Helsingin hallinto-oikeus kumosi Vantaan yleiskaavan 2020 seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden osalta – valtaosa kaavavalituksista hylättiin

Uutinen

Asiasanat

Kaupunkisuunnittelu

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 28.6.2022 ratkaisunsa Vantaan uutta yleiskaavaa 2020 koskeviin valituksiin. Uusi yleiskaava viitoittaa Vantaan kasvua hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Kerrostalo Kivistön keskustassa

Kivistön keskusta on syntynyt juna-aseman ympärille. Yleiskaavan mahdollistama tiivis keskustarakentaminen säästää laajoja luontoalueita toisaalla.

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 28.6.2022 ratkaisunsa Vantaan uutta yleiskaavaa 2020 koskeviin valituksiin.

Vantaan kaupunginvaltuuston hyväksymä Vantaan yleiskaava 2020 on lähes koko Vantaan aluetta koskeva yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka tavoitevuosi on 2050. Helsingin hallinto-oikeuteen saapuneissa 16 yleiskaavaa koskevassa valituksessa oli kyse muun muassa seudullisesti merkittävistä vähittäiskaupan suuryksiköistä, niin sanotusta Santaradasta ja luonnonarvojen huomioon ottamisesta, rakentamisen määrästä ja laadusta ja asukasvuorovaikutuksen riittävyydestä.

Hallinto-oikeus kumosi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valituksen johdosta osan yleiskaavan kaupallisten palveluiden alueita (KM) koskevasta kaavamääräyksestä. Kumottu osa olisi mahdollistanut merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamisen näille alueille. Lisäksi hallinto-oikeus kumosi määräyksestä Vantaanportin, Tammiston ja Porttipuiston koskevan aluekohtaisen osuuden, jonka mukaan näille alueille olisi voinut sijoittaa merkitykseltään seudullisia keskustahakuisen erikoiskaupan suuryksiköitä. Yleiskaava oli näiltä osin maakuntakaavan vastainen.

- Uusi yleiskaava ohjaa näiden kaupan alueiden asemakaavoitusta emmekä näe tätä täsmennystä niiden suhteen ongelmallisena, toteaa yleiskaavapäällikkö Mari Siivola. Alueille saa tämänkin jälkeen sijoittaa merkitykseltään paikallisia vähittäiskaupan suuryksiköitä.

Kaavakartasta hallinto-oikeus kumosi kaksi merkintää. Väyläviraston valituksen johdosta kumoutui asuinaluevaraus Keravanjoen ja Santaradantien väliseltä alueelta. Ratkaisun perusteluna oli, että yleiskaava ei riittävästi turvannut tämän pääkaupunkiseudun rataverkoston kunnossapidon kannalta edelleen tarpeellisen alueen säilymistä. Toinen kumoutunut merkintä oli yksityiselle kiinteistölle kohdentunut luonnonsuojelualue Myllykyläntien varressa.

Muilta osin valitukset hylättiin. Asukasvuorovaikutuksen varmistamiseksi kaavaehdotus oli nähtävillä pidennetysti poikkeuksellisesta korona-ajasta johtuen.
- Tavoitimme asukkaita pääasiassa sähköisiä välineitä hyödyntäen verkkotilaisuuksin ja -kyselyin sekä puhelinpäivystyksin, summaa Siivola.

Nyt kaupungin on kuukauden kuluessa ratkaistava, lähteekö se valittamaan Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisuista.
- Mahdollisesta valituksesta päättää kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Asia tuodaan myös kaupunginhallituksen käsittelyyn elokuussa, Siivola kertoo jatkosta.

Kehittämisen suunnitelma

Vantaan uusi yleiskaava 2020 on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka tehtävänä on suunnitella ja yhteensovittaa kunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, työpaikkojen, palveluiden, liikenteen sekä virkistys- ja viheralueiden sijoittumista.

Yleiskaavalla määritellään maankäytön kehityksen periaatteet, jotka ohjaavat asemakaavoja ja muuta tarkemman tason suunnittelua.

Uusi yleiskaava ohjaa kaupungin kasvua olemassa oleville, jo rakennetuille alueille. Vantaa tiivistyy etenkin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä, mikä edistää kestävää elämäntapaa ja liikkumista. Nykyistä kaupunkirakennetta täydentämällä säästetään toisaalla enemmän tilaa luonnolle ja laajoille virkistysalueille.

Tutustu Vantaan yleiskaavaan

Tiedote Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä

Avainsanat

KaavoitusKaupunkikehitys