Kaupunginhallituksen kokouksessa vuoden 2022 tilinpäätös ja sisäisen tarkastuksen raportti

Tiedote

Asiasanat

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen kokouksessa 27.3.2023 merkitään tiedoksi kaupungin vuoden 2022 Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti (asia 9). Tarkastettavana oli 13 varsinaista tarkastusta ja 8 jälkitarkastusta. Tarkastuksessa ei tullut esiin laajempia asiakokonaisuuksia, joiden sisäistä valvontaa tai riskienhallintaa tulisi tehostaa merkittävästi. Ainoastaan kaupunkiympäristön hankintatoiminnassa tulee ottaa aiempaa tarkemmin huomioon sisäisen valvonnan edistämiseen tähtäävät suositukset.

Kokouksessa on esillä myös Vantaan kaupungin tilinpäätös 2022 (asia 13). Tilikauden tulos oli 13,0 miljoonaa euroa ja heikkeni edellisvuoteen verrattuna. Verotulot, valtionosuudet ja yhteisöveron tuotto kasvoivat, mutta niin kasvoivat myös toimintakulut. Vuosikate oli 123,6 miljoonaa euroa. Kaupungin pitkäaikaisten lainojen nettovähennys oli 83,0 miljoonaa euroa, ja asukaskohtainen lainakanta pieneni edellisestä vuodesta 3 323 euroon asukasta kohti.

Esillä on myös jälleen Luhtimäen kaava (14): asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotus.

Kokouksessa vastataan seuraaviin valtuutettujen aloitteisiin (asia 17–19): 

  • Aloite Vantaa-infojen aukiolojen pidentämiseksi (asia 17), jonka mukaan aukioloja tulisi sekä pidentää että laajentaa viikonloppuihin, sillä päivätöissä käyville kaupunkilaisille henkilökohtainen asiointi Vantaa-infoissa on mahdotonta nykyisinä aukioloaikoina. Vantaa-infot palvelevat myös niitä, joille sähköinen asiointi ei ole mahdollista.
  •  Aloite Turun mallin mukaisen asukasbudjetoinnin luomisesta Vantaalle (asia 18). Ehdotuksen mukaan kaupunki jakaisi budjetistaan 2,8 miljoonaa asukasbudjettiin, jolloin summa suuraluetta kohden olisi 400 000 euroa/alue. Turun mallin käyttöönoton tarkoituksena olisi lisätä osallisuuden lisäksi asukkaiden äänestysintoa.
  •  Aloite Dialogilla uutta virtaa kansalaisosallisuuteen (asia 19). Aloitteessa ehdotetaan, että kaupunki fasilitoisi Osallistuva Vantaa -työn puitteissa julkisia keskusteluja kaupungin päätöksentekomallista, luottamushenkilötoiminnasta ja päätösprosesseista. Aloitteessa ehdotetaan myös kansalaisten ja päättäjien välisiä fasilitoituja keskusteluja, jotka täydentäisivät edustuksellista demokratiaa.

Kokouksen esityslista: Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 27.3.2023

Avainsanat

Hallinto