Vantaan kaupunginhallitus käsittelee Osallistuva Vantaa-ohjelmaa: Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia halutaan parantaa

Uutinen
auringonkukat

Huurteiset auringonkukat

Kaupunginhallituksessa on esillä Osallistuva Vantaa -ohjelma 2022–2025 (asia 13). Kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Osallistumista ja vaikuttamista voivat lisätä esimerkiksi erilaiset kuulemistilaisuudet ja kuntalaisraadit, palvelujen suunnittelu yhdessä niiden käyttäjien kanssa ja asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa.
 
Uudella Osallistuva Vantaa -ohjelmalla on neljä päätavoitetta.
1. Vantaalaiset kokevat osallisuutta. 
2. Vantaalaiset ovat tyytyväisiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiinsa. 
3. Vantaan äänestysprosentti nousee kuntavaaleissa. 
4. Asukasvuorovaikutuksen kanavat ovat tunnettuja.
 
Ohjelmaa on valmisteltu vuorovaikutteisesti asukkaiden, henkilökunnan ja luottamushenkilöiden kanssa. Asukkaille Osallistuva Vantaa -ohjelma näyttäytyy monipuolisina suoran ja edustuksellisen osallistumisen mahdollisuuksina, entistä parempina sähköisen ja mobiilin osallistumisen työkaluina ja hyvänä viestintänä.
 
Kaupunginhallituksessa on esillä myös tuore henkilöstökertomus (asia 11), josta selviää muun muassa sairaspoissaolojen määrän lasku. Henkilöstökertomuksesta on tiedotettu aiemmin viikolla. Vantaan kaupungin henkilöstöstä naisia on 80 prosenttia ja miehiä 20 prosenttia.
 
Kaupunginhallituksessa on esillä valtuutettujen aloite ammattinimekkeiden neutralisoinnista (asia 15). Valtuutetut kiinnittävät huomiota sukupuoleen viittaavien ammattinimikkeiden käyttöön kaupungissa. Vuosien 2022–2025 strategiassa on linjattu, että Vantaan kaupungilla siirrytään käyttämään esihenkilö-termiä esimies-termin sijaan. Lisäksi henkilöstöpalveluissa on otettu käyttöön kaikessa uudessa materiaalissa termit esihenkilö ja lähijohtaminen (entinen esimiestyö). Muutos tehdään vähitellen myös vanhoihin materiaaleihin ja ohjeisiin, kun niitä päivitetään ja uusitaan. Vakanssien tehtävänimikkeiden osalta nimikkeiden neutralisointiin liittyvä työ on vie aikaa, sillä nimikkeiden muutos vaatii vakansseihin ja jopa työsopimuksiin liittyvää muutostyötä. Nimikkeiden neutralisoinnin näkökulma pidetään kuitenkin mielessä, kun vakanssimuutoksia tehdään.
 
Valtuutetut ovat tehneet aloitteita myös liittyen työllisyyteen. Esillä kaupunginhallituksessa ovat aloite työsetelikokeilusta alle 25-vuotiaille työttömille (asia 16) ja aloite henkilöstövuokrausyksikön tai -yhtiön perustamisesta pitkäaikaistyöttömien työllistämisen tukemiseksi (asia 17).
 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Vantaan kaupunginhallituksen lausuntoa Vantaan Energia Oy:n lämmön kausivarastoa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (asia 20). Vantaan Energia suunnittelee kallioluolaston louhimista 50–60 metrin syvyyteen lämmön kausivarastointia varten Vantaan Kuninkaalaan, Kuusikon-Variskallion alueelle. Varaston louhintatilavuus kokonaisuudessaan on noin 1 000 000 m³. ELY-keskuksen on tarkoitus antaa arvioinnista perusteltu päätelmä kevään aikana.
 

Avainsanat

Osallistu ja vaikutaPäätöksetOsallisuus