Uudistuneessa varhaiskasvatussuunnitelmassa on panostettu lapselle annettavaan tukeen ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen

Uutinen

Päivityksen keskiössä on lapsen etu ja oikeus saada oikea-aikaista ja riittävän vahvaa tukea. Lapsen tukeen liittyvillä muutoksilla parannetaan tukea tarvitsevien lasten oikeusturvaa sekä edistetään kaikkien lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

Päiväkotikyltti.

Kuvituskuva: Sercan Alkan

Vantaan uusi varhaiskasvatussuunnitelma astui voimaan 1.8.2022. Varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitettiin vastaamaan varhaiskasvatuslakiin ja kansalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan tehtyjä muutoksia. 

Valtakunnallisesti varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön kolmitasoinen tuen malli, jossa tuki muodostuu lapsen tarpeen mukaan yleisestä, tehostetusta tai erityisestä tuesta. Näin tuki muodostaa vahvan jatkumon esi- ja perusopetukseen. Tuen tarve arvioidaan lapselle tehtävässä henkilökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa, ja samalla kirjataan suunnitelma tarvittavista pedagogisista, hoidollisista ja rakenteellisista tuen muodoista. Varhaiskasvatuksen tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä yleisen tuen tukipalveluista tehdään valituskelpoinen päätös. Lapsen tukeen liittyvät uudistukset on huomioitu myös esiopetuksen opetussuunnitelmissa.   

Uudistettu varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa aiempaa vahvemmin edistämään inklusiivista toimintakulttuuria. Tällä tarkoitetaan etenkin yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamista, jotta jokainen lapsi ja perhe kokisi olevansa tervetullut osaksi ryhmää ja päiväkotiyhteisöä. Inklusiivisessa toimintakulttuurissa ketään ei suljeta ulkopuolelle ja jokaisella on oikeus positiivisiin vuorovaikutus- ja kaverisuhteisiin päivittäin. Tämä kytkeytyy lasten turvallisuuteen sekä kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen, joihin on varhaiskasvatussuunnitelmaa päivittäessä kiinnitetty entistä vahvemmin huomiota.  

Varhaiskasvatussuunnitelma tukee käytänteitä turvallisemman tilan luomiseksi. Turvallisella tilalla tarkoitetaan paikkaa, joka tarjoaa lapsille tunteen fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Jokaisessa lapsiryhmässä laaditaan syksyllä turvallisemman tilan periaatteet yhdessä lasten kanssa, huoltajien osallisuus huomioiden. Turvallisemman tilan edistäminen on yksi Vantaan Lapsiystävällinen kunta -työn ohjaamista teoista. 

Avainsanat

Päiväkodit