Sosiaali- ja terveyslautakunta pohti palvelujen laatua ja kustannuksia

Tiedote

Asiasanat

Terveys

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui viimeiseen kokoukseensa. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Lautakunta pohti palvelujen laatua ja kustannuksia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta nautti illallista viimeisen kokouksensa päätteeksi. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta nautti illallista viimeisen kokouksensa päätteeksi. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Lautakunta sai selvityksen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelutilanteesta.

Nuorten psykososiaalisten palvelujen toimintaa on laajennettu ja toinen Nuortenkeskus Nuppi Myyrmäen toimipiste on aloittanut toimintansa Länsi-Vantaalla. Palveluun pääsyn odotusaika nuorten keskuudessa on parantunut. 
Aluehallintovirasto on antanut Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle aikaisemmin huomautuksia lastensuojelun määräaikojen ylityksistä. Syinä ylityksiin ovat olleet korona-aikainen lastensuojeluilmoitusten määrän kasvu, palvelutarpeen kasvu ja peruspalvelujen ruuhkautuminen. Ylityksiin on vaikuttanut myös henkilöstövaje ja henkilöstön vaihtuvuus erityisesti sosiaalityöntekijöiden osalta. 

Lautakunta sai myös selvityksen kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveyshuollon kustannuksista vuodelta 2021.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat vertailukuntien alhaisimpia. 

Kuusikko-työssä on vertailtu kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) aikuissosiaalityötä ja toimeentulotukea, lastensuojelua, päihde- ja mielenterveyspalveluja, työllistämispalveluja, vammaisten palveluja, vanhusten palveluja sekä varhaiskasvatusta. 

Selvityksestä ilmenee, että Vantaalla tehdään sosiaalisen kuntoutuksen päätöksiä huomattavasti enemmän kuin muissa Kuusikko -kaupungeissa. Vuoteen 2020 verrattuna asunnottomia oli Vantaalla vuonna 2021 3,5 prosenttia vähemmän. Asunnottomien määrä on Vantaalla pääkaupunkiseudun pienin.

Lastensuojelun asiakasmäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 13,9 %. Lastensuojelun 0–17-vuotiaiden asiakkaiden osuus vastaavasta väestöstä oli Vantaalla 6,4 %, joka on korkeampi kuin Kuusikko-kuntien keskiarvo 5,1 %.

Kunnan järjestämien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ikävakioidut kustannukset olivat Kuusikon kaupungeissa keskimäärin 11 406 euroa 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Vantaa käytti vuonna 2021 vanhuspalveluihin 10 268 euroa 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, mikä oli toiseksi edullisin muuhun Kuusikkoon verrattuna.

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailusta ilmenee, että kustannukset koostuvat enimmäkseen erikoissairaanhoidosta, lukuun ottamatta Espoota ja Vantaata, joiden kustannukset painottuvat huomattavasti enemmän perusterveydenhuoltoon. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sisällä avohoidon ja laitoshoidon suhde on laitospainotteinen verrattuna suuriin kaupunkeihin keskimäärin.

Vuoden 2021 suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailuun osallistuivat Espoo, Helsinki, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi
Lisätietoja:
Apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö: timo.aronkyto@vantaa.fi. p. 09 8392 2800

Avainsanat

HyvinvointialueHallinto