Jätteenpolttoa keskitetään Långmossebergeniin

Uutinen

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Vantaan Energian hakemukseen vaarallisen jätteen polttolaitoksen ympäristöluvaksi ja toiminnan aloittamisluvaksi.

Polttolaitos sijoittuu Vantaan Energia Oy:n omistamalle Vantaan jätevoimalan alueelle Kehä III:n ja Porvoonväylän risteykseen. Polttolaitos tulee sijoittumaan jätevoimala-alueen itäosaan. Lähimmät asuinalueet ovat Länsimäki, Rajakylä ja Vaarala ja lähimmät asuintalot sijaitsevat noin 300 metrin päässä. Ns. herkistä toiminnoista lähimpänä sijaitsee Västersundoms skola noin 600 metrin päässä ja lähimmät päiväkodit Rajakylässä ja Länsimäessä 1,2–1,3 km:n päässä laitosalueesta.

Vaarallisen jätteen polttolaitos on osa suurempaa kokonaisuutta, jonka avulla Vantaan Energia luopuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Tämä edistää Vantaan kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. Toimintojen keskittäminen Långmossebergenin alueelle on järkevä ratkaisu. Vaarallisen jätteen polttolaitoksella ei arvioida olevan haittavaikutuksia asukkaille tai lähiseudun virkistysalueiden käyttöön. Melu- ja ilmanlaatuvaikutukset ovat hallittavissa. Liikennemäärien lisäys on hyvin pieni.

Osa ihmisistä kokee silti hankkeen kielteisenä ja hanke herättää huolta, mikä näkyy mm. asemakaavoista ja yleiskaavoista saatuina kannanottoina ja valituksina. Asukkaiden huolia on pyrittävä vähentämään ja ehkäisemään tehokkaalla viestinnällä ja vuorovaikutuksella, niin rakentamis- kuin toimintavaiheessa. Esimerkiksi normaalitoiminnasta poikkeavasta melusta tiedottaminen lähiasukkaille on tarpeen, kuten hakemuksessa on esitetty.

Pohjavesialueen säilyminen on edellytys mm. Fazerin toiminnalle Vaaralassa. Vantaan energian tulee laatia riittävät pohjaveden laadun valvontajärjestelmät ja arvioida mahdolliset riskit. Jätekuljetuksien tulee kulkea vain Kehä III ja Porvoonväylän kautta, jotta voidaan varmistaa, ettei vaarallisia aineita päädy pohjavesialueelle.

Kivistön Kvartsikulma nähtäville

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville Kivistön Kvartsikulman asemakaavan. Muutos mahdollistaa tiivistä, resurssiviisasta asuntorakentamista, joka jatkaa Kivistön keskustan kaupunkirakennetta, elävöittää kaupunkikuvaa ja täydentää keskusta-alueen palvelu- sekä viherrakennetta.

Avainsanat

PäätöksetYmpäristöValtuustotHallinto