Vantaan ratikka: Resurssiviisaita ratkaisuja -päästövähennysraportti valmistunut 

Uutinen

Vantaan ratikan suunnittelussa on panostettu resurssiviisaiden ratkaisujen löytymiseen ja on löydetty useita keinoja, joilla mahdollisen rakentamisen päästöjä voidaan vähentää.

Havainnekuva ratikasta Tietotien pysäkillä Aviapoliksessa.

Yhtenä esimerkkinä päästövähennysraportissa on laskettu Tietotien kohtaa Aviapoliksessa. Kuva: Ramboll.

Vantaan ratikan rakentamiseen suunnitteluratkaisuilla on suuri vaikutus mahdollisen rakentamisen päästöjen muodostumiseen. Päästövähennysten ja resurssiviisaiden ratkaisujen selvittämiseen on koko suunnitteluvaiheen ajan panostettu, ja nyt tuloksista on julkaistu raportti. Raportissa on löydetty useita keinoja, joilla rakentamsen päästöjä voidaan vähentää.  

Raportissa päästövähennyksiä on tarkasteltu esimerkkikohteiden avulla. Kohteina on tyypillistä ratikkarakentamista edustavia katukohteita, siltakohteita, pohjanvahvistuskohteita sekä tunnelikohde. Tarkastelussa on huomioitu ennen käyttöönottoa muodostuvat päästöt, jotka liittyvät materiaalien tuotantoon, kuljetuksiin ja työmaatoimintoihin. 

Suunnitteluvaiheessa resurssiviisaita ratkaisuja voidaan ehdottaa erityisesti materiaalivalintoihin ja suunnittelun optimointiin liittyen. Lisäksi rakentamisen aikaisiin päästöihin voidaan vaikuttaa työmaa- ja kuljetuskaluston valinnoilla. 

Kierrättämällä ja stabiloinnilla saatavissa merkittäviä päästövähennyksiä  

Uusiomateriaalien, kuten betonimurskeen ja kierrätettyjen maa-ainesten ja kasvualustojen käytöllä voidaan päästöjä vähentää kaikissa kohteissa. Pohjanvahvistuskohteissa stabilointiaine aiheuttaa merkittävimmät päästöt. Stabilointia käytetään laajasti koko ratikan reitillä, joten vähäpäästöisillä sideaineilla tehtävillä stabiloinneilla saadaan merkittäviä päästövähennyksiä aikaan. Lisäksi merkittäviä päästövähennyksiä voidaan saavuttaa sementtipohjaisten tuotteiden käytössä kaikissa tarkastelluissa kohteista, sillä vähähiiliselle betonille löytyy käyttökohteita betonikiveyksistä, raitiotielaatoista, paaluista ja paalulaatoista. 

Vähäpäästöisten kuljetusten ja työkoneiden käyttöönotto mahdollistaa työmaakohtaiset päästövähennykset. Vantaan kaupunki onkin jo liittynyt Päästöttömien työmaiden green deal-sopimukseen, jonka mukaan vuoden 2025 jälkeen ei käytetä fossiilisia polttoaineita. Lisäksi vuoden 2030 loppuun mennessä työmailla käytettävistä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä.

Ratikan rakennusaikaisten päästöjen vähennyskeinoja on laskettu esimerkkikohtaisesti. Kuvan esimerkki on laskettu Tietotien kohdalta ja verrattu tavanomaiseen vaihtoehtoon eli kokonaan uusien materiaalien käyttöön.

Vantaan ratikan päästövähennykset Tietotien kohdalla

Ratikan rakennusaikaisten päästöjen vähennyskeinoja on laskettu esimerkkikohtaisesti. Kuvan esimerkki on laskettu Tietotien kohdalta ja verrattu tavanomaiseen vaihtoehtoon eli kokonaan uusien materiaalien käyttöön.

Esimerkiksi Tietotiellä kasvualustoja kierrättämällä on mahdollista saada 94% päästövähennykset ja käyttämällä vähähiilistä betonia betonikivissä ja raitiotielaatoissa voidaan saada aikaan 23% päästövähennykset ja asfalttipäällysteessä 22% päästövähennykset. 74% päästövähennykset saadaan käyttämällä kierrätetystä betonista tehtyä betonimursketta luonnonkiviaineksen sijaan. Suurin päästövähennys 97% tulee maankaivuutöistä, ja niiden päästövähennys johtuu päästöttömistä työmaakoneista ja -kuljetuksista. Suomalaisten luonnonkivien käyttö vähentää päästöjä 88% lyhyiden kuljetusmatkojen vuoksi, jos niitä ei tuoda ulkomailta.

Kierrätyksellä myös kustannussäästöjä

Resurssiviisaat ratkaisut säästävät myös paikoin kustannuksia. Esimerkiksi kasvualustoja on mahdollista kierrättää ja tehdä itse Vantaalla. Myös betonimursketta on mahdollista kierrättää omista purettavista kohteista kuten silloista. Kustannussäästöjä muodostuu betonimurskeen kierrättämisessä materiaalin kierrätyksestä ja lyhyistä kuljetusmatkoista. Parhaimmillaan ratikan reitillä voidaan purettavaa siltaa käyttää esimerkiksi uuden sillan rakentamisessa pengerrakentamisessa.  

Raportissa esitettyjä resurssiviisaita ratkaisuja on jo jalkautettu mahdollisuuksien mukaan ratikan suunnitteluun, ja hyödynnetään edelleen ratikan rakentamisessa, mikäli ratikka rakennetaan. Ratikkahankkeen kokonaispäästöjä päästään laskemaan, kun tarkemmat määrälaskelmat ovat valmistuneet.  

Avainsanat

RatikkaKaupunkikehitysYmpäristö