Osallistumisohjeet ja säännöt

Asiasanat

Demokratia ja osallisuusAsukkaat

Kaikenkokoisia kaupunkikeksintöjä - Vantaan innovaatiokilpailu 2022

Ihminen katsoo kiikareilla.

Kilpailun tarkoitus ja osallistumisoikeus 

Kilpailussa etsimme kaupungin strategiaa tukevia uudistuksia ja ideoita, joiden avulla parannamme vantaalaisten palveluja ja arkea. 

Kilpailuun voi osallistua idealla miltä tahansa toimialalta ja yhteiskunnan sektorilta. Kilpailuun haetaan ideoita, joita ei ole vielä päästy toteuttamaan. Kilpailun tarkoituksena on mahdollistaa ideoiden toteuttaminen. Kilpailuun eivät voi osallistua EU-pakotteiden kohteena olevaan maahan rekisteröidyt yritykset ja yhteisöt tai EU:n pakotelistalla olevat yritykset, yhteisöt tai yksityishenkilöt.

Idea tulee toteuttaa Vantaalla. 

Idean tulee olla osallistujan itsensä kehittämä. Jos ideoimassa on ollut muita henkilöitä/organisaatioita, tulee tahot mainita kilpailulomakkeella, ja heidän suostumuksensa kilpailuun osallistumiseen varmistaa.  

Kilpailun järjestäjä 

Kilpailun järjestäjä on Vantaan kaupunki. Kilpailun järjestämisen mahdollistaa Vantaan kaupungin voittama Euroopan komission Euroopan innovaatiopääkaupunki (iCapital) -kilpailun Euroopan nouseva innovaatiokaupunki –sarjan palkinto. 

Kilpailuaika 

Kilpailulomakkeiden jättäminen alkaa 14.4.2022 kello 9.00 ja päättyy 15.8.2022 kello 23.59 Suomen aikaa (UTC+3). 

Kilpailun kategoriat 

Kilpailun kategoriat ovat seuraavat: 

1.  Hyvän arjen palvelut ​ 

 • Yhteisöllisyyden lisääminen sosiaalisilla innovaatioilla ​ 
 • Hyvinvointia rakentavat palvelut digitalisaatiota hyödyntäen 
 • Jatkuva oppiminen hyvinvoinnin tukena​ 

2.  Kukoistavat kaupunkikeskukset ​ 

 • Eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ​ 
 • Keskustojen vetovoimaisuuden ja turvallisuuden lisääminen 
 • Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut viihtyisyyttä lisäämässä ​ 

3.  Ilmastonmuutoksen torjunta ​ 

 • Vähähiilinen kaupunki ​ 
 • Urbaanin ruuantuotannon uudet ratkaisut  
 • Kiertotalouden edistäminen  

Kilpailuidea voi toteuttaa yhtä tai useampaa kategoriaa tai alakohtaa. Kategorioista tulee kilpailulomakkeella valita se, johon kilpailuidea eniten kuuluu. Kilpailun järjestäjällä on oikeus siirtää ideoita kategorioiden välillä. 

Kilpailun kautta jaettava rahoitus 

Jokaisessa kolmessa kategoriassa jaetaan rahoitusta ideoiden toteuttamiseen korkeintaan 100 000 euroa, yhteensä korkeintaan 300 000 euroa. Jos kuitenkaan kategoriaan ei tule riittävästi toteutettavia ehdotuksia, voidaan kategorian käyttämättä jäävä rahoitusosuus siirtää toiseen kategoriaan tuomariston päätöksellä.

Rahoitussummat jakautuvat ohjeellisesti seuraavasti: 30 % toteuttamiskuluiltaan alle 10 000 euron ideoille ja 70 % toteuttamiskuluiltaan 10 000 euron ja sitä suuremmille ideoille. Rahoitusta kilpailun kautta saavien ideoiden määrää ei ole rajattu. 

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muokata rahoitussummia tarvittaessa.  

Kilpailuun osallistuminen 

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä Webropol-lomakkeena toteutettu kilpailuhakemus. Muilla tavoin tai kilpailuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei hyväksytä. Kilpailun järjestäjä tukee tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä. Kilpailussa ei ole osallistumismaksua. Täältä näet, mitä kysymyksiä lomakkeessa kysytään. Katso myös informointiasiakirjamme: henkilötietojen käsittely Vantaan innovaatiokilpailussa.

Kilpailuhakemuksia voidaan käsitellä jo kilpailuaikana mahdollisten täydennystarpeiden löytämiseksi. Täydennyspyynnöt toimitetaan sähköpostitse yhteyshenkilölle ja niihin tulee vastata 7 (seitsemän) vuorokauden kuluessa. Täydennysaika päättyy viimeistään 24.8.2022. 

Ideoiden tulee olla hyvien tapojen mukaisia. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä asiattomat hakemukset. 

Hakemusten julkisuus ja viestintä 

Kilpailuun jätetyt hakemukset eivät ole sellaisenaan julkisia. Kilpailuhakemuksia pääsee tarkastelemaan innovaatiokilpailun työryhmä, asiantuntijaraati ja tuomaristo. Osallistujat sitoutuvat antamaan kilpailun järjestäjälle lisätietoja hakemuksestaan. 

Kilpailun järjestäjä julkaisee kilpailun finalisteista seuraavat tiedot: 

 • Idean toteuttaja/ehdotuksen tekijä 
 • Idean nimi 
 • Idean lyhyt kuvaus 

Muusta viestinnästä sovitaan kilpailuun osallistuvien kanssa tarvittaessa erikseen. 

Kilpailuehdotusten arviointi ja voittajien valinta 

Jokaisella kilpailukategorialla on asiantuntijaraati, joka käy läpi kilpailuun jätetyt hakemukset ja valitsee finalistit. Finalistien valinta tehdään hakemusten ja mahdollisesti pyydettyjen täydennysten perusteella. Asiantuntijaraatien kokoonpanot eivät ole julkisia henkilötasolla. Finalistien taustatiedot tarkistetaan.

Tuomaristo koostuu Vantaan kaupunginjohtajasta (puheenjohtaja), Vantaan kaupunginhallituksessa olevien puolueiden edustajista, yhdestä tai useammasta nuorisovaltuuston edustajasta ja kaupungin toimialojen edustajista.

Tuomaristo tutustuu finalistien hakemuksiin sekä asiantuntijaraatien hakemuksista mahdollisesti antamiin lausuntoihin. Tuomaristo voi pyytää hakijoilta täydennyksiä tai haastatella hakijoita.  

Asiantuntijaraadit ja tuomaristo noudattavat yleisiä esteellisyysperiaatteita. 

Arvioinnissa otetaan huomioon idean: 

 • innovatiivisuus 
 • toteuttamiskelpoisuus Vantaalla   
 • vaikuttavuus 
 • kaupungin strategian mukaisuus 

Tuomaristo valitsee voittajat kaikissa kategorioissa. Tuomariston päätöksistä ei voi valittaa. 

Voittajien julkistaminen

Voittajien julkistaminen tapahtuu lokakuussa järjestettävässä Elinkeinopäivässä, jonne finalistit kutsutaan. Voittajat sitoutuvat olemaan julkistamatta mahdollisesti tietoonsa saanutta voittoaan ennen virallista julkistusta.

Voittaja voi kieltäytyä vastaanottamasta idean toteuttamiseen tarkoitettua rahoitusta. Tällöin järjestäjä voi niin sovittaessa etsiä voittavalle idealle toteuttajan.

Idean toteuttaminen ja raportointi

Rahoituksen saaneet ideat tulee toteuttaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Toteutuksesta laaditaan voittajien kanssa sopimus. 

Rahoituksen maksatuksessa noudatetaan soveltuvin osin järjestäjän avustuskäytänteitä.

Järjestäjän on mahdollista mentoroida ja tukea osallistujia kilpailun toteutuksen aikana.

Järjestäjä ohjeistaa raportoinnista tarkemmin.

Selkeästi toteuttamatta jätetyistä tai toteutuksen aikarajasta myöhästyneistä toteutuksista rahoitus voidaan periä osittain tai kokonaan takaisin.

Idean oikeudet

Oikeudet ideoihin säilyvät ideoiden keksijöillä.

Sääntöjen vahvistus

Nämä säännöt on hyväksytty kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä nro X/2022. Kilpailun toteuttaminen perustuu näihin sääntöihin ja osallistujat sitoutuvat näihin sääntöihin. Kilpailun järjestäjä voi antaa tarkempia ohjeistuksia näiden sääntöjen lisäksi.

Avainsanat

InnovaatioKilpailut