Vantaan yleiskaava 2020

Uuden yleiskaavan laatiminen on edennyt ehdotusvaiheeseen. Yleiskaavaehdotus ohjaa tavoitteidensa mukaisesti kasvun kestävästi olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Erityisesti Tikkurilaa, Myyrmäkeä ja Aviapoliksen aluetta laajennetaan ja tiivistetään. Nykyisen kaupunkirakenteen täydentäminen turvaa laajoja viheralue- ja kulttuurimaisemakokonaisuuksia. Seudullinen viheraluejärjestelmä ja Vantaan viheralueverkosto säilyvät.

Yleiskaava 2020:n laadinta on edennyt viime kevään nähtävilläolon jälkeen vaiheeseen, jossa yleiskaavaan tehdään viimeiset vähäiset tarkistukset.

Ennen hyväksymiskäsittelyä kaikki yleiskaavaehdotuksesta saadut 332 muistutusta on käyty lävitse ja niihin on laadittu vastineet. Näistä on laadittu Vuorovaikutusraportti IV, joka on vielä luonnos. Lopullinen raportti valmistuu, kunhan kaavan ratkaisut on lyöty lukkoon kaupunginhallituksessa. Valmis vuorovaikutusraportti julkaistaan yleiskaavan verkkosivuilla ja muistutuksen yhteydessä yhteystietonsa jättäneille osallisille lähetetään raportti ja vastine postitse.

Muistutuksissa osallisia puhuttivat eniten asumisen A-merkinnän sisältö ja sijainnit kaupungissa, erityisesti Minttutien, Veromäen ja Rekolanmetsän alueilla. Lisäksi maantie 152:n linjaus keräsi useita muistutuksia. Tien vaikutuksista maisemaan, ympäristöön ja ihmisten elinoloihin ollaan huolissaan ja siksi tien ehdotetaan toteutuvan ainoastaan Tuusulan puolella, tai vaihtoehtoisesti voimassa olevan yleiskaavan linjauksen mukaisesti. Yleiskaavan luonnonsuojelualueista saatiin myös useita muistutuksia – osa niitä vastustavia ja osa niiden rajauksia riittämättöminä pitäviä.

Yleiskaavatoimikunta käsittelee syksyn aikana muistutuksista ja lausunnoista saatua palautetta ja lokakuun kokouksessa 22.10. hyväksymiskäsittelyyn lähtevää yleiskaavaa. Aikataulutavoitteena on, että marraskuussa 16.11. kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan yleiskaavan ja joulukuussa 14.12. kaupunginvaltuusto antaa yleiskaavalle lopullisen hyväksynnän. Tämän jälkeen käynnistyy yleiskaavan valitusaika ja jos kaavasta valitetaan Helsingin hallinto-oikeuteen, käynnistyy valitusten käsittelyprosessi. Kun oikeusasteet ovat käsitelleet valitukset ja antaneet niistä päätöksensä, voi kaupunginhallitus päättää yleiskaavan voimaantulosta. Tähän asti valitusten sisällöstä riippuen noudatetaan nyt voimassa olevaa yleiskaavaa.

YleiskaavaRSS

Yhteystiedot

Henkilökunta

yleiskaava@vantaa.fi

Kielotie 14 A, II-kerros

Yleiskaavatoimikunta
Jäsenet, esityslistat, pöytäkirjat ja liitteet