Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi vuoden 2023 kaavoitusohjelman

Tiedote

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 17.1. Vantaan kaavoitusohjelmaa. Kaavoitusohjelmassa esitellään vuoden 2023 valmistuviksi ohjelmoidut kaavahankkeet aikatauluineen. Myös ratikan kaavarunkoa päätettiin esittää hyväksyttäväksi.

Vantaan kaupunkikehittämisen pääpaino on valtuustostrategian mukaisesti kaupunkikeskustojen kehittämisessä. Keskustoja kehitetään monipuolisina asumisen, palveluiden ja työpaikkojen alueina. Kaavoituksella tavoitellaan kestävää maankäyttöä, kaupunkimaista korttelirakennetta ja viihtyisää lähiympäristöä, jossa jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne ovat luontevin tapa liikkua. Vuonna 2023 kaavoitettavasta uudesta asuntokerrosalasta yli 80 % sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeelle.

Lähivuosina uusi asuntokaavatuotanto painottuu Kivistöön, Myyrmäkeen ja Aviapolikseen, mutta myös Tikkurilassa, Hakunilassa ja Korsossa on suuria hankkeita. Työpaikkahankkeiden asemakaavoja valmistellaan yhteistyössä yritysten kanssa sekä yksityisille että kaupungin maille. Kaavoitusohjelmakauden erityisenä tavoitteena on lisätä pientaloasumisen kaavoitusta ja kehittää Vantaata kodikkaiden pientaloalueiden kaupunkina. Kaupungin kasvaessa on varmistettava myös riittävä palvelutonttien tarjonta. Kaavoitusohjelmaan sisältyykin useita kaavoja, joilla mahdollistetaan uusia päiväkoteja, kouluja ja muita palvelutiloja. Lisäksi varataan tilaa erilaisille keskustoja elävöittäville vapaa-ajan hankkeille.

Vantaan ratikan vaikutusalueella on käynnissä useita keskustojen kehittämisen ja täydennysrakentamisen mahdollistavia asemakaavahankkeita, minkä lisäksi ratikan katualueiden asemakaavoitus jatkuu.

Kaavoitusohjelmaan on hahmoteltu karkeammalla tasolla vuosien 2024–2025 kaavahankkeet, jotka tarkentuvat tulevissa kaavoitusohjelmissa.

Ajankohtaiset kaavoituskohteet esitellään joka kotiin Vantaalla jaettavan Asukaslehden maaliskuun numeron kaavoituskatsauksessa.

Koivurinteen kaavaa koskevaa aluerajausta muutettiin kokouksessa. Lautakunta otti kantaa myös monipuolisen asuntotuotannon varmistamiseen. Kaavoitusohjelma etenee vielä kaupunginhallitukseen tiedoksi.

Ratikan kaavarunkoa esitetään hyväksyttäväksi

Vantaan ratikan kaavarunko määrittelee visiota vantaalaisesta ratikkakaupungista, arvioi ratikkakaupungin mitoitusta ja kehittämisen vaikutuksia. Kaavarunko täsmentää ja tarkentaa 11.1.2023 voimaan tulleen yleiskaava 2020 ratkaisuja alueittain. Kaavarunko toimii ratikan hankesuunnitelman ja siihen liittyvien vaikutusten arviointien pohjana. Ratikan kaavarungon suunnittelualue kattaa noin 800 m säteelle ratikan pysäkeistä muodostuvan vyöhykkeen. Kaavarunkoluonnoksessa tarkastellaan muun muassa asuinalueita, palveluverkkoa, elinkeinorakennetta, liikenneverkkoa ja viheralueiden rakennetta. Asukasmäärä alueella voisi kasvaa yli 60 000 ja työpaikkakasvua olisi noin 30 000 vuoteen 2050 mennessä.

Aviapoliksesta tavoitellaan urbaania asumisen, työnteon ja palvelujen keskusta. Ratikka kytkee Pakkalan ja Veromiehen yhteen ja parantaa alueen sisäistä liikkumista. Ratikka vankistaa Tikkurilan asemaa raideliikenteen ja koko eteläisen Suomen joukkoliikenteen keskuksena. Se myös lisää entisestään työpaikkojen houkuttelevuutta. Hakunilassa ja Länsimäessä ratikan odotetaan tuovan vauhtia keskustan kehitykselle ja uudistumiselle. Ratikan kaavarunkoon voi tutustua verkossa.

Ratikan kaavarungon palauttamisesta valmisteluun äänestettiin. Lautakunta päätyi kaavarungon etenemisen kannalle äänin 14-2. Kaavarunko etenee lautakunnan käsittelystä kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi myös Aviapoliksen suunnitteluperiaatteet (asia 8). Aviapolis muuttuu seuraavien vuosikymmenien kuluessa logistiikkapainotteisesta alueesta lentokenttäkaupungiksi, jossa on työpaikkojen lisäksi asumista, palveluja ja kulttuuria. Aviapoliksen asukasmäärä on vielä vähäinen, mutta tavoitteena on jopa 25 000 uutta asukasta alueelle. Aviapolis on jo nyt Suomen saavutettavin keskusta ja vuosikymmenien kuluessa siitä on tulossa myös Euroopan hiilineutraalein lentokenttäkaupunki. Tavoitteena on, että vuonna 2050 Aviapoliksen keskustassa yhdistyy luonto, cityelämä ja lentokenttä kävely-ystävälliseksi lentokenttäkaupungiksi. Lautakunta äänesti suunnitteluperiaatteiden palauttamisesta valmisteluun ja päätyi suunnitteluperiaatteiden taakse äänin 14-2. Lautakunta korosti pöytäkirjalausumalla korkeatasoisen rakentamisen, luontoarvojen turvaamisen ja sujuvan liikenteen varmistamisen tärkeyttä ainutlaatuisella Aviapoliksen alueella.

Alkavana, ajankohtaisena kaavatyönä (asia 4) lautakunnalle esiteltiin Muuran keskustan ja ensimmäisten kaupunkikylien kaavoitusta, joka käynnistyy Veromiehen kaupunginosassa. Kaavaan voi tutustua sen verkkosivulla.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Useaan kokousasiaan jätettiin pöytäkirjalausumia, jotka tulevat kokouksen pöytäkirjaan.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Avainsanat

PäätöksetKaavoitusKaupunkikehitysRatikka