Vantaan ratikan varikon alustava hankesuunnitelma julkaistu

Uutinen

Ratikan varikkoalue on suunniteltu Kehä III:n varrelle Vantaan Länsimäentien varteen. Varikosta halutaan Vantaan esimerkkikohde hiilineutraaliuudessaan luontoarvoja unohtamatta ja tavoite huomioidaan jo kaavavaiheessa.

Ratikan varikon havainnekuva

Vantaan ratikan varikkoaluetta suunnitellaan Kehä III:n varrelle Vantaan Länsimäentien varteen.

Vantaan ratikan varikkoaluetta suunnitellaan Kehä III:n varrelle Vantaan Länsimäentien varteen. Alustava ratikan varikon hankesuunnitelma on julkaistu. Lähtökohtana varikon alustavalle hankesuunnitelmalle on toiminut Vantaan ratikan yleissuunnitelma.

Vantaa on sitoutunut olemaan hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Vantaalla tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 1990 päästöihin verrattuna. Raideliikenteen rooli on hiilineutraalissa kaupungissa merkittävä ja ratikka osaltaan auttaa vähentämään päästöjä.

Varikosta esimerkki hiilineutraalimpaan rakentamiseen

Alustava varikon hankesuunnitelma sisältää myös hiilineutraaliusselvityksen, jossa perinteisen rakentamisen lisäksi on huomioitu hiilineutraalimpi vaihtoehto rakentamisesta. Varikosta halutaan Vantaalle esimerkkikohde hiilineutraalimmasta rakentamisesta.

Hiilineutraaliusselvityksessä kasvihuonekaasupäästöjen laskennoissa on käytetty elinkaarena 50 vuotta. Selvityksessä tunnistettujen toimenpiteiden avulla ratikan varikon hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää noin 35 prosenttia. Eniten hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää varikkorakennuksen rakentamisratkaisuilla ja energiaratkaisuilla.

Lisäksi hiilineutraaliusselvityksessä ehdotetaan rakentamisessa hyödynnettävän mm. lähialueiden ylijäämämassoja, kuten maa-ainesta tai mahdollisia purettavia rakenteita, rakenteiden toteutusta vähähiilisemmistä betonilaaduista ja maalämpöä.

-Hiilineutraaliusselvityksen toimenpiteitä on käytössä jo ratikan suunnittelussa muutoinkin. Esimerkiksi vähähiilisen betonilaadun käyttäminen ja lähialueiden ylijäämämassojen hyödyntäminen rakentamisessa otetaan huomioon koko reitin suunnittelussa, ei vain varikkoa koskien, hankejohtaja Tiina Hulkko kertoo.

Luontoarvot otetaan huomioon

Varikon rakentaminen muuttaa suunnittelualueen metsäisen alueen rakennetuksi alueeksi.  Tulevaisuudessa alueella muodostuvien hulevesien määrä tulee lisääntymään. Alustavassa hankesuunnitelmassa varikon alueelle suositellaan mm. viherkattoja ja vettä läpäiseviä pintoja, hulevesien viivyttämistä ensisijaisesti maanpäällä esim. viher- tai biosuodatuspainanteissa, sekä liikennöityjen alueiden vesien ohjaamista hulevesiviemäriin ja sitä kautta Kehä III:n varressa olevalle hulevesipumppaamolle. Osa varikon alueesta sijaitsee pohjavesialueella, ja toimenpiteet pohjaveden suojeluun on määritelty erillisessä pohjavesiselvityksessä.

-Ratikan suunnittelussa hulevedet ja -viemärit otetaan huomioon paitsi varikolla myös koko reitin varrella. Samoin kasvillisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota koko reitillä, jotta hiiltä voitaisiin sitoa mahdollisimman paljon. Myös metsäisen alueen myötä menetettävän hiilivaraston kompensointia metsittämällä alueita varikkotontilla tai muualla selvitellään parhaillaan, Hulkko kertoo.

Ratikan varikon suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole virallisia virkistysreittejä, joihin kohdistuisi vaikutuksia. Maisemakuvalliset vaikutukset ulottuvat pääosin vain välittömään lähiympäristöön. Erityiselle meluntorjunnalle ei ole tarvetta.

Alustava varikon hankesuunnitelma on paketti, johon kuuluvat: varikon asemapiirros, havainnekuvat, toimintokuvaus, vaikutusten arviointi, meluselvitys, hulevesiselvitys ja hiilineutraaliusselvitys. Tutustu hankesuunnitelmaan Vantaan ratikan varikon asemakaavoituksen verkkosivuilla. Vaaralan alueen pohjavesiselvitys on julkaistu jo aiemmin. Alustavan hankesuunnitelman on laatinut Ramboll ja sitä on ohjannut Vantaan kaupunki sekä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy. Varikosta laaditaan vielä tarkempi hankesuunnitelma varikon asemakaavaa varten ja ennen ratikan rakentamispäätöstä vuonna 2023.

Vantaan ratikan varikko toteutuessaan tulisi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n omistukseen ja sen kustannukset Vantaalle sisältyisivät liikennöintikustannuksiin. Alustavasti varikon rakentamisen arvioidaan maksavan noin 67 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Tiina Hulkko

Hankejohtaja
050 304 4146 tiina.hulkko@vantaa.fi

Avainsanat

RatikkaKaupunkikehitysSuunnitelmatKaavoitus