Asemakaavoitukseen osallistuminen

Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, johon muun muassa alueen asukkailla ja yrityksillä on mahdollisuus osallistua. Kaavatyön aluksi tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Ihmisiä tutkimassa kaavoituksen pienoismallia.

Osallisilla on mahdollisuus osallistua asemakaavoitukseen kertomalla kantansa suunnitelmista. Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa huomattavasti, kuten kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, alueen maanomistajat, asukasyhdistykset ja muut yhdistykset sekä viranomaiset.

Jokaiselle asemakaavatyölle tehdään oma kaavoitushankesivunsa. Kunkin kaavoitushankkeen sivulta löydät kaikki kaavaan liittyvät asiakirjat, joita ovat muun muassa osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavakartta, selostus ja kaavaan liittyvät selvitykset.

Helpoin tapa seurata työn alla olevia töitä on seurata Kaavat-sivua. Kaavoitushankkeita voi suodattaa suuralueen ja kaavoitushankkeen vaiheen mukaan. Valitsemalla vaiheeksi ”osallistu ja vaikuta” näet, mihin hankkeisiin on tällä hetkellä mahdollista osallistua ja vaikuttaa. 

Kaavatyö alkaa

Asemakaavaa tai sen muutosta hakee maanomistaja tai kaupunki. Hakijan on hyvä olla yhteydessä aluearkkitehtiin ennen asemakaava- tai asemakaavamuutoshakemuksen jättämistä. Uuden yleiskaavan tekemisestä päättävät luottamusmiehet.

Asemakaava- ja yleiskaavatyöt hyväksytään kaavoitusohjelmaan. Kaavoitusohjelman pohjalta kootaan kaavoituskatsaus, jossa kaikista kaavoista kerrotaan kaavan nimi, lyhyt kuvaus ja käsittelyvaihe. Kaavoituskatsaus julkaistaan kaupungin Asukaslehdessä, joka jaetaan jokaiseen vantaalaiseen kotiin. Tutustu Vantaan Asukaslehteen.

Kaavatyön aluksi tehdään suunnitelma, jota kutsutaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi (OAS). Siinä kerrotaan suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista, kaavan vaikutusten arvioinnista, kaavan valmistelun ja päätöksenteon etenemisestä ja kaavatyöhön osallistumisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan myös, miten kaavatyön edistymisestä tiedotetaan.

Kaavatyön tueksi tarvitaan usein selvityksiä, joita ovat esimerkiksi melu-, liikenne- ja luontoselvitykset.

Ehdotus

Asemakaavatyöhön osallistuu kaupunkisuunnittelun lisäksi muuta toimialan henkilökuntaa esimerkiksi kuntatekniikasta ja yrityspalvelusta sekä muita kaupungin eri toimialojen edustajia. Työssä on mukana maanomistaja edustajiensa, kuten konsulttina toimivan arkkitehtitoimiston, kanssa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatujen mielipiteiden ja tarkentuneiden tietojen pohjalta laaditaan asemakaavaehdotus.

Merkittävistä kaavoista tehdään luonnos. Kaavaluonnos etenee samoin kuin kaavaehdotus. Kaupunkisuunnittelulautakunnasta kaava etenee kaupunginhallitukseen. Se asettaa kaavan nähtäville ja siitä voi antaa muistutuksen ja lausunnon. Kaavaluonnos palautuu suunnittelijan työpöydälle ja työtä jatketaan kaavaehdotuksena.

Ehdotus viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi. Ehdotus voidaan palauttaa uudelleen valmisteltavaksi, jättää pöydälle, jolloin se käsitellään uudelleen seuraavassa kokouksessa, tai hyväksyä. Hyväksymisen jälkeen kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen asettamista nähtäville. Lautakunta voi myös itse asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Tällöin hallituksella on mahdollisuus ottaa lautakunnan päätös ottomenettelyynsä.

Kaavaehdotus on nähtävillä 30 tai 14 (vähäinen kaavamuutos) päivän ajan. 

Hyväksyminen

Kaavan valmistelija laatii lausuntoihin ja muistutuksiin vastineet ja muuttaa ehdotusta tarpeen mukaan. Jos tehdyt muutokset ovat olennaisia, ehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Päättävät elimet voivat myös palauttaa kaavan uudelleen valmisteluun.

Kaupunginhallitus hyväksyy vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Merkitykseltään vähäiset kaavat hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta.

Kaavan hyväksymisen jälkeen on 30 päivän valitusaika, jonka aikana on mahdollista valittaa hyväksytystä asemakaavasta.

Voimaantulo

Kaavasta voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen kuukauden ajan ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Jos hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan valitusajan jälkeen kaupungin verkkosivuilla julkaistavalla kuulutuksella.

Mikäli kaavasta on valitettu, kaava tulee voimaan, jos valitukset hylätään. Tällöin asemakaava tulee voimaan vasta oikeuskäsittelyn jälkeen julkaistavalla kuulutuksella.

Voimaantulon jälkeen alkaa toteutussuunnittelu.