Hulevesien hallinta ja tulvien ehkäisy

Asiasanat

AsuminenKaupunkisuunnitteluRakentaminen

Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilla alueilla muodostuvaa sade- ja sulamisvesien pintavaluntaa. Hulevesiin luetaan myös perustusten kuivatusvedet.

Sadevettä kivetyksellä ja asfaltilla lätäkkönä.

Mitä tiiviimmin alue on rakennettu ja mitä suurempi osa valuma-alueen pinnoista on vettä läpäisemätöntä, sitä enemmän ja nopeammin muodostuu pintavaluntaa eli hulevesiä.

Kaupunkirakenteen tiivistyessä ja tonttikoon pienentyessä yhä laajempi osa maapinnasta on peitetty rakennusten ja asfalttipinnan alle. Vettä imevän maanpinnan osuus vähenee ja lisäksi vettä haihduttavien puiden määrä vähenee, joten pintavalunta lisääntyy. Hulevedet kuljettavat myös epäpuhtauksia eri lähteistä, kuten liikenteestä, rakennustyömailta ja teollisuusalueilta.

Hulevesien hallinnan periaatteet Vantaalla

Ensisijaisesti kiinteistöt käsittelevät ja hyödyntävät kiinteistöllä muodostuvat hulevedet omalla tontillaan esimerkiksi imeyttäen maahan. Jos hulevesiä ei voi imeyttää syntypaikallaan, ne johdetaan eteenpäin esimerkiksi hulevesiviemäriin hidastaen ja viivyttäen veden kulkua esimerkiksi viivytysrakenteissa. 

Vantaalla on tavoitteena parantaa nykyisten pinnoitettujen alueiden hulevesien hallintaa silloin, kun alueella tehdään rakennustöitä.

Vantaan kaupunki huolehtii hulevesien johtamisesta yleisillä alueilla yhdessä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kanssa.

Vesihuoltolain (119/2001) 17 b §:n mukaan kiinteistö on liitettävä hulevesiviemäriin niillä alueilla, millä on yleinen hulevesiviemäröinti.

Vapautus hulevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen vesihuoltolain 17 b §:ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin lain 17 c §:ssä säädetyin perustein.

Uudisrakennuksen kuivatusjärjestelmät

Uudisrakennuksen rakennuslupaa käsiteltäessä rakennusvalvonta katsoo, että tontin ja rakennuksen kuivatusjärjestelmät toimivat oikein, ja että ne ovat yhteensopivia alueellisen hulevesijärjestelmän kanssa. Kiinteistöillä hallitaan ja viivytetään hulevesiä. Uudisrakennuksen kuivatusjärjestelmä liitetään HSY:n hulevesiviemäröintialueella hulevesiviemäriin.

Hulevesijärjestelmän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ovat vähäisiä verrattuna niihin vahinkoihin, joita vesi perustuksille ja koko talolle voi aiheuttaa. Hulevesijärjestelmät tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että ne toimivat kaikkina vuodenaikoina ja myös rakentamisen aikaiset hulevedet on käsiteltävä asianmukaisesti. 

Tulvien ehkäisy ja tulviin varautuminen

Kiinteistökohtainen hulevesien hallinta on tärkeä osa tulvien ehkäisyä. Viivyttämällä hulevettä hajautetusti vähennetään tulvavahinkoja veden virtausreitillä.

Rankkasateista johtuvat hulevesitulvat ovat lisääntyneet Vantaan alueella, ja lumen sulamisesta voi edelleen aiheutua suuria kevättulvia. Ilmastonmuutoksen arvioidaan pahentavan sekä hulevesitulvia että vesistöjen kesä- ja syystulvia.

Asukkaiden ja omaisuuden suojaaminen tulvavaara-alueilla Vantaalla

Tulviin varautuminen

Vähintään kolmen asunnon asuinrakennuksiin sekä useimpiin julkisiin tiloihin ja työpaikkatiloihin tulee laatia pelastussuunnitelma. Suunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija tarvittaessa yhdessä toiminnanharjoittajien kanssa.

Pelastussuunnitelmasta tulee käydä ilmi, mitä ohjeita asukkaille ja muille henkilöille on annettava onnettomuuksien välttämiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Tämän tulvaohjeen voi liittää kiinteistön pelastussuunnitelman osaksi.

Lisätietoja

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 8392 2242 vantaa-info@vantaa.fi

Hulevesien hallinta-asiat

Päivi Jäntti-Hasa

Ympäristönsuojelu/Ympäristökeskus
ympäristötarkastaja
+358 40 841 9973 paivi.jantti-hasa@vantaa.fi

Kivistön ja Myyrmäen suuralueilla vapautukset hulevesiviemäristä.

Eeva Somerkoski

Ympäristönsuojelu/Ympäristökeskus
ympäristötarkastaja
+358 40 768 0359 eeva.somerkoski@vantaa.fi

Hakunilan, Koivukylän ja Korson suuralueilla vapautukset hulevesiviemäristä.

Toni Heino

Ympäristönsuojelu/Ympäristökeskus
ympäristötarkastaja
+358 40 620 1265 toni.heino@vantaa.fi

Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla vapautukset hulevesiviemäristä.

Avainsanat

Ympäristö