Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan Energian maanalaisen lämpövaraston asemakaavan

Tiedote

Asiasanat

KaupunginvaltuustoDemokratia ja osallisuus

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan 22.8. äänestyksen jälkeen Vantaan Energian lämpövaraston maanalaisen asemakaavan Kehä III:n alle. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin kolmen kaupungin omistaman tilan myynti Lopen kunnasta Luonnonperintösäätiölle luonnonsuojelualueen perustamiseksi. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin viidestä valtuutettujen aloitteesta muun muassa vammaispalveluihin, hammashoitoon ja nuorten jengiytymiseen liittyen.

Asemakaavalla mahdollistetaan Vantaan Energian maanalaisen kaukolämpövaraston rakentaminen Kehä III:n alle. Varaston tilavuus tulee olemaan noin 1 000 000 m3. Alue sijoittuu Variskallion ja Kalkkikallion viheralueiden sekä Kehä III:n ja Vanhan Porvoontien liikennealueiden alapuolelle.

Hanke on osa Vantaan Energian tavoitetta luopua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2026 mennessä. Varastosta saadaan edullisesti suuri lämmitysteho, joka on tarpeen kylmänä aikana. Yhtiön tavoitteena on energiantuotannon hiilineutraalius viimeistään vuoteen 2030 mennessä.

Kaava toteuttaa kaupungin resurssiviisauden tiekartan sekä hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitteita. Vantaa on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2030, mikä tarkoittaa päästöjen vähentämistä 80 % vuoden 1990 päästöihin verrattuna ja jäljelle jäävien päästöjen kompensoimista. Päästövähennystavoitteen saavuttaminen edellyttää myös kaukolämmön tuotannon päästöjen merkittävää leikkaamista, jonka hanke mahdollistaa.

Vantaa myy kolme tilaa Lopen kunnasta luonnonsuojelualueeksi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kolmen kaupungin omistaman tilan myynnin Lopen kunnasta Luonnonperintösäätiölle luonnonsuojelualueen perustamiseksi.

Luonnonperintösäätiö suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen. Lopen Jokilan tilan alueen myynti ja rauhoittaminen luonnonsuojelulain nojalla toteuttaa Vantaan kaupungin tahtotilaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Alueelle tehty luontoselvitys kertoo poikkeuksellisen korkeasta suojeluarvosta. Alueelta löytyy harvinaisia lintulajeja, lepakkolajeja sekä useita metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, kuten korpi- ja lehtolaikkuja sekä luonnontilaisen kaltaisia ja lahopuustoisia kangasmetsälaikkuja. Liito-oravan esiintymisiä on havaittu lähes kolmasosalla alueesta. Alueella elää myös erittäin uhanalainen hömötiainen.

Avainsanat

HallintoValtuustotOsallisuusPäätökset