Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Vantaan ratikan kaavarunkoa uudelleen toukokuussa

Tiedote

Kaupunkiympäristölautakunta kokousti 5.4. Lautakunnalle esiteltiin Vantaan ratikan reitin varren kaupunkikehitystä ohjaavaa kaavarunkosuunnitelmaa. Kaavarunko määrittää visiota vantaalaisesta ratikkakaupungista: millaiseksi ratikan reitin varren kaupunki kehittyy? Lautakunta otti aikalisän laajaan kaavarunkoaineistoon tutustumisessa, ja asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 10.5.

Vantaan ratikan havainnekuva Rälssitieltä.

Ratikka havainnekuvassa Rälssitiellä

Ratikan mahdollistama kaupunkikehitys kutoo nyt erilliset aluekeskukset Aviapoliksessa, Tikkurilassa, Hakunilassa ja Länsimäessä yhtenäiseksi helminauhaksi, jossa alueiden erityispiirteet ovat tulevan kehityksen lähtökohtana. Kaavarunko tehdään ennen ratikan rakentamispäätöstä, jotta nähdään paljonko ja minkälaista uutta rakentamista ratikan varrelle voisi syntyä. 

Ratikan kaavarungon aineistoon voi tutustua Vantaan ratikan kaavarunko -sivuilla
Kaavarungosta lisää myös kokouksen ennakkotiedotteessa.

Alkavia asemakaavatöitä Myyrmäessä ja Kivistön Katrinebergissä

Lautakunnalle esiteltiin alkavia asemakaavatöitä. Kivikirveenkujalla Myyrmäessä käynnistyy nk. Sporttikortteleiden kaavoitus alueesta järjestetyn suunnittelukilpailun voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta. Alueelta puretaan nykyiset kerrostalot. Kuohukujan ostoskeskuksen asemakaavamuutos käynnistyy uudelleen. Hanke sisältää uuden asuin- ja liiketalon. Ostoskeskuksen osittaista säilyttämistä tutkitaan. Katrinebergin kehityskuvassa tutkitaan uutta käyttötarkoitusta Katriinan sairaalan alueelle. Sairaalakäyttö todennäköisesti päättyy vuosikymmenen lopulla, ja alueelle voisi sijoittua uutta rakentamista kulttuurimaisemaa säilyttäen.

Alkavat kaavatyöt tuotiin lautakunnalle tiedoksi (asia 4). Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä kaavoituksen verkkosivulla. Kaavaehdotuksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Lautakunta päätti useista muistakin asemakaavamuutostöistä

  • Martinlaakso, Laajakorvenkuja 8 ja 10 (asia 6): Täydennysrakentamista kahden kuusikerroksisen kerrostalon verran. Kaavamuutosta päätettiin esittää nähtäville. Asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn. 
  • Hiekkaharju, Suopursuntie (asia 7): Kerrostalorakentamista lähellä Tikkurilan asemaa. Alueella sijaitseva huonokuntoinen 1940-luvun asuintalo purettaisiin ja rakennettaisiin samantyylisenä uudelleen. Lautakunta päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.
  • Viinikkala, Varpukallionkuja (asia 8): Kauan rakentamattomana ollut yleinen pysäköintialue muuttuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Alueelle on suunniteltu kylpyhuone- ja hotellimoduuleja valmistavaa tehdasta. Kaavamuutos päätettiin asettaa nähtäville. 
  • Hakunila, Vantaan ratikka: Hakunilanmäki (asia 9): Asemakaavamuutoksella varataan riittävä katutila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Hakunilantiellä suurentamalla katualueita ja pienentämällä muita alueita. Hakunilantiellä Hepokujan ja Hevoshaanpolun välille sijoittuu Hepokujan raitiotiepysäkki. Muutos perustuu ratikan katusuunnitelmiin. Kaavassa ei osoiteta uutta rakentamista. Kaavamuutos päätettiin asettaa nähtäville.
  • Viertola, Neilikkapolku 12 (asia 10): Peltolantorin lounaiskulmalla nykyiset paritalot korvattaisiin kahdella 5-ja 6-kerroksisella kerrostalolla. Kaavamuutosta päätettiin esittää hyväksyttäväksi. Asia etenee kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston käsittelyyn. Lautakunta jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman: Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että jatkossa vastaavan kaltaisissa kaupunkikeskustan reuna-alueille, pientaloasutuksen ja korkean kerrostaloasumisen rajapintaan, toteutettavissa rakennushankkeissa pyritään noudattamaan kerroksellisuutta. Korkeiden kerrostalojen rakentaminen aivan pientaloasutuksen kylkeen heikentää asumisviihtyvyyttä, aiheuttaen mm. varjostusongelmia ja liikenteen huomattavaa lisääntymistä alueen välittömässä läheisyydessä. Rakennuskorkeuden muutosten tulee olla maltillisia. Lautakunta edellyttää myös, että Peltolantorin ympäristöä ja sen rakentamista tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena Tikkurilan kaavarungon asemakaavoituksen toteutuksen yhteydessä.

Kaikki muut kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti, lukuun ottamatta edellä mainittuja pöydälle jääviä asioita (Vantaan ratikan kaavarunko ja Suopursuntien kaavamuutos Hiekkaharjussa), joihin palataan seuraavassa kokouksessa.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan päätösarkistossa
 

Avainsanat

PäätöksetRatikkaKaavoitusKaupunkikehitys