Kaupunginhallituksen kokouksessa vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus ja ratikkakaavoja

Tiedote

Asiasanat

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen kokouksessa 22.5.2023 merkitään tiedoksi vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.4. (asia 5). Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa vuosikatteeksi ennustetaan 165,2 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 6,8 miljoonalla eurolla. Tammi-huhtikuussa kaupungin ja rahastojen investointiosan tuloja toteutui 1,3 miljoonaa euroa, investointiosan menoja -37,4 miljoonaa euroa. Investointiosan netto oli -36,1 miljoonaa euroa.

Kokouksessa on määrä hyväksyä Viertolan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvitys (asia 8). Viertolan koulun Liljatien toimipiste laajennetaan yhtenäiskouluksi, jotta se pystyy vastaamaan Tikkurilan alueen perusopetusikäisten lasten määrän kasvuun. Lisäksi olemassa olevaan koulurakennukseen tehdään tilamuutoksia ja korjaustöitä vastaamaan nykyistä paremmin opetussuunnitelman mukaisiin tarpeisiin. Peruskorjauksen kustannusennuste on 15 000 000 euroa ja laajennuksen kustannusennuste 14 100 000 euroa.

Kaupunginhallitus antaa myös lausuntonsa MAL-suunnitelmasta ja sen vaikutusten arvioinnista (asia 9). MAL 2023 on Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen strateginen suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua tulisi kehittää vuoteen 2040 asti. Vantaan kaupungilta on pyydetty lausuntoa suunnitelmasta 25.5.2023 mennessä.

Kokouksessa esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2022-2023 Ympäristövastuuraportti (asia 10) . 

Hyväksyttävänä on myös kaksi ratikkakaavaa:

Asemakaava ja asemakaavan muutos 931400 sekä tonttijaon muutos, 91 Länsimäki, 93 Vaarala ja 95 Rajakylä (asia 11). Katualuetta Länsimäentiellä Fazerintien eteläpuolella Pallastunturintielle asti levennetään siten, että osa teollisuus- ja varastorakennusten, suojaviheralueesta sekä virkistysalueista muutetaan katualueeksi. Lisäksi uutta katualuetta muodostetaan Fazerintiellä sekä Länsimäentiellä Fazerintien risteyksestä Kehä III:lle asti. Osa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta muutetaan virkistysalueeksi, jotta maakunnallisesti ja paikallisesti tärkeän ekologisen yhteyden jatkuvuus Vanhankaupunginlahdelta Ojankoon voidaan turvata. 

Asemakaavan muutos 002465 ja tonttijaon muutos, 52 Veromies (asia 12). Vantaan ratikalle osoitetaan riittävä tila sen vaatimalle infrastruktuurille ja parannetulle katuympäristölle Tikkurilantiellä ja Rälssitiellä siten, että katualuetta levennetään muuttamalla osia korttelialueista katualueeksi. Rälssitien pohjoinen haara siirretään lännemmäksi ja katu nimetään Rälssikujaksi.

Kaupunginhallituksen on määrä hyväksyä myös seuraavat asemakaava- ja tonttijaon muutokset: 

Asemakaavan muutos 002498 ja tonttijaon muutos, 62 Jokiniemi (asia 13).
Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella mahdollistetaan se, että Jokiniemen kaupunginosassa pääradan itäpuolella Pellavapolun, Ruispolun ja Urheilutien rajaamalla alueella osoitteissa Pellavapolku 6, Urheilutie 20 ja Ruispolku 3 sijaitsevat asuinpientalot puretaan ja tontille voidaan rakentaa kaksi viisikerroksista asuinkerrostaloa ja talousrakennus.

Asemakaavan muutos ja tonttijaon muutos 002530, 14 Varisto (asia 15). Hoivatilat Oyj hakee Haravakuja 6:n tontille kaavamuutosta niin, että tontin rakennusoikeutta voidaan hyödyntää rakentamalla tontille palvelutalo. Kaavamuutoksella muodostetaan uutta hoivakotia varten palvelurakennusten korttelialue, jolle annetaan rakennusoikeus 1 200 k-m2. Loppuosa tontista kaavoitetaan nykyistä laiterakennusta varten yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi. Uusi hoivakoti muodostaa pihapiirin, ja piha suojataan tiemelua vastaan meluaidalla. 

Kokouksen esityslista: Kaupunginhallituksen kokouksen 22.5.2023 esityslista

 

Avainsanat

Hallinto