Tikkurilan jokiranta uudistuu

Veininmyllyn havainnekuva
Veininmyllyn havainnekuva, kuva Loci Maisema-arkkitehdit.

Tikkurilan jokiranta kehittyy rinnakkain voimakkaasti uudistuvan keskustan kanssa.

Tikkurilan keskusta-alueen kehitys, uudet ratayhteydet sekä asuin- ja liikerakentaminen tuovat alueelle lisää käyttäjiä. Tulevaisuudessa jokirannan puistoalue palvelee yhä useampia asukkaita ja turisteja. Jokiranta on Tikkurilan uudistuvan keskustan merkittävä virkistysalue.

Jokirannan tulevaisuuden voi nähdä jo nyt virtuaalinäyttelyssä, Zappar-mobiilisovellusta käyttäen. Jokirannan puistoon on asennettu kuusi virtuaali-ikkunakylttiä, jotka kertovat alueen muutoksesta. Lisäksi Vernissaan, Dixin Vantaa-infoon ja Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan asiakaspalveluun (Kielotie 13) on sijoitettu suuremmat, koko aluetta esittelevät lattiatarrat. Zappar-sovelluksella skannatessa kuhunkin kylttiin ja tarraan avautuu näkymä, jossa voi tutustua alueen muutoksiin 3D-muodossa.

Tikkurilankosken patoa puretaan 20 metrin matkalta

Tikkurilan padon havainnekuva

Keravanjoen Tikkurilankoski on alun perin ollut kalliopohjainen luonnonkoski. Paikalla on ollut myllytoimintaan ja myöhemmin öljytehtaan toimintaan liittyviä patorakenteita 1600-luvulta lähtien. Nykyinen pato on rakennettu vuosina 1912–13.

Tikkurilankoski ennallistetaan luonnonmukaisen kaltaiseksi ja padon keskiosa puretaan 20 metrin matkalta. Keravanjoella on potentiaalia kehittyä edustavaksi taimenjoeksi, kun kulkuesteet poistetaan ja poikastuotannon olosuhteita parannetaan. Taimenien lisääntyminen on ollut Tikkurilankoskessa heikkoa padosta ja huonosti toimivasta kalatiestä johtuen. Kunnostettu koskialue voi tarjota mahdollisuuksia kalastukseen lähellä Tikkurilan keskustaa. Padon purkamisen yhteydessä kehitetään myös kosken rantojen virkistyskäyttöä lisäämällä kulkuyhteyksiä ja oleskelupaikkoja. Suojeltujen rakennusten, polttouunin piipun ja padon reunaosat säilyttämällä säilytetään alueella merkittävä Tikkurilan teollisuushistoriaan liittyvä kulttuurihistoriallinen arvo.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 13.2.2018 Vantaan kaupungille vesilain mukaisen luvan Tikkurilankosken padon osittaiseen purkamiseen ja kosken kunnostamiseen. Patoaltaan uhanalaiset vuollejokisimpukat on siirretty pois kesällä 2018 ja purkuhankkeen arvioidaan käynnistyvän vuonna 2019.

Åvikin rakentamissuunnitelmien laatiminen käynnissä

Tikkurilan jokirannasta järjestettiin vuosina 2015–16 maisema-arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti LOCI maisema-arkkitehdit Oy:n ”Keidas”-nimisellä ehdotuksellaan. Voittajaehdotuksen pohjalta valmistui vuonna 2017 yleissuunnitelma, jonka mukaan tavoitteena on kehittää jokirannasta viihtyisä ja monikäyttöinen puistoalue.

Rakentamissuunnitelmien laatiminen on käynnistetty Tikkurilanrantaan sijoittuvan Åvikin leikkipaikan ja sitä ympäröivien puistoalueiden osalta. Tikkurilantien varressa puistoalueen keskellä sijaitsee puretun Åvikin huvilan tontti, jossa viitteenä aiemmasta käytöstä ovat säilyneet nurmitasanne, portinpylväät sekä vanhaa puu- ja pensaskasvillisuutta. Tälle alueelle sijoitetaan uusi aidattu leikkialue korvaamaan Neilikkapuistosta poistuvaa leikkipaikkaa. Uuden leikkialueen teema ”kaislikossa suhisee” saa innoituksensa ympäröivästä jokiluonnosta ja näkyy leikkipaikan visuaalisessa ilmeessä. Aidatulle leikkipaikalle sijoitetaan monipuolisia leikkivälineitä eri ikäisille käyttäjille sekä pohjavettä hyödyntävä vesileikkipaikka.
Paikalla sijaitsee paljon vanhoja hienoja puita, jotka pääosin pyritään säilyttämään.

Rantaan rakennetaan puu- ja kivipintaisia tasoja, jotka mahdollistavat oleskelun vesirajan tuntumassa. Veininmyllylle ja Villa Söderbolle toteutetaan vesijohto- ja jätevesiviemärit uuden puistokäytävän alle. Tikkurilan keskustasta tulevaan hulevesiputkeen rakennetaan hulevesien biosuodatustunnelit hulevesien viivyttämiseen ja kiintoaineksen keräämistä varten. Veininmyllyn katsomon, tanssilavan ja muun ympäristön muutostyöt suunnitellaan myöhemmässä vaiheessa.

Jokirannan rakentaminen alkaa vuonna 2018 entisen Åvikin huvilan alueelle sijoittuvan leikkialueen toteuttamisella.

Jokirannan suunnittelu etenee

Tikkurilankosken ympäristön puistojen Vernissanrannan ja Väritehtaanrannan suunnittelu on myös käynnistynyt. Padon purkamisen tuloksena nykyinen vedenpinta laskee ja uutta ranta-aluetta vapautuu virkistyskäyttöön. Luonnontilaisen kaltaisena virtaava koski kallioineen ja uusine leveineen rantoineen muodostaa uuden, viihtyisän oleskelualueen. Molemmille puolille rantaa linjataan uudet rantareitit ja sijoitetaan oleskelupaikkoja veden äärelle. Vernissan terasseilta avataan suora yhteys uudelle rantareitille. Väritehtaanrannan lampi kunnostetaan ja sen ympäristöön lisätään oleskelupaikkoja. Jokivarren puustoa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon. Samassa yhteydessä suunniteltava uusi Vernissasilta on osa Helsinkiin johtavaa pyöräilyn laatukäytävää, joka parantaa alueen kevyenliikenteen yhteyksiä huomattavasti liittäen joen etelä- ja pohjoisrannat toisiinsa.

Jokirannan vehreät visiot

Ajankohtaista

Twitter