Vantaan kasvihuonekaasupäätöt nousivat 2022, syynä energiakriisi

Uutinen

Asiasanat

Ympäristö ja luonto

Pitkään laskusuunnassa olleet Vantaan kasvihuonekaasupäästöt eivät laskeneet viime vuonna kuten oli arvioitu. HSY:n vastavalmistuneen päästölaskennan mukaan Vantaan kokonaispäästöt kasvoivat neljä prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2022.

Martinlaakson juna-asema ja ostari

HSY:n vuosittain tekemässä alueperustaisessa päästölaskennassa lasketaan Vantaan alueella syntyneet lämmityksen, kulutussähkön, liikenteen, maatalouden, teollisuuden ja jätteiden käsittelyn päästöt. Sen sijaan lukuun ei lasketa kulutushyödykkeiden, kuten ruuan tai rakennustuotteiden, päästöjä.

Vuonna 2022 Vantaan päästöt olivat 913 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia (CO2-ekv). Vantaan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, mikä vaatii päästöjen laskemista nykyisestä noin neljännekseen, 214 hiilidioksidiekvivalenttikilotonniin. Loput päästöt Vantaa on päättänyt kompensoida.

HSY:n laskennassa tarkasteltiin päästöjä myös muualla pääkaupunkiseudulla. Koko pääkaupunkiseudun kokonaispäästöt kasvoivat Vantaata enemmän, edellisvuoteen verrattuna yhdeksän prosenttia. Helsingissä kokonaispäätöt nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 11 prosenttia, Espoossa kahdeksan prosenttia ja Kauniaisissa kuusi prosenttia.  

Kaukolämmön päästöt nousivat, joukkoliikenteen laskivat

Vantaan päästöjen kasvu johtui kaukolämmön päästöjen kasvusta. Päästöt kasvoivat, sillä Venäjän hyökättyä Ukrainaan maakaasun ja puun tuonti Venäjältä loppui, ja osa Vantaan Energian kaukolämmön tuotantoon käytetystä maakaasusta korvattiin kivihiilellä.

”Biomassan ja maakaasun saatavuusongelmien vuoksi jouduimme käynnistämään jo kertaalleen suljetun kivihiilivoimalan. Vaikka sekava maailmantilanne on tuonut haasteita toimintaamme, päästövähennysten eteen tehdään joka päivä töitä. Tavoitteemme on olla hiilinegatiivinen kiertotalousenergiayhtiö vuonna 2030,” kertoo Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

Kulutussähkön ja joukkoliikenteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt laskivat hieman. Joukkoliikenteen päästöjen vähenemiseen vaikutti muun muassa HSL:n bussiliikenteen sähköistymisen jatkuminen. Muun tieliikenteen päästöjen laskennassa käytettiin vuoden 2021 tilastoja. Laskenta päivitetään tieliikenteen osalta, kun vuoden 2022 tilastot valmistuvat.

Muiden päästösektoreiden eli maatalouden, teollisuuden ja jätteenkäsittelyn päästöt laskivat hieman tai pysyivät samana edellisvuoteen verrattuna.

Kulutuksen päästöt alueperustaisia päästöjä suuremmat

Vantaan päästöjä on tarkasteltu myös niin sanotulla kulutusperusteisella päästölaskennalla, jossa pyritään arvioimaan kaikki kuntalaisten kulutuksesta aiheutuvat päästöt, riippumatta siitä, missä kulutettu hyödyke on tuotettu. Vantaan kulutusperustaiset päästöt vuonna 2022 olivat 1978,6 CO2-ekv, eli yli kaksinkertaisesti verrattuna alueperustaisiin päästöihin.

Kulutusperusteiset päästöt laskettiin nyt toista kertaa. Ensimmäisen kerran ne laskettiin vuonna 2020, jolloin ne olivat hieman matalammat, 1868 CO2-ekv. Ensimmäisen ja toisen laskentakerran välillä laskentaa on tarkennettu, joten luvut eivät ole aivan vertailukelpoiset.

Kulutusperustaiset päästöt laskettiin 20 kaupungin, Sitowise oy:n ja Luonnonvarakeskuksen Kulma-hankkeessa.

Tavoitteena päästöjen seitsemän prosentin lasku vuosittain

Vantaan tavoitteena on edistää alueperustaisten päästöjen vähenemistä vuosittain siten, että Vantaa on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

”Kasvihuonekaasujen vähentämistä edistetään Vantaalla muun muassa parantamalla rakennusten energiatehokkuutta sekä edistämällä kestäviä liikkumismuotoja. Tärkeää on myös tukea vantaalaisten mahdollisuuksia vähentää kulutuksen päästöjään”, kertoo Vantaan ympäristöjohtaja Jari Viinanen.

Tavoitteeseen pääsemiseksi päästöjen on laskettava seitsemällä prosentilla vuosittain. Ennen vuonna 2022 alkanutta energiakriisiä Vantaalla päästiin parhaimmillaan noin 10 prosentin päästövähenemiin vuodessa.

Vantaan kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi on laadittu vuoteen 2030 ulottuva suunnitelma, resurssiviisauden tiekartta. Vantaan ilmastotoimien etenemisestä kerrotaan vuosittain julkaistavassa ympäristövastuuraportissa. Tutustu vuoden 2022-2023 ympäristövastuuraporttiin.

Lue lisää Vantaan ilmastotyöstä.

Lisätietoja HSY:n vuoden 2022 päästölaskennasta.

Lisätietoja Vantaan kulutusperustaisista päästöistä (pdf).

Avainsanat

Hiilineutraalius