Kotihoidon tuen lakkauttaminen lautakunnan pöydällä

Uutinen

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kokouksessa 11.10. päätettiin yksimielisesti jättää lasten kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttaminen pöydälle. Lautakunta päätti esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Varia Hiekkaharjun toimipisteen 24.9.2021 päivätyn yhdistetyn tarveselvitys-hankesuunnitelman ja sen tavoitehinnan 41 700 000 € (alv 0 %, KL 105) suunnittelutyön pohjaksi.

Vantaan kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelmalla turvataan strategiset ja lakisääteiset palvelut. Kaupungin vuoden 2022 menokehitystä tasapainottavana toimenpiteenä esitetään kotihoidon tuen kunnallisena lisänä maksettavan tuen lakkauttamista 1.1.2022 alkaen.

Laissa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) säädetään taloudellisista tuista, joilla tuetaan lapsen vanhempia ja muita huoltajia lapsen hoidon järjestämisessä sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Lasten kotihoidon tuki sisältää lakisääteisen hoitorahan ja tulosidonnaisen hoitolisän. Näiden lakisääteisten tukien lisäksi kunta voi harkintansa mukaan maksaa kunnallista lisää.

Vantaan kunnallista lisää koskeva viimeisin päätös on vuodelta 2020, opetuslautakunnan päätös 7.12.2020 § 7. Osana kaupungin talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021–2024 hyväksymistä kaupunginvaltuusto päätti, että 1.4.2021 alkaen lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan vanhempainrahakauden päättymistä seuraavan kuukauden alusta lukien perheen nuorimmasta lapsesta 160 euroa/kk siihen asti, kunnes lapsi täyttää 1 vuotta 6 kuukautta.

Kuntalisää saavien lasten määrä oli vuonna 2020 keskimäärin 1150 lasta/kk. Elokuussa 2021 kuntalisää saavien lasten määrä on 1060. Vuonna 2020 kotihoidon tuen kuntalisän kustannukset olivat 2,9 miljoonaa euroa (TP2020). Vuoden 2021 talousarviossa kuntalisälle on varattu 2.1 miljoonaa euroa, minkä arvioidaan olevan myös kuntalisän lakkauttamisesta syntyvä vuotuinen säästö (asia 10).

Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti jättää pöydälle lasten kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttamisen.

Varia Hiekkaharjun tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen

Käyttöikänsä puolesta peruskorjaustarpeessa oleva Varia Hiekkaharjun toimipisteen vanha osa korjataan rakennusteknisesti toimimattomien ja vaurioituneiden rakennusosien osalta. Lisäksi tehdään tilamuutoksia opetusalojen uudelleenjärjestelyn ja kasvavan oppilasmäärän johdosta. Samalla tehdään tarpeelliset tilamuutokset ja korjaustoimenpiteet v. 2006 rakennettuun laajennusrakennukseen. Muutos- ja peruskorjaustöiden jälkeen tilapaikkoja on yhteensä 1285 opiskelijalle.

Vuoteen 2026 mennessä on tavoitteena tehostaa ja keskittää toimintoja, poistaa päällekkäisyydet opintotarjonnasta ja varmistaa nykyaikaiset sekä terveelliset opetustilat kolmessa toimipisteessä: Vehkalassa, Hiekkaharjussa ja Tikkurilan Oppimiskampuksessa.

Vantaan Ammattiopisto Varian investointien kokonaisuutta käsiteltiin kaupunginjohtajan hankejohtoryhmässä lokakuussa 2020. Hankejohtoryhmän päätösten myötä, Varia Hiekkaharjun peruskorjaushankkeesta laadittiin tarveselvitys ja hankesuunnitelma.

Vantaan toimitilajohtamisessa on Varia Hiekkaharjun toimipisteelle laskettu 24.9.2021 päivätty tavoitehinta 41 700 000 € (alv 0 %, KL 105) (asia 11).

Päätös: Esitetään kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Varia Hiekkaharjun toimipisteen 24.9.2021 päivätyn yhdistetyn tarveselvitys-hankesuunnitelman ja sen tavoitehinnan 41 700 000 € (alv 0 %, KL 105) suunnittelutyön pohjaksi.

Esityslistalla lisäksi:

  •  Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2022 talousarvion valmistelu (asia 7)
  •  Vantaan esiopetuksen, perusopetuksen ja lukioiden työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022 - 2023 (asia 8)
  •  Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen syksyllä 2021 (asia 9)
  •  Suomenkielisen tutkintokoulutukseen valmistavan (TUVA) koulutuksen järjestäminen Vantaalla (asia 12)

Ajankohtaisissa asioissa toisen asteen johtaja Ari Ranki esitteli aikuislukioiden palveluverkkoselvityksen tilannekatsauksen ja varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä lasten kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttamisen selvitystä, asia 10,

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.

Avainsanat

KokouksetBudjettiLautakunnat