Vantaan ratikan selvityksiä valmistunut

Uutinen

Vantaan ratikan meluselvitys ja pohjavesiselvitys ovat valmistununeet. Meluselvitys kattaa koko ratikan reitin Vantaan ja Helsingin kaupunkien alueilla. Pohjavesiselvitys koskee Vaaralan raitiotielinjauksen ja varikon mahdollisen rakentamisen vaikutuksia pohjavesiin.

Ratikan havainnekuva Hakunilasta Kyytitieltä.

Vantaan ratikan meluselvitys ja pohjavesiselvitys ovat valmistununeet. Meluselvitys kattaa koko ratikan reitin Vantaan ja Helsingin kaupunkien alueilla. Laskennoissa on huomioitu raitiotien tuleva liikenne ja tie‐ ja katuliikenne nyky‐ ja ennustetilanteessa. Melun leviämislaskennoissa on huomioitu nykyiset rakennusmassat sekä uusia raitiotien läheisyyteen kaavoitettuja rakennusmassoja. Meluntorjuntatarve määritetään selvityksessä melutason muutoksen ja raitioliikenteen aiheuttaman melun perusteella.

Meluselvityksen mukaan ennustetilanteessa raitioliikenteen keskiäänitasot ovat ulko-oleskelualeilla lähes kauttaaltaan alle 55 dB päivä- ja 50 dB yöajan ohjearvon. Raitioliikenteen aiheuttamat päiväajan melun yli 55 dB ja yömelun yli 50 dB alueet ulottuvat noin 30–50 metrin etäisyydelle raitiotiestä, mikäli maasto on tasaista ja melulle on suotuisat leviämisolosuhteet. Voimakkaan yli 65 dB melun keskiäänitasoalueet ulottuvat vain katualueelle alle 10 metrin etäisyydelle raitiotiestä.

Melulaskentatulosten perusteella nykyisten asuinrakennusten julkisivuille kohdistuu enimmillään 68–72 dB päivämelutaso ja yö-melutaso 62–66 dB. Ennustetilanteessa pelkän raitiotien aiheuttamat päiväaikaiset keskiäänitasot ovat suurimmillaan 60–68 dB ja yöaikaan 57–61 dB. Julkisivuihin kohdistuvat raitioliikenteen aiheuttamat enimmäisäänitasot ovat suurimmillaan 83–85 dB.

Meluntorjuntaa tehdään reitillä paikoitellen

Selvityksessä esitetään, että rakenteellista meluntorjuntaa ulkoalueiden suojaksi tehdään kohteissa, joissa raitioliikenteen aiheuttama melu ylittää Valtioneuvoston päätöksen melun ohjearvot ja raitio-, tie- ja katuliikenteen yhteismelu hankkeen myötä merkittävästi kasvaa (yli 2 dB). Selvityksessä esitetään, että kohteisiin, joista meluesteet puretaan uuden katujärjestelyn myötä, suunnitellaan uusi vähintään yhtä tehokas meluntorjunta. Rakenteellista meluntorjuntaa sisätilojen suojaksi esitetään kohteissa, joissa melun ohjearvot saattavat ylittyä.

- Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon selvityksen suositukset ja ohjeet, jotta melu saadaan pidettyä ohjearvoissa. Mikäli ratikka toteutuu, meluaitoja tullaan joko uusimaan tai rakennetaan muutamia uusia reitin varrelle ja selvitetään tarkemmin rakenteellisen meluntorjunnan tarve sisätilojen kohdalta, joissa melun ohjearvot saattavat ylittyä. Paikoitellen nykyisen kaltainen tie- ja katumelu voi myös vähentyä, kun raskasta ajoneuvoliikennettä siirtyy kulkemaan uusia reittejä, summaa asemakaava-arkkitehti Anna Hellén.

Meluselvitys on osa Hopeatien kaavan valmisteluaineistoa ja samalla osa ratikan vaikutustenarviointia. Hopeatien kaava on piakkoin tulossa kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn.

Pohjavesiselvitys: Väliaikaisia vaikutuksia Vaaralassa mahdollisen rakentamisen aikaan

Lisäksi on julkaistu pohjavesiselvitys osana ratikan vaikutustenarviointia. Pohjavesiselvityksessä on selvitetty pohjaveden virtaussuuntia ja rakentamisen aikaisia vaikutuksia pohjaveteen kaavojen ja ratalinjan alueella. Pohjavesiselvitys koskee Vaaralan raitiotielinjauksen ja varikon mahdollisen rakentamisen vaikutuksia pohjavesiin. Pohjavesiselvitys koskee myös Hopeatien ja Varikon kaavaa.

Selvityksen mukaan pohjavesivaikutukset muodostuvat lähinnä rakentamisen aikana, jolloin maanrakennustoimet voivat paikallisesti samentaa pohjavettä tai edellyttää pohjaveden pinnantason alentamista ja sen myötä aiheuttaa muutoksia pohjaveden virtaussuunnissa. Selvityksen mukaan vaikutukset ovat kuitenkin väliaikaisia. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon selvityksen suositukset ja ohjeet, jotta pohjaveden laatu voidaan turvata rakentamisen aikana ja sen jälkeenkin. Rakentamisen vaikutuksia kompensoidaan toimenpiteillä, jotka turvaavat pohjavesien muodostumisen kannalta tarpeellisen hulevesien imeyttämisen määrän.

Tutustu meluselvitykseen ja pohjavesiselvitykseen. Lisäksi aiemmin on jo julkaistu ratikan luontoselvitys Vantaan ratikan verkkosivuilla. 

Vaikutustenarviointia tehdään rakentamispäätöstä varten. Selvityksiä tullaan julkaisemaan pitkin vuotta ratikan verkkosivuilla uusien selvityksien valmistuttua.                                                  

 

Lisätietoja

Avainsanat

RatikkaKaupunkikehitysYmpäristö