Päiväkummun lähivirkistysalueen ja pientaloalueen laajennuksen kaavoitus alkaa - asukastilaisuus 4.4.

Uutinen

Asiasanat

Koivukylän suuralueKaupunkisuunnittelu

Päiväkummun pientaloalueen kupeeseen on tullut vireille kaavamuutos, jolla laajennetaan olemassa olevaa pientaloaluetta ja kaavoitetaan sen viereen virkistysalue.

Ilmakuva Päiväkummun alueelta

Kaavamuutosalue sijaitsee Päiväkummun pientaloalueen vieressä.

Kaavamuutos koskee aluetta, joka rajautuu pohjoisessa ja lännessä Keravanjokeen, idässä Päiväkummun pientaloalueeseen ja etelässä Laurintiehen. Alue on nykyisellään pääosin metsää.

Koko kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 22 hehtaaria. Siitä suurin osa eli noin 17 hehtaaria on Vantaan yleiskaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi ja loput noin 5 hehtaaria pientalovaltaiseksi asuinalueeksi.

Asuinalueen laajennuksen tarkka koko ja rajaus määritellään suunnittelun edetessä. Pientaloja kaavoitetaan enimmillään noin 220 asukkaalle, minkä lisäksi tarkastellaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle uusi päiväkoti.

Ulkoilualueelle on suunnitteilla ulkoilureittejä ja latuja. Keravanjoen varrella on arvokasta luontoa, jonka säilyminen turvataan. 

Kaavoituksen eteneminen ja asukasvuorovaikutus

Päiväkummun pientalotontit ja virkistysalue – nimisestä kaavamuutoksesta on julkaistu 10.3. osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan kaavoituksen tavoitteista, etenemisestä ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi vaikuttaa kertomalla siitä mielipiteensä suunnitelman nähtävilläoloaikana 10.3.–10.4. Kaavatyötä esitellään myös 4.4. pidettävässä asukastilaisuudessa, jossa esitellään Koivukylän suuralueen kaavoja. Tapahtuman kutsu Facebookissa.

Kaavatyön edetessä laaditaan kaavaehdotus, joka tulee valmistuttuaan nähtäville. Tavoitteena on saada kaavaehdotus nähtäville talven 2023–24 aikana.

Lisätietoja kaavan etenemisestä ja nähtävillä oleva osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaavan verkkosivuilla.

Avainsanat

PäiväkumpuKaavoitusOsallistu ja vaikuta