Kaupunkitilalautakunta päätti Vernissan remontista sekä vammaisten palveluasumisesta Vallinojalla

Tiedote

Kaupunkitilalautakunta kokoontui 23.3. Lautakunta käsitteli muun muassa kulttuuritehdas Vernissan remontin tarveselvitystä ja hankesuunnitelmaa (asia 10). Aiempaa suunnitelmaa on päivitetty merkittävän rakennuskustannusten nousun takia.

Kulttuuritehdas Vernissa on punatiilisessä entisessä tehtaassa aurinkoisena päivänä

Kulttuuritehdas Vernissa Tikkurilan jokirannan kulttuurimaisemassa

Kulttuuritehdas Vernissa on Vantaan kulttuurisen nuorisotyön keskus, jossa järjestetään viikoittain lukuisia juhlia, konsertteja, teatteriesityksiä, seminaareja ja muita tapahtumia kaikenikäisille vantaalaisille. Vernissan tiloja käyttävät vantaalaiset koulut, järjestöt ja kulttuuritoimijat. Perusparannushanke parantaa ja varmistaa nuorisotoimen toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa, vahvistaa Tikkurilan jokirannan elinvoimaa ja mahdollistaa uuden kulttuuriklubin sekä tapahtumatorin toteuttamisen Vernissan yhteyteen. Remontin hinnaksi arvioidaan noin 8,1 miljoonaa euroa.

Lautakunta lisäsi asiaan pöytäkirjalausuman: Sisäilma- ja kustannusriskiä on pyrittävä vähentämään toteuttamalla riittävän laajat haitta-ainetutkimukset heti toteutussuunnittelun alkuvaiheessa. Kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä on uusittava riittävässä laajuudessa, millä varmistetaan terveellinen sisäilma tilojen kaikille käyttäjille, ilmavirtojen säädön onnistuminen sekä energiatehokkuustavoitteiden toteutuminen.

Kehitysvammaisten palveluasumista Vallinojalle

Lautakunta päätti järjestää neuvottelumenettelyn, jolla toteutettaisiin kehitysvammaisten palveluasumisen yksikkö Vallinojalle (asia 17). Kaupunki vuokraa tontin parhaimman kokonaisratkaisun esittäneelle toimijalle. Kilpailutontille tulee rakentaa asumisyksikkö tehostettua tai vaativaa tehostettua palveluasumista tarvitsevia vammaispalvelujen asiakkaita varten. Rakennus tulee olla tarvittaessa jaettavissa rakenteellisesti pienempiin asumisyksiköihin. Asumisyksikön tulee asuttaa vähintään kaksikymmentä asiakasta. Rakennettava yksikkö voi olla valtion tukema pitkän korkotuen hanke tai vapaarahoitteinen hanke. Neuvottelumenettelyyn voivat osallistua sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan yhdessä Keravan kaupungin kanssa järjestämässä vammaisten asumispalveluiden kilpailutuksessa parhaiten menestyneet yritykset etusijajärjestyksessä. Tontin naapureina ovat Vantaan kaupungin päiväkoti, asumisoikeusasumista sekä kaupungin puistoaluetta.

Kaupunki ostaa 14,5 hehtaarin rakentamattomat tilat Kivistöstä

Kaupan kohteena olevat tilat ovat tällä hetkellä viljelyskäytössä olevaa peltoa. Tilat on Vantaan uudessa yleiskaavassa osoitettu pääosin pientalovaltaiseksi asuinalueeksi ja lähivirkistysalueeksi. Kauppahinnaksi on sovittu 1 257 000 euroa. Hinta perustuu toteutuneisiin vertailukelpoisiin kiinteistökauppoihin. Kaupan kohde rajautuu suurelta osin Vantaan kaupungin jo omistamiin maihin. Tilojen hankinta täydentää kaupungin maanomistusta alueella ja edesauttaa varautumaan yhdyskuntarakentamisen ja virkistys- ja suojelukäytön tuleviin tarpeisiin. Kaupan kohteeseen kohdistuu suullinen pellonvuokrasopimus sekä suullinen metsästysvuokrasopimus. Kaupunki tulee neuvottelemaan uusista vuokrasopimuksista kaupungin vuokrauskäytäntöjen mukaisesti. 

Maksuhelpotuksia kesäterasseille tulevalla kesäkaudella

Kaduille ja yleisille alueille luvanvaraisesti sijoitettavista terasseista peritään tulevalla kesäkaudella ainoastaan 70 euron suuruinen lupahakemuksen käsittelymaksu. Tarjoilualueen kokoon perustuvaa käyttömaksua (25-20 euroa jokaiselta käyttöön otettavalta neliömetriltä) ei peritä. Kaupunki haluaa näin helpottaa pitkittyneestä koronapandemiasta kärsineiden ravintolayrittäjien toimintamahdollisuuksia. Helpotus koskee toimintakaudella 15.4.2022–15.9.2022 enintään 120 neliömetrin suuruisia eli korkeintaan noin sadan asiakaspaikan terasseja. Tätä suuremmilta terasseilta käyttömaksut peritään normaaliin tapaan.

Kaikki kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti, paitsi asia 11 (Kulomäen opetuspisteen hankesuunnitelma), joka jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. 
Asiasta 9 (Oikaisuvaatimus kaupunkitilalautakunnan päätökseen rajoituksista vapautuneiden osakehuoneistojen vuokrien tasokorotuksesta) äänestettiin. Lautakunta päätyi pohjaesityksen taakse äänin 10-5. 
Asiaan 6 (Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan vuosikatsaus 2021) jätettiin seuraava pöytäkirjalausuma: Vuoden 2021 sitovissa tavoitteissa oli tavoite: "kestävät liikkumismuodot kasvavat", joka sisälsi tavoitteen pyöräilijöiden määrän 4% kasvusta. Tavoite ei toteutunut ollenkaan vaan pyöräilyindeksi oli 8% matalampi kuin lähtötaso. Syyksi mainitaan sateinen elokuu. Emme pidä tätä yksinään uskottavana syynä. Sitovan tavoitteen keskeisissä toimenpiteissä ei ole yhtäkään pyöräilyn edistämiseen liittyvää toimenpidettä. Kaupungin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta pyöräilyn kulkutapamuodon kasvu olisi realistinen tavoite.

Kokouksen esityslista Vantaan päätösarkistossa.
 

Avainsanat

Päätökset