Yrittäjyyskasvatus perusopetuksessa

Asiasanat

KoulutusNuoretOppilaat

Perusopetuksessa yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten yrittäjämäisiä valmiuksia sekä rohkaista heitä yrittäjämäiseen asenteeseen. Yrittäjyyskasvatus sisältyy perusopetuksen opetussuunnitelmassa niin eri oppiaineiden kuin laaja-alaisten osaamisen taitojenkin opetukseen.

Yrittäjyyskasvatus opetuksessa

‍Yrittäjyyskasvatus perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Perusopetuksessa yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaita löytämään omia vahvuuksiaan sekä asenteiden ja taitojen kehittäminen. Tavoitteisiin pyritään erityisesti yritteliään ja omaehtoisen toiminnan eli sisäisen yrittäjyyden edistämisenä. Erilaiset oppimisympäristöt luovat pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Keskeinen tehtävä perusopetuksessa on myös antaa oppilaille tulevaisuuden työelämätaitojen valmiudet ja ymmärrys tulevaisuuden työelämästä. Lisäksi oppilas oppii, mitä yrittäjyys on sekä perustietoja yrittäjyydestä ammattina.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa yrittäjyys sisältyy sekä laaja-alaisen osaamisen että eri oppiaineiden tavoitteisiin ja sisältöihin. Lisäki kouluilla voi olla omia valinnaisainekursseja, joiden sisältö liittyy yrittäjyyteen.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisällöt:

Yrittäjyyteen liittyviä taitoja opetellaan laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueilla, erityisesti osa-alueella Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6).

Eri oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt:

Oppiaineista erityisesti historia ja yhteiskuntaoppi sekä oppilaanohjaus sisältävät suoraan yrittäjyyskasvatukseen liittyviä tavoitteita ja sisältöjä. Yhteiskuntaopin tavoitteena on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi kansalaiseksi ja tarjota oppilaille tietoa työelämästä, yrittäjyydestä ja niiden vaikutuksista yksilöön ja yhteiskuntaan. Oppilaanohjauksen tehtävänä yhdessä muiden oppiaineiden kanssa on selkeyttää opiskeltavien oppiaineiden merkitystä jatko-opintojen ja työelämätaitojen kannalta sekä laajentaa oppilaiden käsityksiä työelämästä, työtehtävistä, yrittäjyydestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista.

Oppilaanohjaus Oppilaanohjaus | Vantaa

Oppilaanohjauksen tavoitteiden ja sisältöjen kautta oppilaille tulee perusopetuksen aikana tutuiksi muun muassa erilaiset koulutusalat, ammatit ja työelämään liittyvät teemat. Oppilaanohjausta kehitetään kaupunkitasoisesti koko koulu ohjaa -ajattelun mukaisesti. Vahvalla ohjauksella oppilaita tuetaan opiskelustrategioiden, omien vahvuuksien sekä eri opiskelualojen, ammattien ja työelämän tuntemuksessa.

Vantaan kaikki 9.-luokkalaiset osallistuvat 2 viikkoa kestävään työelämään tutustumisjaksoon. Työelämään tutustuminen on osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Osassa kouluja myös 8.-luokkalaiset osallistuvat TET-jaksolle. Työelämään tutustumista kehitetään Vantaalla aktiivisesti.

TET-jakso järjestetään koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilaan tulee voida hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa työympäristössä. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle tulee järjestää mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. Työelämään tutustumista toteutetaan yhdessä muiden oppiaineiden kanssa hyödyntäen niiden oppisisältöjä ja työtapoja.

Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu lisäävät oppilaiden työelämätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen.

Työelämäpainotteinen opetus TEPPO Työelämäpainotteinen opetus (TEPPO) | Vantaa

Jokaisessa vantaalaisessa ylä- tai yhtenäiskoulussa on mahdollista opiskella vuosiluokilla 8-9 työelämäpainotteisesti. Tätä opiskelumuotoa kutsutaan nimellä TEPPO.

Työelämäpainotteinen opetus tekee työelämän tutuksi jo peruskoulussa. Opinnoissa vuorottelevat työssäoppimisjaksot työpaikoilla ja opetus koululla. TEPPO-oppilaille työssäoppimisjaksoja kertyy lukuvuoden aikana 5-7. Muun ajan TEPPO-oppilas opiskelee omassa lähikoulussaan omassa luokassaan ja suorittaa yläkoulua normaalisti opetussuunnitelman mukaisesti. TEPPO-opetuksessa nuoret oppivat työelämätaitoja, saavat työelämätuntemusta ja urasuunnitteluvalmiuksia sekä kokemuksia erilaisista töistä ja työpaikoista. Lisäksi vahvistetaan oppilaiden omien vahvuuksien tunnistamista, motivaatiota, toimijuutta, päätöksentekotaitoja sekä luodaan joustavia opiskelupolkuja. Jokainen TEPPO-oppilas saa tehostettua oppilaanohjausta. Haku koulun työelämäpainotteiseen opetukseen on keväisin, hakea voivat oman koulun 7.-8. -luokkalaiset. 

Yrittäjyyskasvatuskokonaisuudet Vantaan peruskouluissa

Opetukseen sisältyvän laaja-alaisen osaamisen sekä eri oppilaineiden tavoitteiden ja sisältöjen lisäksi Vantaan perusopetuksessa toteutetaan kaupunkitasoisesti seuraavia yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuuksia:

Yrityskyläkokonaisuudet, yhteistyössä TAT Taloudellinen tietotoimisto

6. ja 9.-luokkalaiset osallistuvat yrityskyläkokonaisuuteen, joka tarjoaa innostavan tavan oppia työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Etusivu - Yrityskylä (yrityskyla.fi)

  • 6.-luokkalaiset: Yrityskylä Alakoulu oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstään. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.
  • 9.-luokkalaiset: Yrityskylä Yläkoulun peliareenalla oppilaat johtavat kilpaa yritystä kansainvälisillä markkinoilla. Pelin aikana oppilastiimit valmistavat ja myyvät tuotettaan asiakkaille ja johtavat yritystä vuoden ajan.

Kumpaankin kokonaisuuteen liittyy myös opettajien koulutusta ja oppitunteja asiaan liittyvistä teemoista. Yrityskyläkokonaisuudet pohjaavat opetussuunnitelmaan.

NY-ohjelmat

4. luokat toteuttavat  erityisesti yhteiskuntaopin opetusta tukevana materiaalina Nuori yrittäjyys ry:n ohjelma Meidän yhteiskuntamme. Meidän yhteiskuntamme (4.-6.lk) - Nuori Yrittäjyys (nuoriyrittajyys.fi)

Koulujen muu yrittäjyyskasvatustoiminta

Lisäksi koulut tekevät tiivistä yrittäjyyskasvatusyhteistyötä yrittäjien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa esimerkiksi työelämäjaksojen osalta sekä järjestäen erilaisia vierailuja, tapahtumia ja projekteja.

Avainsanat

Peruskoulut