Opetuslautakunnassa Mikkolan koulun hankesuunnitelman hyväksyminen

Tiedote

Opetuslautakunnan toukokuun kokouksessa 11.5. hyväksyttiin huhtikuun kokouksessa pöydälle jätetty Mikkolan koulun hankesuunnitelma sekä esiteltiin kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2021 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta.

Mikkolan koulurakennuksissa tehdään osana Vantaan kaupunkitasoista palveluverkkosuunnitelmaa opetussuunnitelman ja pedagogisen suunnitelman mukaisia tilamuutoksia ja välttämättömiä osakorjauksia.

Mikkolan koulu on tarpeellista nykyaikaistaa, ja siinä tulee tehdä toiminnan, turvallisuuden ja ylläpidon kannalta välttämättömät korjaustoimenpiteet ja tilamuutokset. Uuden opetussuunnitelman mukainen opetuksen ja oppimisen järjestäminen ei onnistu ilman tilamuutoksia. Mikkolan kouluun on tarve järjestää erityisesti muuntojoustavia oppimistiloja.

Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen sekä toimitilajohtamisen kanssa. Investointivaraus Mikkolan koululle on yhteensä 1,46 milj. € vuosille 2021–2023. Pääosin Vegan-rakennuksen toteutus on vuosina 2021–2022 ja Lyyran 2022–2023. Vantaan toimitilajohtamisessa on Mikkolan koulun tilamuutoksille ja osakorjauksille laskettu päivitetty tavoitehinta 1,63 milj. €. Kustannusten nousu selittyy mm. tarveselvitysvaiheessa ennakoitua suuremmalla sisäilmakorjausten tarpeella, uuden vammaisopetuksen vaikutuksella ruokailuun ja ruuan jakeluun sekä keittiöiden laitteiden päivitystarpeella.

Opetuslautakunnassa tehtiin muutettu päätösesitys, jonka mukaan

  1. Päätettiin esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi 17.3.2021 päivätty Mikkolan koulun hankesuunnitelma.
  2. Päätettiin todeta, että hankkeessa tulee huomioida myös rakennusten teknisen kunnon varmistaminen ja tarvittavien korjausten oikea-aikainen toteuttaminen (asia 7).

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan osavuosikatsaus

Osavuosikatsauksessa keskitytään koko kaupungin näkökulmasta toimialan toiminnan ja talouden keskeisiin asioihin.

Toimintatuottojen ennustetaan huhtikuun ennusteessa alittuvan 0,9 milj. euroa. Alitus johtuu varhaiskasvatuksen uudesta asiakasmaksulaista, joka tulee pienentämään hoitopäivämaksukertymää. Tuloissa on ylitysennusteena huomioitu lukiokoulutuksen korona-avustuksen kevään osuus 0,4 milj. euroa.

Valtio on myöntänyt Vantaan perusopetukselle koulutuksellisen tasa-arvoavustusta (kota) 4,3 M€ lukuvuodelle 2021–2022 (Lv 2020-2021 kota-avustus 4,9M€).

Toimintakulut ovat huhtikuun ennusteen mukaan ylittymässä 1,4 milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu oppivelvollisuuden pidentämisestä johtuvat määrärahatarpeet, joista on tehty määrärahanmuutosesitys.

Perusopetuksessa saadaan toteutettua kasvu- ja tuottavuusohjelman mukaiset oppimateriaalileikkaukset. Lukuvuonna 2021–2022 valtion koronarahoitus (4,2, M€) ei enää jatku. Koronasta johtuvan oppimisvajeen paikkaamiseksi ei ole budjetoitu erityistä rahoitusta.

Poikkeusolojen tukitoimet Vantaan lukioissa –hankkeelle on saatu jatkoaikaa 31.12.2021 saakka ja tukitoimia on mahdollista antaa kaikille opiskelijoille. Toisella asteella on etäopetuksen aikana säästetty ateria ja siivouskuluissa.

Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Lasten kokonaismäärä varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä on samalla tasolla kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Palvelujen peittävyys oli 80,6 % alkuvuonna 2021, joka on 0,3 % korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Kotihoidon tuen kuntalisää pienennettiin 1.4.2021 alkaen 55 €. Alennettu kuntalisä on 160 €/kk. Pandemiatilanteen vuoksi avoimet päiväkodit ja avoimet kohtaamispaikat ovat olleet suljettuna 1.1.–30.4., asukaspuistot 18.3.–30.4. ja kerhot 12.4.-30.4.2021.

Vantaa on valikoitunut mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, joka kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta on yksi varhaiskasvatusyksikkö mukana.

Perusopetuksessa ei alkuvuoden 2021 aikana ole tapahtunut toiminnan järjestämisessä muita merkittäviä muutoksia kuin yläkouluikäisten etä- ja vuoro-opetusjärjestelyt. Tulevaa lukuvuotta suunniteltaessa on havaittu vaativan erityisen tuen kasvu.

Oppivelvollisuuden laajenemista on valmisteltu. Lukioissa on valmistauduttu uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon. Ammattiopisto Varia on osallistunut työllisyyden kuntakokeiluun ja laatinut palvelupolkuja sekä kuvannut palvelutarjooman yhdessä Careerian ja Keudan kanssa.

Toinen aste on opiskellut pääosin etänä 9.4. saakka, jonka jälkeen sekä lukioissa että ammattiopisto Variassa palattiin osittaiseen lähiopetukseen. Variassa on ollut turvallisuus huomioiden pieniä lähiopetusryhmiä lähes koko korona-ajan.

Ruotsinkielisellä palvelualueella on lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden kokonaismäärä palvelujen piirissä on samalla tasolla kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.

Nuorisotyöntekijän työtehtäviä on muutettu etsiväksi nuorisotyöntekijäksi, jotta voidaan paremmin vastata pidennetyn oppivelvollisuuden tarpeita.

Opiskeluhuollossa 90 % kuraattoreista ja psykologeista suoritti lyhytterapeuttisen työotteen koulutuksen loppuun. Tiedolla johtamisen prosesseja on aloitettu kehittämään indikaattorien määrittelytyöllä. Digipalveluita on kehitetty kuraattori- ja psykologityössä.

Päätös: Opetuslautakunnassa päätettiin merkitä kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2021 ensimmäinen osavuosikatsaus tiedoksi (asia 9).

Esityslistalla lisäksi:

  •  Päätöksiä oikaisuvaatimuksiin (asiat 10–14)

Ajankohtaisissa asioissa lautakunnalle annettiin selvitys Mikkolan koulun hankesuunnitelmaan liittyen tilakeskusjohtaja Pekka Walleniuksen toimesta, palvelualuejohtajien koronatilannekatsaukset sekä apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalskeen esitys Koronasta toipuminen ja jälkihoito.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan

Avainsanat

HankkeetKehittäminenHallintoLautakunnat