Vantaan yleiskaava 2020

Asiasanat

Kaupunkisuunnittelu

Yleiskaava ohjaa tavoitteidensa mukaisesti kasvun kestävästi olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Nykyisen kaupunkirakenteen täydentäminen turvaa laajoja viheralue- ja kulttuurimaisemakokonaisuuksia.

Vantaan yleiskaava 2020 kartalla.

Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkemman tason suunnittelua, kuten esimerkiksi liikennehankkeita ja teknisen verkoston rakentamista. Yleiskaava toteutuu tulevina vuosikymmeninä jatkosuunnitelmien ja päätösten kautta. Uusi yleiskaava ei kumoa voimassa olevia asemakaavoja vaan ohjaa uusien laadintaa.

Yleiskaava 2020 jatkaa voimassa olevan yleiskaavan viitoittamalla tiellä. Suunnitelma mahdollistaa kaupungin kasvun ohjaten sen nykyiseen kaupunkirakenteeseen sitä eheyttäen ja uudistaen. Kasvu painottuu erityisesti keskuksiin, joista varsinkin pääkeskukset Tikkurila, Aviapolis ja Myyrmäki vahvistuvat ja laajenevat merkittävästi.

Vahvin kasvukäytävä on Vantaan ratikan varsi, mutta joukkoliikennekaupunki täydentyy myös muilla yhteyksillä ja solmukohdilla. Ratkaisu mahdollistaa kulttuuriympäristön, luontoarvojen ja viherrakenteen turvaamisen myös seudullisesti.

Yleiskaavan voimaantulo 11.1.2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan 25.1.2021. Päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 28.6.2022 suurimman osan valituksista ja niissä esitetyistä vaatimuksista. Kolme valituksissa esitettyä vaatimusta johti kahden pienen aluevarauksen kumoamiseen ja kaupan alueita koskevan määräyksen osittaiseen kumoamiseen.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.8.2022, että kokonaisuutena katsottuna Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu on kaupungin näkökulmasta hyvä ja peruutti valituslupahakemuksen, jotta uusi yleiskaava saataisiin lainvoimaiseksi.
Hallinto-oikeuden päätöksestä haettiin viisi valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jotka se hylkäsi päätöksellään 8.12.2022.

Vantaan rakentamista vuosikymmeniksi eteenpäin ohjaava yleiskaava tulee siten voimaan kuulutuksella 11.1.2023. Voimaantulo ei koske hallinto-oikeuden kumoamia merkintöjä ja määräyksiä eikä Länsisalmen aluetta, koska alue rajattiin aiemmin pois hyväksyttävästä yleiskaavasta. Voimassa olevien yleiskaavojen yhdistelmä julkaistaan 11.1.2023 karttapalvelussa: kartta.vantaa.fi.

Vaikutusten arviointi

Lisätietoja

Yleiskaavoitus

Kaupunkiympäristö/Kaupunkirakenne ja ympäristö 09 839 11 yleiskaava@vantaa.fi

Avainsanat

KaavoitusKaupunkikehitys