Henkilötietojen käsittely lapsiperheille annettavan tuen palveluissa

Asiasanat

SosiaalipalvelutTerveysLapsiperheet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja rekisteröidyn oikeuksista.

Tällä sivulla kerrotaan, miten tietojasi käsitellään, jos olet asiakkaana Vantaan lapsiperheille annettavan tuen palveluissa. Tällaisia palveluja ovat kasvatus- ja perheneuvonta sekä kotipalvelu.

Millä perusteella henkilötietojani käytetään?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon mukaisten palvelujen arviointi, järjestäminen ja toteuttaminen.

Tietojen käsittelyperuste on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, Vantaan kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttäminen tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen. Yleisen edun mukaista käsittelyä on esimerkiksi henkilötietojen käsittely tieteellisen tai historiallisen tutkimuksen tai tilastoinnin tarkoituksia varten (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdat). Erityisiä henkilöryhmiä koskevina tietoina käsitellään terveyttä ja sosiaalihuoltoa koskevia tietoja. Tällaisten tietojen käsittely on luvallista silloin, kun se on tarpeen terveys- ja sosiaalihuollossa (tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 momentin h alakohta).

Tietojasi käsitellään, jotta Vantaan kaupunki voi järjestää perheesi tukemiseksi tarvittavia palveluja. Tällaisia palveluja ovat kasvatus- ja perheneuvonta, johon sisältyy ohjaus ja neuvonta, tutkimukset, hoidot, lyhytterapiat, psykoterapiat ja niiden valmistelu, lääkehoidon tarpeen arviointi ja seuranta, kriisityö sekä perheasioiden sovittelu. Lisäksi perheesi tukemiseksi saatetaan tarjota kotipalvelua, johon kuuluu asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Lisäksi tietoja voidaan käyttää palvelujen suunnitteluun sekä tutkimus- ja tilastotarkoituksiin.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietojasi käytetään ensisijaisesti sinulle tarvittavien palveluiden järjestämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena tarkoituksena on asiakkaiden tai potilaiden sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisten palvelujen arviointi, järjestäminen ja toteuttaminen.

Toissijaisesti eli muuhun tarkoitukseen, kun sinulle järjestettävän palvelun toteuttamiseksi, henkilötietojasi voidaan luovuttaa tieteellisen tutkimuksen, tilastoinnin tarkoituksia varten, viranomaisten ohjaus- ja valvontatehtävien hoitamiseksi, viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävien suorittamiseksi. Näiden lisäksi Vantaan kaupunki voi luovuttaa henkilötietojasi opetustoimintaan tai oman toimintansa kehittämistä ja palvelujen suunnittelua varten. Toissijaista käyttöä sääntelee laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä eli toisiolaki (552/2019).

Minkä henkilötietoryhmien tietoja käsitellään?

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakkaiden ja potilaiden tietoja.

Lapsiperheiden tukipalveluja tarjottaessa kerätään tietoa sinusta ja perheestäsi. Kasvatus- ja perheneuvonnan yhteydessä kerätään sinua koskevat henkilötiedot, perhetiedot ja yhteystiedot sekä vastaanottotiedot, toimenpidetiedot ja asiakassuhteeseesi liittyvät muistiinpanot, suunnitelmat ja sopimukset. Lisäksi palvelun tarjoamisen yhteydessä voidaan kerätä yhteenvedot, lausunnot ja lähetteet, perheasioiden sovittelua koskevat tiedot, kuvataideterapeutin aineisto sekä luvallasi kuvatuista asiakaskäynneistä kuvatallenteet ja antamasi suostumukset. Lisäksi on mahdollista, että neuvonnan yhteydessä terveydenhuollon ammattihenkilöt käsittelevät tietoa terveydentilastasi, jolloin palvelun yhteydessä voidaan käsitellä tietoa potilastyöhön liittyvistä kontakteista ja muistiinpanoista sekä diagnoositietoja. Jos kasvatus- ja perheneuvonnan yhteydessä syntyy muuta potilastietoa, kuten sairaanhoidon lähetteitä ja lääkemääräyksiä, tallennetaan tällaiset tiedot potilasrekisteriin. Potilastietojen käsittelyä koskeva informaatio löytyy potilasasiakirjojen käsittelyä koskevasta tiedotteesta.

Kotipalvelun tarjoamisen yhteydessä sinusta kerätään henkilö-, yhteys- ja asumistietojen lisäksi palvelun tarjoamiseen liittyviä tietoja, kuten hoitojaksotietoja, palvelupäätöksiä, lähetteitä, palvelusuunnitelmat, kotipalvelukäyntikirjauksia, tilastointiin liittyviä tietoja, asiakasmaksupäätökset ja maksun määräytymiseen liittyvät tiedot sekä tiedot käyntien ajankohdista ja mahdolliset niihin liittyvät muistiinpanot.

Mille osapuolille tietojani luovutetaan?

Tietojasi voidaan palvelusta riippuen luovuttaa palveluun liittyville vastaanottajille, lakisääteisesti eri viranomaisille, mahdollisesti tieteelliseen tutkimukseen tietoluvan mukaisesti sekä toimialan sisäiseen tilastointijärjestelmään tilastointi- ja raportointitietojen tuottamiseksi.

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietojasi voidaan luovuttaa eteenpäin vain suostumuksellasi tai jos muulla viranomaisella on lain perusteella oikeus saada tietoja. Tietoja luovutetaan myös valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten. Tietojasi ei koskaan luovuteta esimerkiksi markkinointitarkoituksiin.

Tietojasi voivat käsitellä myös sellaiset Vantaan kaupungin ulkopuoliset toimijat (esimerkiksi yksityiset yritykset), joilta Vantaa ostaa palveluja. Näissä tapauksissa tietojesi käsittelystä vastaa Vantaan kaupunki, ja tietoja käsitellään samoin, kuin jos olisit hoidettavana Vantaan kaupungin omassa toimipisteessä. Tietojasi ei luovuteta tällaisista yksiköistä ilman suostumustasi eteenpäin muille kuin Vantaan kaupungille ja viranomaisille.

Milloin voin rajoittaa henkilötietojeni käsittelyä?

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista vapaamuotoisella vaatimuksella, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti. Vantaan kaupunki arvioi, täyttyvätkö edellytykset rajoittaa tietojen käsittelyä. Jos katsotaan, että oikeutta rajoittaa tietojen käsittelyä ei ole, voidaan rajoituspyynnöstä kieltäytyä. Voit tämän jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu yksinomaan antamaasi suostumukseen, voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi tai rajoittaa sitä. Suostumuksen peruutus tehdään joko jättämällä kirjallinen ilmoitus Vantaa-infoon tai Vantaan kaupungin kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaa. Terveydenhuollon potilastietojen osalta yleisempiä kieltoja voi asettaa Omakannan kautta. Mikäli suostumuksen peruuttamistavasta on erikseen mainittu tapauskohtaisesti, esimerkiksi tutkimuksen yhteydessä, tulee näitä ohjeita seurata.

Jos peruutat suostumuksesi tällaisessa tilanteessa, tietojasi ei käytetä enää. Ennen peruuttamisilmoituksen saapumista tietoja ja niistä muodostettuja aineistoja voidaan käyttää rajatusti siihen, mihin suostumus oli annettu.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Vantaan kaupunki säilyttää tietojasi vain niin kauan, kuin laki velvoittaa säilyttämään tiedot. Säilytysajan päätyttyä tiedot hävitetään.

Sairauksiasi ja hoitoasi koskevia tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen. Säilytysajoista määrätään laissa. Pääsääntöisesti kasvatus- ja perheneuvonnan tiedot säilytetään 120 vuoden ajan lapsen syntymästä lukien, ja kotipalvelun tiedot 12 vuotta asiakkaan kuoleman jälkeen tai 30 vuotta palvelun päättymisen jälkeen.

Sähköiset, Kelan Kanta-arkistoon siirtyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi. Pysyvästi säilytetään 8., 18., ja 28. päivänä syntyneiden kaikki asiakasasiakirjat. Tarkempia tietoja tietojen säilytysajoista voit pyytää sosiaali- ja terveystoimen tietosuojavastaavalta.

Voinko tarkastaa tietoni?

Voit tarkastaa omat tietosi ja saada niistä kopiot maksuttomasti kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä toimiyksikössä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla Vantaa-infossa. Henkilöllisyys tarkistetaan tarkastuspyynnön esittämisen yhteydessä. Oikeus tietojen tarkastamiseen tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Jos tarkastusoikeutesi evätään, saat kirjallisen kieltäytymistodistuksen, josta ilmenee perusteet kieltäytymiselle. Voit tämän jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tarkastuspyyntö tehdään erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla Vantaa-infossa. Voit myös tulostaa lomakkeen Vantaan kaupungin internetsivuilta.

Rekisteriin tallennettuihin tietoihin kohdistuvan tarkastuspyynnön lisäksi yksittäisiä käyntimerkintöjä ja muita asiakkuuteesi liittyviä tietoja voit myös tarkastella tai pyytää tulostettavaksi sinua palvelevassa toimintayksikössä käyntisi yhteydessä.

Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?

Voit pyytää tietojesi oikaisemista, jos tiedot ovat epätarkkoja tai virheellisiä. Tietojen oikaisupyyntö on maksuton. Kirjallinen oikaisupyyntö voidaan toimittaa Vantaa-infoon tai osoittaa Vantaan kaupungin kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaa.

Jos tiedon oikaisemisesta kieltäydytään, sinulle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Voinko vaatia kaupunkia poistamaan minusta kerätyt tiedot?

Vantaan kaupungin oikeus kerättyjen tietojen käsittelyyn perustuu lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä perusteella kerätyt asiakas- ja potilastiedot voidaan hävittää vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen. Voit kuitenkin aina pyytää kaupunkia poistamaan tarpeettomat ja virheelliset tiedot.

Voinko vaatia kaupunkia rajoittamaan tietojeni käsittelyä?

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseesi perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai Vantaalle kuuluvan julkisen vallan käyttöön. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Mitä voin tehdä, jos epäilen, että tietojani on käsitelty lainvastaisesti?

Voit pyytää selvitystä Vantaan kaupungilta niistä tiedoista, joita epäilet käsiteltävän lainvastaisesti jättämällä kirjallisen ilmoituksen Vantaa-infoon tai Vantaan kaupungin kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaa. Lisäksi voit pyytää Vantaan kaupunkia oikaisemaan sinua koskevat tiedot, jos ne ovat epätarkkoja tai virheellisiä.

Sinulla on myös oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos mielestäsi sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu sitä koskevaa lainsäädäntöä ja Vantaan kaupungille tekemästäsi oikaisupyynnöstä on kieltäydytty.

Mistä lähteistä henkilötietojani saadaan?

Tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään asiakkaan ja/tai hänen edustajansa ilmoittamien tietojen sekä toimintayksikössä syntyvien tietojen perusteella.

Henkilön tietoja voidaan saada viranomaisilta ja muilta tahoilta joko asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella. Tietoja tulee aina ensisijaisesti pyytää asiakkaalta itseltään. Asiakkaalla tulee olla tieto, mikäli tiedot hankitaan nimenomaisen lain säännöksen perusteella.

Millä tavalla tietoni on suojattu?

Tietoja suojataan teknisesti, jotta asiattomat henkilöt eivät pääse tietoihin. Jos sinua koskevia tietoja tarkastellaan tai muokataan, jokaisesta käynnistä jää merkintä tietojärjestelmiin. Näin voidaan puuttua asiaan, jos tiedoissasi on käyty asiattomasti. Paperiset asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.

Voinko vastustaa tietojen käsittelyä?

Kun tietoja käsitellään toissijaisia käyttötarkoituksia eli esimerkiksi tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten, voit vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tällöin tietojen käsittely on lopetettava. Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Ellei tietojen käsittely perustu lainmukaiseen oikeuteen tai velvollisuuteen tai esimerkiksi rekisteröidyn kanssa tehtävään sopimukseen, tulee henkilötietojen käsittelyyn pyytää suostumus. Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi toimintayksikössä tai ilmoittamalla siitä kirjallisesti Vantaa-infoon tai Vantaan kaupungin kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaa. Mikäli suostumuksen peruuttamistavasta on erikseen mainittu tapauskohtaisesti, esimerkiksi tutkimuksen yhteydessä, tulee näitä ohjeita seurata.

Tiedustelut henkilötietojen käsittelystä

Lisätietoa tietojen käsittelystä ja säilyttämisestä voit pyytää Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tietosuojavastaavalta (tietosuojavastaava.soster(at)vantaa.fi, 040 861 4551) tai Vantaan kaupungin tietosuojavastaavalta (tietosuojavastaava(at)vantaa.fi, 040 071 3358). Huomaathan, että sähköpostin tietoturvallisuutta ei pystytä takaamaan, joten ethän lähetä henkilötietojasi sähköpostitse.

Avainsanat

TietosuojaPerheet