Kaupunkiympäristölautakunta esittää Backaksen kartanon alueen elämyskeskuksen kaavaa nähtäville

Tiedote

Lautakunta käsitteli kaavaa kokouksessaan 12.10. (asia 8). Backaksen kartanon ympäristöön on suunnitteilla elämyskeskus, uutta asumista ja palveluja.

Lautakunta käsitteli kaavaa kokouksessaan 12.10. (asia 8). Backaksen kartanon ympäristöön on suunnitteilla elämyskeskus, uutta asumista ja palveluja. Kaavamuutosta on valmisteltu kaupungin, kartanoalueen maanomistaja HOK Elannon ja muun muassa Naantalin Muumimaailman taustalla vaikuttavan Livson Group Oy:n yhteistyönä. Livson Group suunnittelee alueelle tapahtuma- ja elämyskeskusta, joka olisi avoinna vuoden ympäri.

Kaavamuutosalue on laaja. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu paitsi kartanon suojeltua ympäristöä myös asemakaavoittamatonta peltoa kartanokukkulan länsi- ja lounaispuolelta ja se sivuaa nykyistä Kartanonkosken asuinaluetta. Elämyskeskus rakennetaan kartanokukkulan laidoille ja sen viereen tulee persoonallinen asuinkortteli. Idyllinen kartanomiljöö ja kartanomäki säilyvät. Ne on suojeltu jo voimassa olevassa asemakaavassa. Uudisrakentaminen sovitetaan kansalliseen kulttuurimaisemaan ja kartanoympäristöön sopivaksi ja tarkoituksena on myös kunnostaa kartanoalueen rakennuksia. Uudisrakennusten muotokieleen ja materiaaleihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Avoin maisematila ympäröi kartanomäkeä edelleen joka puolelta korostaen kartanokukkulan hallitsevaa asemaa maisemassa. Uutta asumista suunnitellaan Ylästöntien varteen noin sadan asunnon verran.

Kartanon alue on osa seudullista virkistysalueverkostoa ja sitä sivuaa pyöräbaana. Alue säilyy avoimena virkistysalueena kaikille käyttäjille. Maksullisten sisä- ja ulkoaktiviteettien rinnalla aluetta kunnostetaan kokonaisuudessaan puistomaiseksi viheralueeksi. Luonto on vahvasti läsnä muun muassa Krakanojan luonnonsuojelualueen, laajojen virkistysalueiden ja kasvikattojen muodossa luoden sille vehreän yleisilmeen.

Asukkaiden mielipiteitä on otettu huomioon suunnittelussa monin tavoin. Maisemallisista arvoista, kartanoalueen säilymisestä yleisön käytössä ja asfalttikenttien maisemoinnista on huolehdittu ja eläinten elinoloja turvataan kaavamääräyksin. Jalankulun ja pyöräilyn reittejä lisätään ja asuinkorttelin uudisrakentamisen määrää on pienennetty huomattavasti aiemmasta. Pysäköinti sijoittuu maantasoon maanpinnan muotoja seuraillen, sillä suuren pysäköintilaitoksen sijoittaminen kulttuurimaisemaan olisi haastavaa. Hankkeen vaikutuksia alueen liikenteen sujuvuuteen selvitetty.

Kaavan palauttamisesta valmisteluun äänestettiin. Lautakunta päätyi pohjaesityksen taakse äänin 15-2. Lautakunta jätti asiaan pöytäkirjalausumia, jotka koskivat muun muassa alueen suojeluarvoja, uuden rakentamisen sovittamista kulttuurimaisemaan, pysäköintijärjestelyjä sekä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Tarkat sanamuodot tulevat kokouksen pöytäkirjaan.

Asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Toimialan talousarvioesitys hyväksyttiin

Lautakunta hyväksyi osaltaan kaupunkiympäristön toimialan talousarvioesityksen vuodelle 2022 (asia 4). Talousarviotekstiin tehtiin tekstilisäys sivulle 15: Kaavoituksessa huomioidaan vahvasti kestävät kulkutavat, kohdellen kaupungin eri alueita tasapuolisesti ja ottaen huomioon niiden erityispiirteet. Lisäksi tehtiin pöytäkirjalausumat luonnon monimuotoisuusstrategian laatimista, kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisäämistä, ilmastobudjetointia ja kaupunkikehittämisen edellyttämiä lisäresursseja koskien. Tarkat sanamuodot tulevat kokouksen pöytäkirjaan. Lue lisää ensi vuoden talousarviosta ennakkotiedotteesta.

Uutta kantakaupunkia Tikkurilan Väritehtaan alueelle

Väritehtaan alue on Tikkurilan keskustan lähitulevaisuuden laajenemisalue. Alueen kehittämiseksi järjestetään suunnittelukilpailu, jonka tavoitteista kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan tänään 12.10. (asia 9). Tuleva kilpailu järjestetään yhteistyössä Vantaan kaupungin, Tikkurila Oyj:n ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa. Kilpailun pohjalta alueelle tehdään sen kehitystä viitoittava kaavarunko vuosien 2022-2023 aikana.

Suunnittelun tavoitteena on urbaani, monipuolinen, toimiva ja korkeatasoinen kaupunkikeskustan osa. Alueelle suunnitellaan uutta asumista; erilaisia rakennustyyppejä, monipuolista asuntovalikoimaa sekä perinteisiä ja uudenlaisia työn tiloja. Kilpailun tavoitteisiin on listattu muun muassa, että suunnitelman tulee tuoda esiin tärkeitä kaupunkitiloja kuten Tikkurilalle tunnusomaista jokimaisemaa ja koskiympäristöä sekä Kuninkaantien sillan aluetta, joka muodostaa portin Väritehtaan alueelle.

Väritehtaan alueella tulee kilpailun tavoitteiden mukaan tarkastella muun muassa myös elinkaarikestävyyttä, energiatehokkuutta ja hiilineutraaliutta. Virkistys- ja luonnonympäristöjä tulee tarkastella osana jatkuvaa verkostoa ja suunnitella niitä täydentäviä lähipuistoja. Myös Keravanjoen ympäristö tulee huomioida ekologisena yhteytenä. Alueesta halutaan kaupunginosana tunnistettava, viihtyisä ja arvokas; ratkaisun tulee edistää yhteisöllisyyttä ja alueen vahvan identiteetin muodostumista. Alueen kehitys tukeutuu viereiseen raideliikenteeseen.

Länsimäen kaavarunkoa esitetään nähtäville

Länsimäen kaavarunkoluonnos tarkastelee Länsimäen keskustan kehitystä vuoteen 2045 saakka. Kaavarungon suunnittelualue on kooltaan 1,9 neliökilometriä. Se kattaa koko Länsimäen kaupunginosan ja sekä pieniä osia itäisestä Rajakylästä. Kaavarungon tavoitteena on määrittää periaatteet Länsimäen keskustan kasvulle ja laajenemiselle. Täydennysrakentamiseen soveltuvia paikkoja kartoitetaan ja pyritään ohjaamaan uutta rakentamista siten, että kaupunkikuva paranee nykyisestä. Kaavarunko mahdollistaa alueen kasvun noin 2 700 asunnolla eli 4 400 asukkaalla. Länsimäen asukasluku voisi kasvaa 10 000:een ja uusia työpaikkoja syntyä asukkaille tarjottaviin palveluihin liittyen. Uutta rakentamista sijoittuu etenkin Länsimäentien varrelle, joka tiivistyy ratikan ansiosta nykyistä viihtyisämmäksi kaduksi puuriveineen. Lisäksi kaavarungossa on sijoitettu asuinalueen laajennus pohjoiseen, lähelle Porvoonväylää. Lautakunta päätti esittää Länsimäen kaavarunkoa asetettavaksi nähtäville (asia 7).

Nimistötyöryhmä asetettiin toimikaudelle 2021-2025

Nimistöryhmä nimetään lautakuntakaudeksi kerrallaan, ja siihen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muutetun esityksen mukaan kolme jäsentä aiemman kahden sijaan. Yhden jäsenistä tulee olla ruotsinkielinen. Nimistöryhmän kokoonpanoksi alkavalle kaudelle päätettiin seuraavaa (asia 5): puheenjohtajana toimii Mikko Merelä (sd), varapuheenjohtajan Stefan Åstrand (porv.) ja jäseninä Anneli Karhunen (porv.), Maija Rautavaara (vihr.) ja Suvi Karhu (ps.). Nimistöryhmän tehtävänä on valmistella asemakaavojen nimistöä koskevia asioita. Päätökset teiden, katujen ja muiden yleisten alueiden nimistä tehdään joko asemakaavoituksen yhteydessä tai kaupunkiympäristölautakunnassa nimistöryhmän valmistelun pohjalta.

Kaikki kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti tai edellä mainituin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Avainsanat

HallintoLautakunnat