Kaupunkiympäristölautakunta esittää Vantaan ratikan kaavarunkoa nähtäville

Tiedote

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontui 10.5. käsittelemään useita kaavamuutoksia. Ratikan kaavarungon pariin palattiin, kun laaja suunnitelma-aineisto jätettiin pöydälle edellisessä kokouksessa. Nyt lautakunta päätti asian etenemisestä ja esittää ratikan kaavarunkoa nähtäville. Asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn

Vantaan ratikan havainnekuvassa tulevaisuuden Hakunilaa

Kaavarunko ohjaa Vantaan ratikan reitin varren kaupunkikehitystä ja määrittää visiota vantaalaisesta ratikkakaupungista: millaiseksi ratikan reitin varren kaupunki kehittyy? Ratikan mahdollistama kaupunkikehitys tuo yhteen nykyisin toisistaan erilliset aluekeskukset Aviapoliksessa, Tikkurilassa, Hakunilassa ja Länsimäessä. Kaavarunko tehdään ennen ratikan rakentamispäätöstä, jotta nähdään paljonko ja minkälaista uutta rakentamista ratikan varrelle voisi syntyä.  Ratikan kaavarungon aineistoon voi tutustua Vantaan ratikan kaavarunko -sivuilla

Piikiekkovalmistaja Okmetic Oy:n tuotantolaitoksen laajennuksen kaava nähtäville

Okmetic Oy:n Piitie 2:ssa sijaitseva tuotantolaitos laajenee. Kiinteistön rakennusoikeuden määrä kasvaa yli kaksinkertaiseksi ja uusi rakennuskokonaisuus suunnitellaan nykyisen tuotantolaitoksen länsipuolelle. Laajentuva tuotantolaitos mahdollistaa usean sadan työpaikan sijoittumisen alueelle. Tuotantolaitoksen laajennuksen edellyttämä kaavamuutos on ollut jo kertaalleen nähtävillä. Nähtävilläolon jälkeen yrityksen suunnitelmat ovat tarkentuneet ja korttelialueelle sijoitetaan muun muassa muuntamo, ja rakennusta kohotetaan hieman aiemmista suunnitelmista. Muutoksista johtuen kaavamuutosta esitetään asetettavaksi uudelleen nähtäville (asia 14). Asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Tikkurilan keskusta täydentyy uudistuvilla kortteleilla

Tikkurilan keskustaan, Neilikkatien varteen kaavoitetaan asuinkerrostaloja nykyisen pysäköintialueen paikalle. Tontilla sijaitseva toimistorakennus suojellaan. Toimistorakennuksessa on tällä hetkellä muun muassa Destia Oy:n toimistotiloja. Alueelle suunnitellaan 6-8-kerroksista asuinrakentamista yhteensä noin 190 asunnon verran. Lisäksi katutasoon on tulossa liiketilaa. Toimistotalon ja uusien asuintalojen autopaikat sijoitetaan pysäköintitaloon tontin pohjoisreunalle. Kaavamuutosta esitetään nähtäville (asia 13).

Kauppakeskus Tikkurin kortteli uudistuu. Alueen rakennusoikeus kasvaa nykyisestä yli kolminkertaiseksi 55 100 k-m2 :iin, josta asumisen osuus saa olla enintään 34 000 k-m2. Liiketiloille pääosin varattu jalustaosa on kaksi-kolmekerroksinen, sen päältä kohoaa toimistorakennus ja neljä asuinrakennusta, joista korkein ulottuu 22 kerrokseen. Kortteliin on suunniteltu noin 580 uutta asuntoa. Kaavamuutosta esitetään nähtäville (asia 12).

Alkavia asemakaavatöitä

Tikkurilan Jokiniemeen suunnitellaan kampusaluetta, johon sijoittuisi oppimiskampus ja sitä tukevia toimintoja, kuten työpaikkoja, asumista ja palveluja. Peijaksen sairaalan laajennusta suunnitellaan. Sairaalakokonaisuutta uudistetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulevaisuuden tarpeisiin. Rosenlund 2- kaavamuutos Hanabölen arvokkaalla peltoalueella muodostaa perinteisen, metsäisen peltosaarekkeen. Alue asemakaavoitetaan merkittävän maatilojen talouskeskusten korttelialueeksi sekä Rosenlundintien varteen kaavoitetaan pientaloja. Pähkinärinteessä Karhunkierrokselle suunnitellaan asuinkerrostaloja, pientaloja, pysäköintilaitos ja päiväkoti.

Alkavat kaavatyöt tuotiin lautakunnalle tiedoksi (asia 4). Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa Kaavat-sivulla. Kaavaehdotuksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Käsittelyssä oli myös useita muita kaavamuutoksia:

  • Hiekkaharju, Suopursuntie: Kerrostalorakentamista lähellä Hiekkaharjun asemaa. Alueella sijaitseva huonokuntoinen 1940-luvun asuintalo purettaisiin ja rakennettaisiin samantyylisenä uudelleen. Kaavamuutosta esitetään nähtäville (asia 11). 
  • Vaarala, Hopeatie: kaavalla osoitetaan tilavaraukset Vantaan ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle ympäristölle sekä todeta kaava-alueeseen kuuluvilla kiinteistöillä nykyinen maankäyttö. Hopeatien kaavassa varmistetaan maakuntakaavan ekologinen yhteys sekä virkistysalueiden jatkuvuus alueella asemakaavoittamalla uudet viheralueet Kuussillanpuistikko, Slåttmossen sekä Lähdepuisto, joista kaksi viimeksi mainittua merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäväksi alueeksi. Kaavamuutosta esitetään nähtäville (asia 16).
  • Vantaan ratikka, Tikkurilanraitio (asia 17): Kaavamuutoksella ja maanalaisella asemakaavalla mahdollistetaan osa Vantaan ratikan tunneliyhteydestä Väritehtaankadun ja Kielotien välillä, joukkoliikenteen pysäkki kulkuyhteyksineen Tikkurilan rautatieaseman alapuolelle sekä tunnelin läntinen ajoyhteys Kielotielle. Asian palauttamisesta äänestettiin. Lautakunta päätyi pohjaesityksen taakse äänin 13-4 ja kaavamuutosta esitetään hyväksyttäväksi (asia 17).
  • Korson päiväkoti: Korson keskustaan suunnitellaan uutta kolmikerroksista päiväkotirakennusta nykyisen yksikerroksisen päiväkodin tilalle. Kaavamuutosta esitetään hyväksyttäväksi (asia 18).

Asiaan 7 (Kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 1/2022) jätettiin lautakunnan yhteinen pöytäkirjalausuma, joka koski asuntokaavoituksen toteumaennustetta. Lautakunta edellyttää, että toimiala valmistelee ennen talousarviokäsittelyä ehdotuksen toimenpiteistä, joilla vauhditetaan Vantaan asuntokaavoitustavoitteen toteutumista. Pöytäkirjalausuma kirjataan kokonaisuudessaan kokouksen pöytäkirjaan.

Asia 15, Myyrmäen paloaseman kaavamuutos, jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

Kokouksen kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Kaava-asioiden lisäksi käsittelyssä oli muun muassa Vantaan ympäristövastuuraportti 2021-2022 (asia 6) sekä päivitettäväksi tulevat ympäristönsuojelumääräykset (asia 9). 

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan päätösarkistossa 

Avainsanat

RatikkaKaavoitusKaupunkikehitys