Yleiskaava 2020

Helsingin seutu kasvaa ja kasvuun tulee myös Vantaan varautua. Käytännössä kasvu tarkoittaa merkittävää määrää uutta rakentamista asumisen, työpaikkojen, palvelujen ja vapaa-ajan tarpeisiin sekä uusia ratkaisuja kasvavan liikenteen sujumiseksi. Yleiskaavalla ohjataan maankäyttöä ja määritellään kaupungin yhteinen tavoitetila tulevaisuuden Vantaasta.

Yleiskaavaluonnos nähtävillä 18.2.-29.3.

Yleiskaavaluonnoksessa Vantaan kasvu ohjataan kestävästi olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Erityisesti Tikkurilaa, Myyrmäkeä ja Aviapoliksen aluetta laajennetaan ja tiivistetään. Nykyisen kaupunkirakenteen täydentäminen turvaa laajoja viheralue- ja kulttuurimaisemakokonaisuuksia. Seudullinen viheraluejärjestelmä ja Vantaan viheralueverkosto säilyvät.

Olemassa olevia ja uusia asemanseutuja kehitetään seudullisen joukkoliikennekaupungin osana. Vantaan ratikka parantaa merkittävästi poikittaisia yhteyksiä Itä-Vantaan, Tikkurilan ja Lentokentän välillä. Ratikan varteen uskotaan rakentuvan vahva kehityskäytävä, joka tuo mukanaan uutta ja täydentävää asuntorakentamista. Yleiskaavaluonnoksessa on määritelty ulkoilureittien verkosto sekä pyöräilyn baanat.

Luonnoksen pohjalta laaditaan keväällä yleiskaavan vaikutusten arvioinnit. Vuorovaikutuksen ja vaikutusten arviointien pohjalta valmistellaan ehdotus, joka tulee myös nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot. Viimeistelty ehdotus on tarkoitus hyväksyä loppuvuodesta 2020.

Suunnittelualueena on koko kaupunki

Luonnoksen nähtävilläoloaikana toivomme vilkasta vuoropuhelua esimerkiksi aiheista "minne kaupunki lähivuosikymmeninä kasvaa" ja "miten kaupunki muuttuu". Nähtävilläoloaikana kuntalaisilta toivotaan antavan mielipiteitä ja viranomaisilta pyydetään lausuntoja. Silloin järjestetään useita tilaisuuksia asukkaille, yrittäjille ja muille lausunnonantajille.

YleiskaavaRSS

Ajankohtaista

Twitter