Työntekijöiden kokemia olosuhdehaittoja selvitettiin korjausten jälkeen

Uutinen

Asiasanat

Toimitilat

Kyselytutkimuksen avulla selvitettiin, miten Vantaan kaupungin työntekijät kokevat sisäilman olosuhteet korjausten jälkeen. Vastauksia saatiin yhteensä 186 työntekijältä, suuri kiitos kaikille vastaajille. Vastaukset auttavat kehittämään Vantaan sisäilmakorjauksia.

Rakennusmiehet tekevät sisäilmakorjausta

Sisäilmakorjaus vaatii hyvää suunnittelua ja ammattitaitoa.

Vastausten perusteella yleistilanne on pääosin hyvä. Kyselytutkimuksen tulosten perusteella yleisimmät olosuhdehaitat olivat tunkkainen (huono) ilma ja melu. Joissakin rakennuksissa yhä vielä korjausten jälkeenkin havaittiin homeen tai maakellarin hajua. Näitä esille nousseita asioita on lähdetty selvittämään tarkemmin. Korjausten aikaiseen viestintään pyritään kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Lisäksi useat kokevat sisäilmaan liittyvää huolta vielä korjausten jälkeenkin.

Aineisto

Toimitilajohtamisen yksikkö toteutti helmikuussa kyselyn, jonka avulla selvitettiin, miten työntekijät kokevat sisäilman olosuhteet korjausten jälkeen. Kolme päiväkotia oli ollut väistössä ja ne oli korjattu kokonaan, Kimokujan, Lehdokin ja Yrttitien päiväkodit. Muissa on korjattu osa tiloista kesän 2022 aikana, näitä ovat Kaivokselan, Kivimäen, Rekolan, Simonkallion ja Sotungin koulut sekä Varian Myyrmäen ja Koivukylän toimipisteet sekä Peltovuoren päiväkoti. Useat kyselyn kohteet odottavat lähestyvää peruskorjausta tai siirtymistä uusiin tiloihin, näitä ovat mm. Simonkallion koulu ja Kivimäen koulu. Näiden kesäkorjausten avulla pidetään rakennukset käyttökuntoisina laajempia korjauksia odottaessa.

Kokonaan korjattujen päiväkotien kyselyyn vastasi 67 % henkilöstöstä, ja osittain kesällä 2022 korjattujen kohteiden kyselyyn vastasi 34 % henkilöstöstä. Kyselyyn saivat vastata nimettömästi kaikki työntekijät, linkki kyselyyn lähetettiin esihenkilöiden kautta.

Olosuhdehaitat

Kokonaisuutta tarkasteltaessa kyselyn tuloksissa nousi esille erityisesti tunkkainen eli huono ilma, jota 46 % vastaajista piti viikoittaisena haittana korjausten jälkeen. Lisäksi 40 % vastaajista piti melua viikoittaisena haittana. Tunkkainen ilma haittasi enemmän niitä työntekijöitä, jotka työskentelivät vielä korjaamattomissa tiloissa.

Kyselyyn vastanneista noin 30 % piti viikoittaisena haittana likaa ja pölyä. Huono siivouksen laatu ja pölyisyys voivat lisätä esimerkiksi sisäilman tunkkaisuuden tunnetta. Noin viidennes kyselyyn vastanneista piti huoneilmaa liian viileänä talvikuukausina.

Homeen tai maakellarin hajua ei tulisi enää korjausten jälkeen esiintyä. Kuitenkin yksittäiset henkilöt raportoivat homeen hajusta viikoittaisena haittana. Hajuja havaittiin myös joissakin jo korjatuissa tiloissa. Asiaa tullaan selvittämään tarkemmin.

Huoli ja viestintä

Kyselyyn vastanneista noin joka toinen työntekijä koki yhä sisäilmaan liittyvää huolta korjausten jälkeen. Huolta koettiin kaikissa kohteissa. Huolta koettiin enemmän niissä tiloissa, joita ei vielä ollut korjattu. Vastaajat, jotka kertoivat kokevansa huolta sisäilmaan liittyen, raportoivat myös muita useammin olosuhdehaitoista.

Laajan, ajantasaisen tutkimustiedon mukaan sisäilman aiheuttamat oireet ovat useimmiten ohimeneviä, ja oireita pystytään lievittämään. Oireiluun suhtaudutaan aina vakavasti.

Kyselyn yhteydessä selvitettiin myös sitä, ovatko työntekijät kokeneet tiedottamisen riittäväksi korjausten aikana. Kohteiden välisissä tuloksissa oli paljon eroa. Tämä kertoo siitä, että osa kohteista on todennäköisesti saanut tiedotusta toisia enemmän, sillä kouluissa ei ole henkilökuntaa kesällä korjausten aikana. Kokonaisuutta tarkasteltaessa lähes puolet ei osannut sanoa mielipidettä asiasta, vain selvästi alle 40 % vastaajista piti tiedottamista riittävänä. Vantaan menettelytapaohje on uudistettu, tiedottamista tehostetaan ja siihen etsitään uusia keinoja.

Mitä seuraavaksi

  • Rakenteiden ilmatiiveyttä on jo selvitetty mm. Lehdokin ja Yrttitien päiväkodeissa.
  • Ilmanvaihtoon liittyviä säätöjä tehdään mm. Kimokujan päiväkotiin.
  • Toimitilajohtamisen yksikön asiantuntijat selvittävät homeen hajun syytä niissä kohteissa, joista asiasta raportoitiin.
  • Avoimissa kommenteissa nousi esille esimerkiksi Varia Koivukylän auditorion hajut. Hajun syy on jo selvillä ja korjaavia toimenpiteitä valmistellaan.
  • Joissakin avoimissa kommenteissa mainittiin viemärinhajuhaitasta. Näistä tämän tyyppisistä hajuista tulisi aina heti olla yhteydessä kiinteistönhoitoon, joka ensisijaisesti korjaa viat ja puutteet. Hajuhaittojen syytä selvitetään.
  • Siivouksen puutteista tulee tehdä siivousreklamaatio GM-palautejärjestelmän kautta, jotta myös ostopalvelu pysyy ajan tasalla ostetun palvelun tasosta.
  • Sisäilman olosuhdehaitoista, joita huolto ei ole onnistunut korjaamaan, tehdään sisäilmailmoitus sisäilma-asiantuntijoille, sisailma@vantaa.fi.
  • Jos epäilee lapsen oireiden liittyvän sisäilmaan, huoltajia kehotetaan ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon. Henkilöstön on syytä ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon hoitopolun varmistamiseksi. Oireilusta on syytä ilmoittaa myös rehtorille tai päiväkodinjohtajalle ja tehdä Tutka-ilmoitus, jotta kokonaiskuva on tiedossa. 
  • Avoimissa kommenteissa nousi esille myös se, että ilmanpuhdistimia ei voida pitää päällä niiden aiheuttaman meluhaitan vuoksi. Olisi tärkeää pitää ilmanpuhdistimet täydellä teholla aina silloin kun tiloissa ei työskennellä (illat, viikonloput, ruokatunnit, välitunnit). Lisäksi voidaan kokeilla erilaista laitetta, tästä voi olla yhteydessä sisäilma-asiantuntijoihin.

Tarkempaa tietoa Vantaan sisäilmakäytännöistä on verkossa osoitteessa vantaa.fi/sisailma.

Avainsanat

Sisäilma