus odottaa koko keskustan uudistamista. 

Mitä tehdään Hyljekujalle? Tie on huonossa kunnossa ja luvattu meluaita ei toteudu.

Lahdenväylä (VT4) on valtion tie, ja Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnassa jonka melusuojauksesta valtio vastaa. Kaupunki on useaan otteeseen lausunut ELY:lle melusuojauksen kiirehtimisestä, mutta valtiolta ei ole löytynyt toistaiseksi määrärahoja.  

Hyljekuja on ollut sirotepinnalla ja on pinnaltaan heikkolaatuinen. Kaupunki on siirtänyt päällystystä, koska on odotettu ELY:n meluseinän rakennustöitä. Katu kunnostetaan kesällä kesällä 2023, mikäli ELY:n meluseinän rakentamien ei ala silloin. 

Voisiko Metsolantielle asettaa pysäköintikiellon?

Kadunvarsipysäköintiä tarjotaan mm. vieraspysäköinnin tarpeisiin pientaloalueilla, pysäköinti pyritään keskittämään kaduille, jossa se ei vaikeuta kohtuuttomasti liikennettä. Kadunvarsipysäköinti laskee autojen ajonopeuksia, koska käytettävissä oleva ajorata kapenee. Suojatien eteen pysäköinti on kiellettyä ja kavennusten kohdalla ylittävä jalankulkija pääsee osittain pois pysäköityjen autojen katveesta ja myös ylitysmatka on kapeampi.  

Mitä tehdään kiviportaille, jotka ovat Korson K-Supermarketin ja S-Marketin välisellä alueella?

Portaille tehdään vielä lähiviikkoina vaarallisten rappusten korjaus, mutta varsinainen kunnostus alkaa kesällä 2023. 

Voisiko Mäyräkujalle tehdä hidasteen?

Töyssyjen tai korotusten toteuttaminen Mäyräkujalla ei ole mahdollista savisesta maaperästä tärinähaitan takia. Töyssyjä ja ajoradan korotuksia myös pyritään välttämään bussireiteillä. Ajoradan kavennuksia tai muita ratkaisuja voidaan tarkastella alueen tulevien suunnitelmien yhteydessä. 

Kysymyksiä Korson sosiaali- ja terveyspalveluista

Miksi en saanut aikaa diabeteshoitajalle Korson terveyskeskukseen lokakuussa 2022, vaan pyydettiin soittamaan uudelleen marraskuunpuolivälissä, kun uusi terveydenhoitaja astuu palvelukseen?

Terveydenhoitajatilanne on ollut haastava koko Vantaalla. Kaikki vakansseja ei useista yrityksistä ole Korsossa saatu täytettyä. Olemme tehneet yhteistyötä muiden terveysasemien kanssa ja asiakkaille on annettu aikoja myös muiden asemien terveydenhoitajille mahdollisuuksien mukaan. Nyt tilanne on parempi ja Korsossa aloittaa uusi terveydenhoitaja. Ilmeisesti asiakaan soittaessa ajanvarausaikoja ei ole ollut vielä varattavissa. Täten pyydetty soittamaan uudelleen. 

Miten jatkossa toimii Korsossa terveysasema ja palvelut?

Korson terveysasema toimii jatkossa kuten tähänkin saakka, lähipalveluna. Toimintaa tullaan kehittämään erilaisin toimintamallein mm. monialainen tiimimalli ja yhteistyötä tehdään erityisesti Keravan kanssa. Lääkärirekrytointiin panostetaan entisestään, jotta lääkärivirat saadaan täytetyksi omilla virkalääkäreillä 

Miten toimivat terveyspalvelut hyvinvointialueella?

Nykyisiä terveysasemia ei ole tarkoitus lakkauttaa. Vähintään samat aukioloajat, kuin tällä hetkellä, säilyvät myös ensi vuoden puolella. Panostamme jo tällä hetkellä siihen, että onnistumme rekrytoinnissa ja voimme täyttää ne vakanssit, joista puuttuu tekijä tällä hetkellä.   

Miten terveyspalvelut paranevat, kun sotekeskus aloittaa? 

Terveysasemilla lähdetään ensi vuoden alusta kehittämään STM:n Omalääkäri 2.0- ohjelman pohjalta omalääkäreihin tukeutuvaa tiimimallia. Alkuvaiheen painopisteenä tulee olemaan erityisesti säännöllistä palvelua tarvitsevien potilaiden hoidon jatkuvuuden parantaminen 

Miten voitaisiin saada lyhyemmät jonot lääkäriin?

Virkalääkärien rekrytointi on ollut haastavaa, vajetta on paikattu ostolääkäreillä. Hyvinvointialueelle siirryttäessä lääkäritilanne tulee korjaantumaan. Aikojen saatavuus tulee parantumaan lääkärivirkojen täyttymisen myötä 

Minkälaiset ovat Vantaa-Kerava sote-alueiden terveydenhoidon resurssit?

Talousarviossa terveydenhuollon palveluille on osoitettu lisäresurssia, jota toimialan sisällä on kohdennettu niihin tarpeisiin, jotka ovat painopisteitä mm. toiminnan kehittämisen kannalta. Kehittämistyöstä ollaan tekemässä työyhteisöjen arkea jatkuvan parantamisen työskentelytavoilla henkilöstöä osallistaen. 

Miten varmistetaan lääkäreiden riittävä suomen kielen taito?

Kaikilla Suomessa toimivilla lääkäreillä on kielitaitovaatimus. Valvira myöntää lääkäreille luvat toimia Suomessa laillistettuna lääkärinä ja luvan edellytyksenä on riittävä kielitaito. Lääkärin sukunimen perusteella ei voi tehdä johtopäätöstä kielitaidosta. 

Avainsanat

Osallistu ja vaikutaOsallisuus