Kartanonkosken koulun opetusjärjestelyt

Tällä sivulla esitellään Kartanonkosken koulun opetusjärjestelyt.

Puun mallinen rakenne

Kartanonkosken koulu on symbolisesti, kuin puu. Koulu jakautuu toiminnallisesti Juureen (1-2lk), Runkoon: Tuohi (3-4lk) ja Kaarna (5-6lk) ja Latvaan (7-9lk). Koulussa toteutetaan palkkiopetusta kaikilla vuosiluokilla joko äidinkielessä (Juuri) tai matematiikassa (Runko ja Latva). Opettajat ja muu henkilökunta toimii saman jaon mukaisissa tiimeissä. Jokaista tiimiä johtaa tiiminjohtaja.

Juuren tiiminjohtaja (1-2lk): Heli Svahn
Rungon tiimijohtaja, Tuohi (3-4lk): Heli Sahlstedt
Rungon tiiminjohtaja, Kaarna (5-6lk): Tuija Miettinen/Fanny Impilä
Latvan tiiminjohtajat (7-9lk): Maria Hohka

Koulun johtoryhmän muodostavat rehtorit ja tiiminjohtajat.

Juuri

opiskelu alkuopetusluokilla 1–2

Alkuopetuksessa (Juuri) haluamme varmistaa kaikille koulupolkunsa aloittaville oppilaille
turvallisen ja innostavan koulunalun. Juuren opettajat toimivat työpareina sekä pääkoululla että Tammiston opetuspisteessä. Oppilaita ei jaeta kirjainluokkiin, vaan opettajat toimivat yhteisopettajuusmallin mukaisesti molemmat kaikkien oppilaiden opettajina. Oppilaat toimivat erilaisissa ryhmissä tutustuen toinen toisiinsa. Ryhmiä opettavat luokanopettajat sekä erityis- ja resurssiopettajat, jotka siten tutustuvat kaikkiin vuosiluokan oppilaisiin. Oppilaantuntemus ja turvallisuus lisääntyy, kun useampi aikuinen tuntee lapsen. 1.-2. luokilla äidinkielen ja kirjallisuuden tunnit on palkitettu, jolloin seitsemästä äidinkielen tunnista neljä tuntia opetetaan palkissa. Palkkitunteja varten oppilaat on jaettu oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisiin ryhmiin. Opettajina toimivat kaikki Juuren luokanopettajat, erityisopettaja, resurssiopettaja sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Palkkijärjestelyllä pyritään siihen, että jokainen oppilas saisi omien taitojensa ja oppimistyylinsä mukaista opetusta.

Juuren oppilailla on kaikilla käytössä oma tabletti.

Alkuopetusluokat tekevät tiivistä yhteistyötä sekä luokka-asteittain että luokkarajoja ylittäen. Yhteistyötä tehdään myös alueella toimivien päiväkotien esiopetusryhmien kanssa. Juuren oppilaat opiskelevat varhennettua englantia yhden tunnin viikossa. Englannin opetus voidaan jakaa useampaan pieneen tuokioon viikon aikana. 

Runko

opiskelu luokilla 3–6

Kaarnan opetusryhmän opetuksesta vastaa pääosin luokanopettaja. Juuren ja Rungon
luokkia opettaa kaksi opettajaa yhdessä yhteisopettajuuden periaatteiden mukaisesti. Useimmilla ryhmillä on joissakin oppiaineissa opettajana aineenopettaja tai muu luokanopettaja. Vastaavasti osa Rungon opettajista opettaa myös muilla vuosiluokilla. Tästä johtuen Rungon luokkien lukujärjestyksissä saattaa tapahtua muutoksia kevätlukukaudella. Joissakin A2-kielen ryhmissä opiskelee oppilaita myös muista kouluista. Valinnaisten aineiden opiskelu alkaa 4.luokalla. 4.-6.luokkalaisilla on 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia taide- ja taitoaineita. Oppilas opiskelee kahta taide- ja taitoainetta yhden lukukauden kumpaakin. Lisäksi oppilas opiskelee muita valinnaisia aineita 1vtt joko syys- tai kevätlukukauden ajan.

Rungon 4.-6. vuosiluokkien oppilaat käyttävät Wilmaa. Oppilaat ohjeistetaan Wilman käyttöön. Ruongon oppilailla on käytössä henkilökohtainen Chromebook.

Latva

opiskelu luokilla 7–9

Latvassa opiskelu tapahtuu aineenopettajien johdolla. Pääosa opetuksesta järjestetään perusryhmissä. Fysiikassa ja kemiassa (7.lk), kotitaloudessa, liikunnassa, matematiikassa ja valinnaisaineissa sekä A2-kielessä opiskellaan erikseen muodostetuissa ryhmissä. Lukujärjestykset vaihtuvat lukukausittain. Latvan oppilas näkee henkilökohtaisen lukujärjestyksen Wilmasta ennen uuden lukukauden alkamista.

Jokaisella Latvan opetusryhmällä on ryhmänohjaaja. Ryhmänohjaajajärjestelmä tuo Latvan oppilaiden opiskeluun jatkuvuutta, pysyvyyttä ja turvallisuutta.

Huoltajan kannalta ryhmänohjaaja on se opettaja, johon otetaan yhteyttä kaikissa yleistä koulunkäyntiä koskevissa asioissa (esim. poissaolot, yleiseen koulunkäyntiin liittyvät huolet). Tietyn oppiaineen opiskelua koskevat asiat hoidetaan kyseistä ainetta opettavan opettajan kanssa. Jos oppilaalla on tarvetta tukiopetukseen, siitä sovitaan kunkin aineen opettajan kanssa.

Oppilaanohjausta oppiaineena opiskellaan 1⁄2 vuosiviikkotuntia (vvt) 7.-8. luokilla ja yksi vvt 9. luokalla. Kartanonkosken koulun opetussuunnitelman mukaisesti Latvan opintoihin kuuluu työelämään tutustumista. 7. luokalla harjoitellaan kouluravintolassa noin neljänä päivänä lukuvuoden aikana. Työharjoittelu tehdään pareittain. Oppilas saa kouluravintolassa suoritetusta harjoittelusta todistuksen, jota hän voi hyödyntää esim. kesätyöpaikkaa hakiessa. Jos oppilaalla on koe samaan aikaan työharjoittelun kanssa, hän osallistuu kokeeseen, mutta käy ilmoittamassa poissaolosta ravintolapäällikölle.

8.- ja 9. luokan oppilailla on työelämääntutustumisjakso (TET):

  • 9. -luokkalaisten TET-jakso ma 24.10. – pe 4.11. (vkot 43 ja 44)
  • 8. -luokkalaisten TET-jakso ma 27.2. – pe 3.3. (vko 9)

Pienryhmäisten uskontojen opetuksesta johtuen joillakin oppilailla saattaa olla työjärjestyksessään hyppytunteja. Hyppytunnit ohjataan käytettäväksi opiskeluun Verso- huoneessa tai aulatilassa Sohvilla. Osa Latvan oppilaiden pienryhmäisten uskontojen oppitunneista toteutetaan yhteistyössä lähikoulujen kanssa, joten tunnit saattavat olla myös toisella koululla. Osa oman ylläpitokielen opetuksesta järjestetään muualla. Latvan oppilaat käyttävät Wilmaa. Oppilaat ohjeistetaan Wilman käyttöön. Oppilas pääsee lähettämään pikaviestejä opettajille, vastaanottamaan opettajien viestejä, lukemaan tiedotteita, tarkastelemaan omia suorituksiaan, näkemään koepäivät ja työjärjestyksen, lukemaan koulun vuosisuunnitelman.

Oppilas voi tarkastella omia poissaolotietojaan, mutta poissaoloista ilmoittaminen ja niiden kuittaaminen ovat huoltajan vastuulla.

Teppo-opetus

Koulussamme annetaan työelämäpainotteista TEPPO-opetusta. Opetus on suunnattu 8.-9. luokan oppilaille. TEPPO-oppilailla on useampia työelämääntutustumisjaksoja kuin muilla oppilailla. TEPPO-opetukseen haetaan keväällä. TEPPO-ohjaajana toimii oppilaanohjaaja Maria Hohka, jolta voi kysyä lisätietoja opetuksesta (maria.hohka@vantaa.fi)

Arviointi

Peruskoulussa arvioinnin tehtävä on suunnata ja tukea oppilaan oppimista ja kehittymistä, vahvistaa minäkuvaa sekä edistää itsetuntemusta. Peruskoulun aikana oppimisen arviointi jakautuu opintojen aikaiseen formatiiviseen arviointiin ja lukuvuoden ja koko peruskoulun päättävään summatiiviseen arviointiin. Formatiivinen arviointi on palautetta osana opetusta ja työskentelyä. Palautteen tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään mitä hän jo osaa, mitä on tarkoitus vielä oppia ja miten hän voi parantaa suoriutumistaan. Summatiivinen arviointi päättää lukuvuoden ja mittaa oppilaan osaamisen tasoa suhteessa vuosiluokan tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Vantaalla annetaan jokaisen lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistus ja sen lisäksi lukuvuoden aikana kaksi väliarviointia, joista toinen on kirjallinen väliarviointi ja toinen arviointikeskustelu. Kirjallisessa väliarvioinnissa käytetään sanallista arviointia vuosiluokilla 1–3 ja numeroarviointia vuosiluokilla 4–9.

Arviointikeskustelussa oppilas, huoltaja ja opettaja tapaavat kerran lukuvuodessa, jolloin arvioidaan oppilaan oppimisen edistymistä ja keskustellaan hänen vahvuuksistaan sekä kehittymiskohteistaan itsearviointilomakkeen pohjalta. Juuren ja Rungon oppilas täyttää itsearvioinnin Wilmassa etukäteen kotona yhdessä huoltajan kanssa. Latvan oppilas tekee itsearvioinnin ennen arviointikeskustelua. Arviointikeskustelu voidaan käydä oppimissuunnitelman tai HOJKS:n päivityksen yhteydessä, mikäli sellainen on. Päättöarviointi ajoittuu oppiaineesta riippuen vuosiluokille 7, 8 tai 9. Sen tehtävänä on määritellä, miten oppilas on saavuttanut oppiaineen tavoitteet. Päättöarvioinnin tuloksena annettava arvosana kuvaa oppilaan suoriutumista suhteessa kunkin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.

Juuressa (1.-2. lk) ovat seuraavat arvioinnit:
Arviointikeskustelu ja itsearviointi syyslukukauden loppuun mennessä
Kirjallinen väliarviointi helmikuussa
Lukuvuositodistus
Rungossa (3.-6. lk) ovat seuraavat arvioinnit:
Arviointikeskustelu ja itsearviointi syyslukukauden loppuun mennessä
Kirjallinen väliarviointi joulukuussa
Lukuvuositodistus
Latvassa (7.-9. lk) ovat seuraavat arvioinnit:
Arviointikeskustelu ja itsearviointi syyslukukauden loppuun mennessä
Kirjallinen väliarviointi joulukuussa
Lukuvuositodistus
Päättötodistus (9. lk)

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena
Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa käyttäytymisen tavoitteisiin. Käyttäytyminen arvioidaan väliarvioinnissa ja lukuvuositodistuksessa. Käyttäytymisen arviointi perustuu Vantaan yhteisiin kaupunkikohtaisiin kriteereihin.

 

Kokeet
Juuressa ja Rungossa kokeita pidetään luokanopettajan laatiman aikataulun mukaan. Oppilaalla voi olla korkeintaan neljä koetta yhden viikon aikana ja yksi koe päivässä. Arviointi perustuu paljolti myös muuhun, työskentelynaikaiseen näyttöön. Kokeen voi uusia ainoastaan siinä tapauksessa, että oppilas on ollut kokeen aikana sairaana tai hänellä on
ollut muu luvallinen syy.

Latvan oppilailla kokeita on enemmän kuin aiemmilla vuosiluokilla. Oppilaalla voi olla korkeintaan neljä koetta yhden viikon aikana ja yksi koe päivässä. Latvan koepäivät ovat nähtävissä Wilmassa. Koearvosanat merkitään Wilmaan koe-välilehdelle. Kokeisiin valmistautuminen edellyttää oppilailta päivittäistä huolellista opiskelua. Järjestelmällinen työskentely ja valmistautuminen läpi lukuvuoden on paras tapa opiskella ja valmistautua kokeisiin. Oppiaineesta riippuen kokeita voi olla myös jakson muuna aikana. Opettaja voi järjestää myös kirjallisia läksynkuulusteluja.

 

Kotiläksyt ja tehtävät
Ensimmäisestä kouluvuodesta lähtien oppilas opettelee kantamaan vastuuta omasta koulutyöstään. Tavoitteena on, että oppilas oppii vähitellen itseohjautuvasti huolehtimaan kotitehtävistä. Vanhempien kiinnostus ja kannustus läksyjen lukemiseen ja tehtävien tekemiseen on tärkeää koko peruskoulun ajan.

Koulutehtävien tekemistä seurataan. Opettaja voi jättää oppilaan tekemään tekemättömät
kotitehtävät koulutuntien jälkeen yhden tunnin ajaksi.

Juuren ja Rungon oppilaiden huoltajille tästä ilmoitetaan ennen koulupäivän päättymistä. Latvan oppilaiden huoltajille asiasta ilmoitetaan Wilman välityksellä.